របារ​រូបមន្ត

ប្រើ​របារ​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​រូបមន្ត ។

ប្រអប់​ឈ្មោះ

បង្ហាញសេចក្ដី​​យោង​សម្រាប់ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ដែល​ជា​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ឈ្មោះ​តំបន់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​ជួរ​ក្រឡា ហើយ​បន្ទាប់​មក​វាយ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ជួរ​នោះ​ទៅ​ក្នុង​ ប្រអប់​ឈ្មោះ ។

តំបន់​​សន្លឹក​ប្រអប់​បន្សំ

ប្រអប់​ឈ្មោះ

អ្នក​ជំនួយការ អនុគមន៍

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Icon

អ្នក​ជំនួយការ អនុគមន៍

បូក

បញ្ចូល​ផលបូក​របស់​ជួរ​ក្រឡា​ទៅ​ក្នុង​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ឬ​បញ្ចូល​តម្លៃ​ផលបូក​ទៅ​ក្នុង​ក្រឡា​ដែល​បានជ្រើស ។ ចុច​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា​មួយ ចុច​រូបតំណាង​នេះ ហើយ​ជា​ជម្រើស​លៃតម្រូវ​ជួរ​ក្រឡា ។ ឬ​ជ្រើស​ក្រឡា​មួយ​ចំនួន​ដែល​តម្លៃ​ផល​បូក​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល បន្ទាប់​មក​ចុច​រូបតំណាង ។

រូបតំណាង

បូក

អនុគមន៍​

បន្ថែម​រូបមន្ត​មួយ​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​​ ។​ ចុច​រូប​តំណាង​នេះ ហើយ​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ក្នុង បន្ទាត់​បញ្ចូល​ ។​

Icon

អនុគមន៍

បោះបង់​

ជម្រះ​មាតិកា​នៃ បន្ទាត់​បញ្ចូល​ ឬ​បោះបង់​ការ​ផ្លាស់ប្តួរ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​រូបមន្ត​ដែល​មាន​ស្រាប់ ។

រូបតំណាង

បោះបង់

យល់​ព្រម

ទទួល​យក​មាតិកា​នៃ បន្ទាត់​បញ្ចូល ហើយ​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​មាតិកា​ទៅ​ក្នុង​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។

រូប​តំណាង​

យល់​ព្រម

បន្ទាត់​បញ្ចូល​

បញ្ចូល​រូបមន្ត​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​អាច​ចុច​រូបតំណាង អ្នក​ជំនួយការ​អនុគមន៍ ផងដែរ ដើម្បី​បញ្ចូល​អនុគមន៍​ដែល​បាន​កំណត់ ទៅ​ក្នុង​រូបមន្ត ។