ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បញ្ជាក់​លម្អិត​ជម្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេងៗ និង​ដើម្បី​អនុវត្ត​គុណ​លក្ខណៈ​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Cells.


លេខ

បញ្ជាក់​ជម្រើស​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​ជ្រើស ។

ពុម្ព​អក្សរ

បញ្ជាក់​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ និង ពុម្ព​អក្សរ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត ។

ការ​តម្រឹម

កំណត់​ជម្រើស​តម្រឹម​សម្រាប់​មាតិកា​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន ឬ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស។

មុទ្ទវិទ្យា​អាស៊ី

កំណត់​ជម្រើស​មុទ្ទវិទ្យា​សម្រាប់​ក្រឡា ឬ​កថាខណ្ឌ​ជា​ឯកសារ​ភាសា​អាស៊ី​ ។ ដើម្បី​បើក​ការគាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី​ ជ្រើស​ ការកំណត់​ភាសា​ - ភាសា​ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ជម្រើស​ រួច​ជ្រើស​ប្រអប់​ បើក​ នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​ គាំទ្រភាសា​អាស៊ី ជម្រើស​មុទ្ទវិទ្យា​នឹង​ត្រូវ​មិន​អើ​ពើ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ។

ស៊ុម

កំណត់​ជម្រើស​ស៊ុម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង Writer ឬ Calc ។

​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ឬ​ក្រាហ្វិក ។

ការ​ការពារ​ក្រឡា

កំណត់​ជម្រើស​ការពារ សម្រាប់​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.