លុប

លុប​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ​​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Pivot Table - Delete.