បញ្ចូល

ចុច​ព្រួញ​ជាប់​ទៅ​នឹង​រូបតំណាងរបារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូលដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​ក្រាហ្វិក និង​តួអក្សរ​ពិសេស ទៅ​សន្លឹក​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង​របស់​របារ ឧបករណ៍ ៖

រូបតំណាង

បញ្ចូល

អ្នក​អាច​ជ្រើស​រូប​តំណាង​ខាង​ក្រោម​ ៖

ស៊ុម​អណ្តែត

បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្ដែត​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ស៊ុម​អណ្ដែត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ ។

រូបតំណាង

ស៊ុម​អណ្តែត​

តួអក្សរ​ពិសេស

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

រូបតំណាង

តួអក្សរ​ពិសេស

ពី​ឯកសារ

Inserts an image into the current document .

រូប​តំណាង

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


រូបមន្ត

Inserts a formula into the current document.

រូប​តំណាង

រូបមន្ត

គំនូស​តាង

រូប​តំណាង

គំនូសតាង

វត្ថុ OLE​

បញ្ចូល​វត្ថុ OLE ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ វត្ថុ OLE ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​តំណ​មួយ ឬ​វត្ថុ​បង្កប់​មួយ ។

រូប​តំណាង

វត្ថុ OLE