របារ​មើល​ទំព័រ​ជា​មុន

របារ មើល​ទំព័រ​ជា​មុន នឹង​បង្ហាញ ពេល​អ្នក​ជ្រើស ឯកសារ - មើល​ទំព័រ​ជា​មុន

ទំព័រ​មុន​

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

រូប​តំណាង​

ទំព័រ​មុន

ទំព័រ​បន្ទាប់

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

រូប​តំណាង

ទំព័រ​បន្ទាប់

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

រូប​តំណាង​

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

រូប​តំណាង​

ពង្រីក

ពង្រីក​ការ​បង្ហាញ​​អេក្រង់​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ កត្តា​កែវ​ពង្រីក​បច្ចុប្បន្ន​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​លើ របារ​ស្ថានភាព ។

រូប​តំណាង

ពង្រីក

បង្រួម

បន្ថយ​ការ​បង្ហាញ​អេក្រង់​នៃ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ កត្តា​ពង្រីក​បច្ចុប្បន្ន​​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​លើ របារ​ស្ថានភាព ។

រូបតំណាង

ការ​បង្រួម

ពេញ​អេក្រង់

លាក់​ម៉ឺនុយ និង​របារ​ឧបករណ៍ ។ ដើម្បី​ចេញពី​របៀប​ពេញ​អេក្រង់ ចុច​ប៊ូតុង បើក/បិទ ពេញ​អេក្រង់

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ទំព័រ

បើក​ប្រអប់​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​កំណត់​រូបរាង នៃ​ទំព័រ​ទាំងអស់​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

រឹម

បង្ហាញ ឬ​លាក់​រឹម​ទំព័រ ។ រឹម​អាច​ត្រូវ​បាន​អូស​ដោយ​ប្រើ​កណ្ដុរ ហើយ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅ​លើ​ផ្ទាំង ទំព័រ នៃ​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

កត្តា​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន

ស្លាយ​នេះ កំណត់​មាត្រដ្ឋាន​ទំព័រ​សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី​ដែល​បាន​បោះពុម្ព ។ កត្តា​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅ​លើ​ផ្ទាំង សន្លឹក នៃ​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ផង​ដែរ ។

បិទ​ទិដ្ឋភាព​មើល​ជាមុន

ដើម្បី​ចេញពី​ការ​មើល​ទំព័រ​ជាមុន ចុច​ប៊ូតុង បិទ​ទិដ្ឋភាព​មើល​ជាមុន