តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ត្រង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស និង​បង្កើត​ប្រអប់​បញ្ជី​មួយ​ជួរ​ដេក ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ធាតុ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - AutoFilter.

On Tools bar or Table Data bar, click

រូប​តំណាង​

តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ