លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​តម្រៀប

បញ្ជាក់​លម្អិត​ជម្រើស​តម្រៀប សម្រាប់​ជួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា អ្នក​រួម​បញ្ចូល​ចំណងជើង​ជួរ​ដេក និង​ជួរ​ឈរ​ខ្លះ​ក្នុង​ជម្រើស ។


​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Data - Sort - Sort Criteria tab.

On Standard bar, click

រូបតំណាង

តម្រៀប​​​តាម​​លំដាប់​ឡើង

រូបតំណាង

តម្រៀប​​តាម​​​លំដាប់​ចុះ


តម្រៀប​​តាម

ជ្រើស​ជួរឈរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ផែន​តម្រៀប​ទី​មួយ។

លំដាប់​ឡើង

តម្រៀប​ជម្រើស​ពី​​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​ទៅ​​តម្លៃ​ទាប​បំផុត។​ អ្នក​អាច​កំណត់​ក្បួន​តម្រៀប​បាន​ដោយ​ចុច​លើ​ទិន្នន័យ​ - តម្រៀប - ជម្រើស។ អ្នក​អាច​កំណត់​លំនាំដើម​នៅ - ការ​កំណត់​ភាសា - ភាសា។

លំដាប់​ចុះ

តម្រៀប​ជម្រើស​ពី​​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​ទៅ​​តម្លៃ​ទាប​បំផុត។​ អ្នក​អាច​កំណត់​ច្បាប់​​តម្រៀប​បាន​ដោយ​ចុច​លើ​ទិន្នន័យ​ - តម្រៀប - ជម្រើស។ អ្នក​អាច​កំណត់​លំនាំដើម​នៅ - ការ​កំណត់​ភាសា - ភាសា។

បន្ទាប់​មក​តាម

ជ្រើស​ជួរឈរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ជា​ផែន​តម្រៀប​ទីពីរ។

លំដាប់​ឡើង

តម្រៀប​ជម្រើស​ពី​តម្លៃ​ទាប​បំផុត​ទៅ​ខ្ពស់​បំផុត។ អ្នក​អាច​កំណត់​ក្បួន​តម្រៀប​បាន​ដោយ​ចុច​លើ ទិន្នន័យ - តម្រៀប - ជម្រើស។ អ្នក​អាច​កំណត់​លំនាំដើម​នៅ - ការ​កំណត់​ភាសា - ភាសា។

លំដាប់​ចុះ

តម្រៀប​ជម្រើស​ពី​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​ទៅ​ទាប​បំផុត។ អ្នក​អាច​កំណត់​ក្បួន​តម្រៀប​បាន​ដោយ​ចុច​លើ ទិន្នន័យ - តម្រៀប - ជម្រើស។ អ្នក​អាច​កំណត់​លំនាំដើម​នៅ - ការ​កំណត់​ភាសា - ភាសា។

តម្រៀប​តាម​លំដាប់​ឡើង​/​ចុះ

តម្រៀប​​ជម្រើស​ពី​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​ទៅ​តម្លៃ​ទាប​បំផុត​, ឬ​ ពី​តម្លៃ​ទាប់​បំផុត​ទៅ​តម្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​ ។​ ចំនួន​វាល​​​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​តាម​ទំហំ​ និង​វាល​អត្ថបទ​តម្រៀប​តាម​​លំដាប់​នៃ​តួអក្សរ ។​ អ្នក​អាច​កំណត់​ច្បាប់​តម្រៀប​លើ​ ទិន្នន័យ​​ - តម្រៀប​ - ជម្រើស​ ។​ អ្នក​កំណត់​​លំនាំ​ដើម​លើ​​ - ការ​កំណត់​ភាសា​​ - ភាសា​ ។​

រូបតំណាង​លើ​របារ​ឧបករណ៍ ស្តង់ដារ

រូបតំណាង

តម្រៀប​​​តាម​​លំដាប់​ឡើង

រូបតំណាង

តម្រៀប​​តាម​​​លំដាប់​ចុះ