លក្ខណសម្បត្តិ​បន្ទាត់​កាំ

នៅ​ក្នុង​គំនូសតាង​ដែល​បង្ហាញ​បន្ទាត់ (ប្រភេទ​បន្ទាត់ ឬ​ប្រភេទ XY), អ្នក​អាច​ជ្រើស​ដើម្បី​តភ្ជាប់​ចំណុច​ជាមួយ​ជំហាន​ជំនួស​ឲ្យ​បន្ទាត់​ត្រង់។ មាន​ជម្រើស​មួយ​ចំនួន​ដែល​គ្រប់គ្រង​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​ជំហាន​ទាំងនោះ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​​ប្រភេទ​គំនូសតាង​នៃ​គំនូសតាង​បន្ទាត់ ឬ​គំនូស​តាង XY ដែល​បង្ហាញ​បន្ទាត់ ជ្រើស កាំ នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ទម្លាក់​ចុះ​ប្រភេទ​បន្ទាត់ បន្ទាប់មក​ចុច​ប៊ូតុង​លក្ខណសម្បត្តិ។


ប្រភេទ​ជំហាន​ខុសគ្នា