ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ លុប​ខ្ទង់​​ទសភាគ

យកខ្ទង់​ន​ទសភាគ​មួយ​ចេញពីលេខ នៅក្នុង​ក្រឡាដែលបានជ្រើស ។

រូបតំណាង

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ លុប​ខ្ទង់​​ទសភាគ