របារ​ស្ថានភាព

របារ​ស្ថានភាព បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

ទីតាំង​ក្នុង​ឯកសារ

បង្ហាញ​ចំនួន​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន និង​ចំនួន​សន្លឹក​សរុប​នៅក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​

បង្ហាញ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ចុច​ទ្វេ​ដង​ដើម្បី​កែ​សម្រួល​រចនាប័ទ្ម ចុច​ទ្វេដង​ដើម្បី​ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​មួយ​ទៀត​ពី​រចនាប័ទ្ម ដែល​បាន​ផ្ដល់​តម្លៃ​រួច ។

ពង្រីក

បញ្ជាក់​​កត្តា​ពង្រីក​ការ​បង្ហាញ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

​របៀប​បញ្ចូល​​

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

​របៀប​ជម្រើស​​

ទីនេះ​អ្នក​អាច​ប្ដូរ​រវាង​ជម្រើស​ផ្សេងគ្នា​បាន។

ការ​កែប្រែ​ឯកសារ​

ប្រសិនបើ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទៅ​ឯកសារ​ដែល​មិនទាន់​បាន​រក្សាទុក នោះ "*" គឺ​ត្រូវបាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​វាល​នេះ​លើ​របារ​ស្ថានភាព ។ វា​ក៏​អនុវត្ត​ទៅឯកសារ​ថ្មី​ផងដែរ មិនមែន​ឯកសារ​ដែល​មិនទាន់​រក្សាទុក​នោះទេ ។

ហត្ថលេខា​ឌីជីថល

សូមមើល ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​ ។

រូបមន្ត​តាមស្តង់ដារ​ កាល​បរិច្ឆេទ/ពេល​វេលា ការ​ព្រមាន​កំហុស

បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ តាម​លំនាំដើម ផល​បូក​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។