លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ

បង្ហាញ​លក្ខណសម្បត្តិ​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន រួម​ទាំង​ស្ថិតិ​ដូចជា ចំនួន​ពាក្យ និង កាលបរិច្ឆេទ​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឯកសារ - លក្ខណសម្បត្តិ


ប្រអប់ លក្ខណសម្បត្តិ មាន​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ទូទៅ

មាន​ព័ត៌​មាន​មូល​ដ្ឋាន​អំពី​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

ពិពណ៌នា

មាន​ព័ត៌មាន​ពិពណ៌នា​អំពី​ឯកសារ ។

លក្ខណសម្បត្តិ​ផ្ទាល់ខ្លួន

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្ដល់​វាល​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន​ទៅ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

សុវត្ថិភាព​

កំណត់​ជម្រើស​ពាក្យ​សម្ងាត់​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

ពុម្ព​អក្សរ

Embed document fonts in the current file.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​សិទ្ធិ​ចូល​ដំណើរ​ការ​ទៅ​កាន់​ឯកសារ អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​មើល​ឃើញ​ផ្ទាំង​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ លក្ខណ​សម្បត្តិ​ ទេ​ ។