ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ បន្ថែម​ខ្ទង់​ទសភាគ

បន្ថែម​ខ្ទង់​ទសភាគ​មួយទៅឲ្យ​លេខ​​នៅក្នុងក្រឡាដែលបានជ្រើស ។

រូបតំណាង

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ ៖ បន្ថែម​ខ្ទង់​ទសភាគ