កែ​សម្រួល​ជួរ​បោះពុម្ព

បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​លម្អិត​ជួរ​បោះពុម្ព ។​ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត​ក្នុង​គ្រប់​ទំព័រ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Print Ranges - Edit.


ការ​បោះពុម្ព​ជួរ​ដេក ​ឬជួរ​ឈរ​លើ​គ្រប់​ទំព័រ

កំណត់​ជួរ​បោះពុម្ព​នៅ​លើ​សន្លឹក​មួយ

ជួរ​បោះពុម្ព

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កែប្រែ​ជួរ​បោះពុម្ព​ដែល​បាន​កំណត់ ។

Select -none- to remove a print range definition for the current spreadsheet. Select -entire sheet- to set the current sheet as a print range. Select -selection- to define the selected area of a spreadsheet as the print range. By selecting -user-defined-, you can define a print range that you have already defined using the Format - Print Ranges - Define command. If you have given a name to a range using the Sheet - Named Ranges and Expressions - Define command, this name will be displayed and can be selected from the list box.

ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​នៅ​ខាង​ស្តាំ​ដៃ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ជួរ​បោះពុម្ព​មួយ​ដោយ​សេចក្តី​យោង ឬ​ដោយ​ឈ្មោះ ។ បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​ក្នុង​​ប្រអប់​អត្ថបទ ជួរ​បោះពុម្ព នោះ​អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​ជួរ​បោះពុម្ព​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​របស់​អ្នក ។

បង្រួញ / ពង្រីក​អតិ​បរមា

ចុច​រូប​តំណាង បង្រួញ ដើម្បី​បន្ថយ​ប្រអប់​ទៅ​ទំហំ​នៃ​វាល​​បញ្ចូល ។ នោះ​វា​នឹង​ងាយ​ស្រួល​ជាង​ដើម្បី​សម្គាល់​សេចក្តី​យោង​ដែល​​ត្រូវ​ការ​​ក្នុង​សន្លឹក ។ បន្ទាប់​មក​​រូប​តំណាង​នឹង​បម្លែង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​ជា​រូប​តំណាង ពង្រីក​អតិ​បរមា ។ ចុច​វា​ដើម្បី​ស្តារ​ប្រអប់​ទៅ​ទំហំ​ដើម​របស់​វា​វិញ ។

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

រូបតំណាង

បង្រួញ

រូបតំណាង

ពង្រីក​អតិបរមា

ជួរ​ដេក​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត

ជ្រើស​ជួរដេក​មួយ ឬ​ច្រើន​ដើម្បី​បោះពុម្ព​គ្រប់ទំព័រ ។ ឧទាហរណ៍ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ខាង​ស្ដាំសេចក្ដីយោង​ជួរដេក​ "1" ឬ "$1" ឬ "$2:$3" ។ ប្រអប់បញ្ជីបង្ហាញ -កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ- ។ អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​ -គ្មាន- ដើម្បី​យក​ជួរដេក​ដដែល​ចេញ ។

បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​វាល​​អត្ថបទ ជួរ​ដេក​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត ក្នុង​ប្រអប់ នោះ​អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ជួរ​ដេក​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត ដោយ​អូស​កណ្ដុរ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

បង្រួញ / ពង្រីក​អតិ​បរមា

ចុច​រូប​តំណាង បង្រួញ ដើម្បី​បន្ថយ​ប្រអប់​ទៅ​ទំហំ​នៃ​វាល​​បញ្ចូល ។ នោះ​វា​នឹង​ងាយ​ស្រួល​ជាង​ដើម្បី​សម្គាល់​សេចក្តី​យោង​ដែល​​ត្រូវ​ការ​​ក្នុង​សន្លឹក ។ បន្ទាប់​មក​​រូប​តំណាង​នឹង​បម្លែង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​ជា​រូប​តំណាង ពង្រីក​អតិ​បរមា ។ ចុច​វា​ដើម្បី​ស្តារ​ប្រអប់​ទៅ​ទំហំ​ដើម​របស់​វា​វិញ ។

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

រូបតំណាង

បង្រួញ

រូបតំណាង

ពង្រីក​អតិបរមា

ជួរ​ឈរ​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត

ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​មួយ ឬ​ច្រើន​ដើម្បី​បោះពុម្ព​​លើ​ទំព័រ​នីមួយៗ ។ ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ខាង​ស្តាំ បញ្ចូល​សេចក្តី​យោង​ជួរ​ឈរ ឧទាហរណ៍ "A" ឬ​"AB" ឬ​"$C:$E" ។ បន្ទាប់​មក​សៀវភៅ​បញ្ជី​នឹង​បង្ហាញ - ​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ - ។ អ្នក​ក៏​អាច​អាច​ជ្រើស - គ្មាន - ដើម្បី​យក​ចេញ​នូវ​ជួរ​ឈរ​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត​ដែល​បាន​កំណត់ ។

បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​វាល​​អត្ថបទ ជួរ​ឈរ​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត ក្នុង​ប្រអប់ នោះ​អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ជួរ​ឈរ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ម្តង​ទៀត ដោយ​អូស​កណ្ដុរ​ក្នុង​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

បង្រួញ / ពង្រីក​អតិ​បរមា

ចុច​រូប​តំណាង បង្រួញ ដើម្បី​បន្ថយ​ប្រអប់​ទៅ​ទំហំ​នៃ​វាល​​បញ្ចូល ។ នោះ​វា​នឹង​ងាយ​ស្រួល​ជាង​ដើម្បី​សម្គាល់​សេចក្តី​យោង​ដែល​​ត្រូវ​ការ​​ក្នុង​សន្លឹក ។ បន្ទាប់​មក​​រូប​តំណាង​នឹង​បម្លែង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​ជា​រូប​តំណាង ពង្រីក​អតិ​បរមា ។ ចុច​វា​ដើម្បី​ស្តារ​ប្រអប់​ទៅ​ទំហំ​ដើម​របស់​វា​វិញ ។

ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​បង្រួម​អប្ប​បរមា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​ក្នុង​សន្លឹក​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​លែង​ប៊ូតុង​កណ្តុរ ប្រអប់​ត្រូវ​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ និង​​ជួរ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ​​កណ្តុរ​ត្រូវ​បាន​បន្លិច​ក្នុង​ឯកសារ​ដោយ​ស៊ុម​ពណ៌​ខៀវ ។

រូបតំណាង

បង្រួញ

រូបតំណាង

ពង្រីក​អតិបរមា