កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ប្រសើរ​បំផុត

កំណត់​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ប្រសើរ​បំផុត សម្រាប់​ជួរ​ដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ប្រសើរ​បំផុត​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​នៃ​តួអក្សរ​ដែល​ធំ​ជាង​គេ​ក្នុង​ជួរ​ដេក ។ អ្នក​អាច​ប្រើ ឯកតា​រង្វាស់ ផ្សេង​ៗ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Row - Optimal Height.


បន្ថែម

កំណត់​គម្លាត​បន្ថែម​រវាង​តួអក្សរ​ដែល​ធំ​ជាង​គេ​ក្នុង​ជួរ​ដេក​មួយ និង​ព្រំដែន​ក្រឡា ។

តម្លៃ​លំនាំដើម

ស្តារ​តម្លៃ​លំនាំដើម​ឡើង​វិញ សម្រាប់​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ប្រសើរ​បំផុត ។