តាង

កំណត់​គុណ​លក្ខណៈ​ ​ស៊ុម​ ផ្ទៃ និង​តួអក្សរ​ សម្រាប់​តាង​មួយ​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តាងឬ​ទ្រង់ទ្រាយ - ការ​ជ្រើសទ្រង់ទ្រាយ - តាង (គំនូសតាង)


បន្ទាត់​

កំណត់​ជម្រើស​ការ​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​បន្ទាត់​ដែល​អ្នក​ចង់​គូរ​ ។​អ្នក​ក៏​អាច​បន្ថែម​ក្បាល​ព្រួញ​ទៅ​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​និមិត្ត​សញ្ញា​គំនូស​តាង​ ។

ផ្ទៃ

​កំណត់​ជម្រើស​បំពេញ​សម្រាប់​វត្ថុ​គំនូរ​​ ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ភាព​ថ្លា

កំណត់​ជម្រើស​ថ្លា​សម្រាប់​ការ​បំពេញ​ដែល​អ្នក​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

តួអក្សរ​​

បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

​បង្ហាញ​

បើក​ប្រអប់ តាង ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទីតាំង​តាង​នៅ​ក្នុង​គំនូស​តាង ហើយ​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថាតើ​តាង​ត្រូ​វបានបង្ហាញ​ដែរឬទេ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.