​នាំ​ចេញ​​

រក្សា​ទុក​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជាមួយ​ឈ្មោះ​​ និង​ ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ទៅ​ទីតាំង​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឯកសារ - នាំ​ចេញ


ផ្នែក​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ពិពណ៌នា​អំពី​ប្រអប់​ LibreOffice នាំ​ចេញ​ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យប្រអប់​​ LibreOffice បើក​ និង​រក្សា​ទុក​ សកម្ម ជ្រើស - LibreOffice - ទូទៅ​ រួច​ជ្រើស​​ ប្រើប្រអប់​​ LibreOffice​ នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ ប្រអប់​បើក​/រក្សា​ទុក​

ឡើង​លើ​​មួយ​កម្រិត

ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ​មួយ​ថត​​ក្នុង​ឋានានុក្រម​ថត។ ចុច​ឲ្យ​យូរ​ដើម្បី​មើល​ថត​កម្រិត​ខ្ពស់​ជាង។

រូបតំណាង

ឡើង​លើ​​មួយ​កម្រិត

បង្កើត​ថត​ថ្មី

បង្កើត​ថត​ថ្មី។

រូបតំណាង

បង្កើត​ថត​ថ្មី

ទីកន្លែង

បង្ហាញ​ទីកន្លែង "ពេញ​និយម" , គឺ​ផ្លូវកាត់​ទៅកាន់​ទីតាំង​ក្នុង​តំបន់ ឬ​ទីតាំង​ពី​ចម្ងាយ។

បង្ហាញ​ផ្ទៃ​

Displays the files and folders in the folder that you are in.

ឈ្មោះ​ឯកសារ

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

ប្រភេទ​​ឯកសារ

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

នាំ​ចេញ

Saves the file.