បិទ

បិទ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​​ ដោយ​មិន​បាច់​ចាក​​ចេញ​ពី​កម្មវិធី​​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឯកសារ - បិទ


ពាក្យ​បញ្ជា​ បិទ​ បិទ​បង្អួច​ដែល​បាន​បើក​ទាំង​អស់​សម្រាប់​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​​បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទៅ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ អ្នក​ត្រូវ​បាន​សួរ​ ថា​តើ​​អ្នក​ចង់​ រក្សា​ទុក​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​របស់​អ្នក​ឬ​ទេ​ ។

នៅពេល​អ្នក​បិទ​បង្អួច​ឯកសារ​ដែល​បើក​ចុងក្រោយ អ្នកនឹងឃើញ មជ្ឈមណ្ឌល​ចាប់ផ្ដើម ។