រក្សា​ទុក​

រក្សា​ទុក​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឯកសារ - រក្សា​ទុក

+S

លើ​របារ​ស្តង់ដារ ឬ​របារ​ទិន្នន័យ​តារាង ចុច

រូបតំណាង

រក្សា​​ទុក


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ពេល​អ្នក​កែសម្រួល​​​ធាតុបញ្ចូល​អត្ថបទ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ជា​ រក្សា​ទុក​អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​