ពិពណ៌នា

មាន​ព័ត៌មាន​ពិពណ៌នា​អំពី​ឯកសារ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

លក្ខណសម្បត្តិ


ចំណងជើង

បញ្ចូល​ចំណង​ជើង​មួយ​សម្រាប់​ឯកសារ ។

ប្រធានបទ​

បញ្ចូល​ប្រធាន​បទ​មួយ​សម្រាប់​ឯកសារ​ ។ អ្នក​អាច​ប្រើ​​ប្រធាន​បទ​មួយ​ ដើម្បី​ដាក់​ឯកសារ​ដែល​មាន​មាតិកា​ដូច​គ្នា​ជា​ក្រុម​​ ។

ពាក្យ​គន្លឹះ

បញ្ចូល​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ដើម្បីដាក់​លិបិក្រម​មាតិកា​នៃ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ ពាក្យ​គន្លឹះ​ត្រូវ​តែ​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា(,) ។ ពាក្យ​គន្លឹះ​អាច​មាន​​តួអក្សរ​ចន្លោះមិនឃើញ ឬ​សញ្ញា(;) ។

មតិយោបល់

បញ្ចូលមតិយោបល់​​ដើម្បី​ជួយ​សម្គាល់​ឯកសារ ។