ក្រឡា​​ចត្រង្គ

បើក​ប្រអប់​ ក្រឡាចត្រង្គ​​ សម្រាប់​កំណត់​​លក្ខណសម្បត្តិ​​ក្រឡាចត្រង្គ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ក្រឡាចត្រង្គ - ក្រឡាចត្រង្គ​រង្វើល​អ័ក្ស ​X, Y, Z/ក្រឡាចត្រង្គ​ញឹក​អ័ក្ស X, Y, Z / ក្រឡាចត្រង្គអ័ក្ស​ទាំងអស់ (គំនូសតាង)


បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.