កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ ឬ​ក្រាហ្វិក​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ

អ្នក​អាច​កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ឬ​ប្រើ​ក្រាហ្វិក​ជា​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​សម្រាប់​ជួរ​ក្រឡា​នៅ​ក្នុង LibreOffice Calc ។

អនុវត្ត​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ទៅ​សៀវភៅ​បញ្ជី​របស់ LibreOffice Calc

  1. ជ្រើស​ក្រឡា

  2. ជ្រើស​ ទ្រង់ទ្រាយ - ក្រឡា (ឬ ក្រឡាទ្រង់ទ្រាយ ពី​ម៉ឺនុយ​បរិបទ) ។

  3. នៅ​លើទំព័រ​ផ្ទាំង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ជ្រើស​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ។

ក្រាហ្វិក​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​របស់ក្រឡា

  1. ជ្រើស បញ្ចូល​រូបភាព​ពី​ឯកសារ

  2. ជ្រើស​ក្រាហ្វិក និង​ចុច បើក ។

    ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​បានបោះយុថ្កា​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ។ អ្នក​អាច​ផ្លាស់ទី និង​ធ្វើមាត្រដ្ឋាន​ក្រាហ្វិក​តាម​ដែល​អ្នក​ចង់ ។ នៅ​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​របរិបទ​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា រៀបចំ - ទៅ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ ដើម្បី​ដាក់​វា​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ ។ ដើម្បី​ជ្រើស​ក្រាហ្វិក​ដែល​ត្រូវ​បានដាក់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ ប្រើ  ។