ស្លាក​​

អនុញ្ញាតឲ្យ​អ្នក​បង្កើត​ស្លាក ។ ស្លាក​គឺ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ ។ អ្នក​អាច​បោះពុម្ព​ស្លាក​ដោយ​ប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រដាស​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​កំណត់​ជាមុន​រួច ។

អ្នក​ក៏​អាច​​បោះពុម្ព​ស្លាក​តែ​មួយ​ ឬ​ សន្លឹក​ទាំង​មូល​មួយ​របស់​​​ស្លាក​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឯកសារ - ថ្មី - ស្លាក


ស្លាក​​

បញ្ជាក់​​​អត្ថបទ​ស្លាក​ និង​ជ្រើស​ទំហំ​ក្រដាស​សម្រាប់​ស្លាក ។

ទ្រង់​ទ្រាយ​​

​កំណត់​ជម្រើស​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស ។​

ជម្រើស​​

កំណត់​ជម្រើស​បន្ថែម​សម្រាប់​ស្លាក​ ឬ​នាមប័ណ្ណ​របស់​អ្នក​ ​រួម​ទាំង​ការ​ធ្វើ​សម​កាល​កម្ម​អត្ថបទ​ និង​ ការ​កំណត់​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព​ ។​

ឯកសារ​ថ្មី

បង្កើត​ឯកសារ​ថ្មី​សម្រាប់​កែសម្រួល ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.