បង្ហាញ​សេចក្តី​លម្អិត

បង្ហាញ​សេចក្តី​លម្អិត​របស់​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ដែល​មាន​ទស្សន៍​ទ្រនិច ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ទាំងអស់ ជ្រើស​តារាង​ដែល​បាន​គ្រោង ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ ។

ដើម្បី​លាក់​ក្រុម ជ្រើស ទិន្នន័យ - ក្រុម និង​គ្រោង – លាក់​លម្អិត.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Group and Outline - Show Details.