សុពលភាព

កំណត់​តើ​ទិន្នន័យ​អ្វី​ដែល​ត្រឹមត្រូវ សម្រាប់​ក្រឡា ឬ​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​មួយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Validity.


រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

You can also insert a list box from the Controls toolbar and link the list box to a cell. This way you can specify the valid values on the Data page of the list box properties window.


លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ

បញ្ជាក់​លម្អិត​ច្បាប់​សុពលកម្ម សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ជំនួយ​ការ​បញ្ចូល

បញ្ចូល​សារ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​​ក្រឡា ឬ​ជួរ​ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​សន្លឹក ។

សញ្ញា​ព្រមាន​កំហុស

កំណត់​សារ​កំហុស​​ដែល​ត្រូវ​​បាន​បង្ហាញ នៅ​ពេល​​ទិន្នន័យ​មិន​ត្រឹមត្រូវ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ក្រឡា​មួយ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.