អនុគមន៍​ស្ថិតិ ផ្នែក​ទី​បួន

[text/scalc/01/func_averageif.xhp#averageif_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

[text/scalc/01/func_averageifs.xhp#averageifs_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

AVEDEV

ត្រឡប់​មធ្យម​នៃ​គម្លាត​ដាច់​ខាត​នៃ​ចំណុច​ទិន្នន័យ​ពី​មធ្យម​របស់​ពួកវា ។ បង្ហាញ​ភាព​ច្របូក​ប្របល់​ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

AVEDEV(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are values or ranges that represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.

ឧទាហរណ៍

=AVEDEV(A1:A50)

AVERAGE

ត្រឡប់​មធ្យម​នៃ​អាគុយម៉ង់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

AVERAGE(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

ឧទាហរណ៍

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

ត្រឡប់​តម្លៃ​មធ្យម​នៃ​អាគុយម៉ង់ ។ តម្លៃ​នៃ​អត្ថបទ​មួយ​គឺ 0 ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

AVERAGEA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

ឧទាហរណ៍

=AVERAGEA(A1:A50)

MAX

ត្រឡប់​តម្លៃ​ធំ​ជាង​គេ​ក្នុង​បញ្ជី​អាគុយម៉ង់​មួយ ។

ត្រឡប់ 0 ប្រសិន​បើ​គ្មាន​តម្លៃ​លេខ និង​រក​មិន​ឃើញ​កំហុស​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា​បាន​ចម្លង​ជា​សេចក្ដីយោង​ក្រឡា ។ ក្រឡា​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ​ដោយ MIN() និង MAX() ។ អនុគមន៍ MINA() និង MAXA() ត្រឡប់ 0 ប្រសិន​បើ​គ្មាន​តម្លៃ (លេខ ឬ​អត្ថបទ) និង​​រក​មិន​ឃើញ​កំហុស​ ។ ការតម្លង​អាគុយម៉ង់​ខ្សែអក្សរ​ត្រឹមត្រូវទៅMIN() ឬ MAX() ឧ. MIN("ខ្សែអក្សរ") នៅតែ​មាន​លទ្ធផល​ក្នុង​កំហុស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MAX(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

ឧទាហរណ៍

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) ត្រឡប់​តម្លៃ​ធំបំុផុត​ពី​បញ្ជី ។

=MAX(A1:B100) ត្រឡប់​តម្លៃ​ធំបំផុត​ពី​បញ្ជី ។

MAXA

ត្រឡប់​តម្លៃ​អតិបរមា​ក្នុង​បញ្ជី​អាគុយម៉ង ។ ផ្ទុយ​នឹង​ MAX នៅ​ទីនេះ​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​អត្ថបទ ។​ តម្លៃ​នៃ​អត្ថបទ​គឺ 0 ។

អនុគមន៍ MINA() និង MAXA() ត្រឡប់ 0 ប្រសិន​បើ​គ្មាន​តម្លៃ (លេខ ឬ​អត្ថបទ) និង​រក​មិន​ឃើញ​កំហុស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MAXA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1; Value2;...; Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

ឧទាហរណ៍

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") ត្រឡប់​តម្លៃ​ធំបំផុត​ពី​បញ្ជី ។

=MAXA(A1:B100) ត្រឡប់​តម្លៃ​ធំបំផុត​ពី​បញ្ជី ។

MEDIAN

ត្រឡប់​មេដ្យាន​នៃ​សំណុំ​លេខ ។ ក្នុង​សំណុំ​ដែល​មាន​តម្លៃ​លេខ​សេស មេដ្យាន​នឹង​ជា​លេខ​ដែល​នៅ​កណ្ដាល​សំណុំ ហើយ​ក្នុង​សំណុំ​ដែល​មាន​តម្លៃ​លេខ​គូ វា​នឹង​ជា​មធ្យម​នៃ​តម្លៃ​ពីរ​នៅ​កណ្ដាល​សំណុំ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MEDIAN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are values or ranges, which represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.

ឧទាហរណ៍

សម្រាប់​លេខ​សេស ៖ =MEDIAN(1;5;9;20;21) ត្រឡប់ 9 ជា​តម្លៃ​មេដ្យាន ។

សម្រាប់​លេខ​គូ ៖ =MEDIAN(1;5;9;20) ត្រឡប់​មធ្យម​នៃ​តម្លៃ​កណ្ដាល​ពីរ​រវាង 5 និង 9 ដូច្នេះ​គឺ 7 ។

MIN

ត្រឡប់​​តម្លៃ​តូច​ជាង​គេ​ក្នុង​បញ្ជី​អាគុយម៉ង់​មួយ ។

ត្រឡប់ 0 ប្រសិន​បើ​គ្មាន​តម្លៃ​លេខ និង​រក​មិន​ឃើញ​កំហុស​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា​បាន​ចម្លង​ជា​សេចក្ដីយោង​ក្រឡា ។ ក្រឡា​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ​ដោយ MIN() និង MAX() ។ អនុគមន៍ MINA() និង MAXA() ត្រឡប់ 0 ប្រសិន​បើ​គ្មាន​តម្លៃ (លេខ ឬ​អត្ថបទ) និង​​រក​មិន​ឃើញ​កំហុស​ ។ ការតម្លង​អាគុយម៉ង់​ខ្សែអក្សរ​ត្រឹមត្រូវទៅMIN() ឬ MAX() ឧ. MIN("ខ្សែអក្សរ") នៅតែ​មាន​លទ្ធផល​ក្នុង​កំហុស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MIN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

ឧទាហរណ៍

=MIN(A1:B100) ត្រឡប់​តម្លៃតូចបំផុត​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ។

MINA

ត្រឡប់​តម្លៃ​តូច​ជាង​គេ​ក្នុង​បញ្ជី​អាគុយម៉ង់​មួយ ។ ទីនេះ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​អត្ថបទ ។ តម្លៃ​នៃ​អត្ថបទ​គឺ 0 ។

អនុគមន៍ MINA() និង MAXA() ត្រឡប់ 0 ប្រសិន​បើ​គ្មាន​តម្លៃ (លេខ ឬ​អត្ថបទ) និង​រក​មិន​ឃើញ​កំហុស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MINA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

ឧទាហរណ៍

=MINA(1;"Text";20) ត្រឡប់ 0 ។

=MINA(A1:B100) ត្រឡប់​តម្លៃ​តូចបំផុត​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី ។

MODE

ត្រឡប់​តម្លៃ​រួម​បំផុត​ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​មួយ ។ បើ​តម្លៃ​ច្រើន​មាន​​ប្រេកង់​ដូច​គ្នា នោះ​វា​ត្រឡប់​តម្លៃ​តូច​បំផុត ។ កំហុស​មួយ​នឹង​លេច​ឡើង នៅ​ពេល​តម្លៃ​មួយ​មិន​បង្ហាញ​ពីរ​ដង ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MODE(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

ឧទាហរណ៍

=MODE(A1:A50)

MODE.MULT

Returns a vertical array of the statistical modes (the most frequently occurring values) within a list of supplied numbers.

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MODE.MULT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

As the MODE.MULT function returns an array of values, it must be entered as an array formula. If the function is not entered as an array formula, only the first mode is returned, which is the same as using the MODE.SNGL function.


ឧទាហរណ៍

=MODE(A1:A50)

MODE.SNGL

ត្រឡប់​តម្លៃ​រួម​បំផុត​ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​មួយ ។ បើ​តម្លៃ​ច្រើន​មាន​​ប្រេកង់​ដូច​គ្នា នោះ​វា​ត្រឡប់​តម្លៃ​តូច​បំផុត ។ កំហុស​មួយ​នឹង​លេច​ឡើង នៅ​ពេល​តម្លៃ​មួយ​មិន​បង្ហាញ​ពីរ​ដង ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MODE.SNGL(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

If the data set contains no duplicate data points, MODE.SNGL returns the #VALUE! error value.


ឧទាហរណ៍

=MODE(A1:A50)

NEGBINOMDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​ទ្វេធា​អវិជ្ជមាន ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ដែល​បាន​ត្រឡប់​សម្រាប់​ការ​សាកល្បង​បរាជ័យ ។

R តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ដែល​បាន​ត្រឡប់​សម្រាប់​ការ​សាកល្បង​ជោគជ័យ ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ជោគជ័យ​នៃ​ការ​ប៉ុនប៉ង​មួយ ។

ឧទាហរណ៍

=NEGBINOMDIST(1;1;0.5) ត្រឡប់ 0.25 ។

NEGBINOMDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​ទ្វេធា​អវិជ្ជមាន ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Cumulative)

X តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ដែល​បាន​ត្រឡប់​សម្រាប់​ការ​សាកល្បង​បរាជ័យ ។

R តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ដែល​បាន​ត្រឡប់​សម្រាប់​ការ​សាកល្បង​ជោគជ័យ ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ជោគជ័យ​នៃ​ការ​ប៉ុនប៉ង​មួយ ។

Cumulative (optional) = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់​ស៊ីតេ Cumulative = 1 គណនា​ច្បាប់ ។

ឧទាហរណ៍

=NEGBINOMDIST(1;1;0.5) ត្រឡប់ 0.25 ។

=NEGBINOMDIST(1;1;0.5) ត្រឡប់ 0.25 ។

NORMDIST

ត្រឡប់​អនុគមន៍​ដង់​ស៊ីតេ ឬ​ការចែកចាយ​ថែមលើគ្នា​ធម្មតា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

NORMDIST(ចំនួន; មធ្យម; StDev; C)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​នៃ​ច្បាប់​បំណែង​ចែក​ដែល​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ពឹងផ្អែក​លើ ។

មធ្យម ជា​តម្លៃ​មធ្យម​នៃ​បំណែង​ចែក ។

StDev គឺ​ជា​គម្លាត​គំរូ​នៃច្បាប់បំណែងចែក ។

C ជម្រើស ។ C = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ C = 1 គណនា​ច្បាប់បំណែងចែក ។

ឧទាហរណ៍

=NORMDIST(70;63;5;0) ត្រឡប់ 0.03 ។

=NORMDIST(70;63;5;1) ត្រឡប់ 0.92 ។

NORMDIST

ត្រឡប់​អនុគមន៍​ដង់​ស៊ីតេ ឬ​ការចែកចាយ​ថែមលើគ្នា​ធម្មតា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

NORMDIST(ចំនួន; មធ្យម; StDev; C)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​នៃ​ច្បាប់​បំណែង​ចែក​ដែល​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ពឹងផ្អែក​លើ ។

មធ្យម ជា​តម្លៃ​មធ្យម​នៃ​បំណែង​ចែក ។

StDev គឺ​ជា​គម្លាត​គំរូ​នៃច្បាប់បំណែងចែក ។

C ជម្រើស ។ C = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ C = 1 គណនា​ច្បាប់បំណែងចែក ។

ឧទាហរណ៍

=NORMDIST(70;63;5;0) ត្រឡប់ 0.03 ។

=NORMDIST(70;63;5;1) ត្រឡប់ 0.92 ។

NORMINV

ត្រឡប់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់​តគ្នា​ច្រាស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

NORMINV(ចំនួន; មធ្យម; StDev)

ចំនួន តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​កំណត់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់​ច្រាស ។

មធ្យម តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​មធ្យម​ក្នុ​ង​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់ ។

StDev តំណាង​ឲ្យ​គម្លាត​គំរូ​នៃ​ការ​ចែក​ធម្មតា ។

ឧទាហរណ៍

=NORMINV(0.9;63;5) ត្រឡប់ 69.41 ។ ប្រសិនបើ​ទម្ងន់​ស៊ុត​មធ្យម​ 63 ក្រាម ដែល​មាន​គម្លាត​គំរូ 5 បន្ទាប់មក​វា​នឹង 90% ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ដែល​ស៊ុត​នឹង​មិនធ្ងន់ជាង 69.41 ក្រាម ។

NORMINV

ត្រឡប់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់​តគ្នា​ច្រាស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

NORMINV(ចំនួន; មធ្យម; StDev)

ចំនួន តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​កំណត់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់​ច្រាស ។

មធ្យម តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​មធ្យម​ក្នុ​ង​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់ ។

StDev តំណាង​ឲ្យ​គម្លាត​គំរូ​នៃ​ការ​ចែក​ធម្មតា ។

ឧទាហរណ៍

=NORMINV(0.9;63;5) ត្រឡប់ 69.41 ។ ប្រសិនបើ​ទម្ងន់​ស៊ុត​មធ្យម​ 63 ក្រាម ដែល​មាន​គម្លាត​គំរូ 5 បន្ទាប់មក​វា​នឹង 90% ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ដែល​ស៊ុត​នឹង​មិនធ្ងន់ជាង 69.41 ក្រាម ។

PEARSON

ត្រឡប់​មេគុណ​សហព័ន្ធ​​ Pearson product moment ​r ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PEARSON(ទិន្នន័យ 1; ទិន្នន័យ 2)

ទិន្នន័យ 1 តំណាង​អារ៉េ​របស់​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ដំបូង ។

ទិន្នន័យ 2 តំណាង​អារ៉េ​របស់​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទីពីរ ។

ឧទាហរណ៍

=PEARSON(A1:A30;B1:B30) ត្រឡប់​មេគុណ​សហសម្ព័ន្ធ Pearson នៃ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​ទាំង​ពីរ ។

PERCENTILE

ត្រឡប់​ភាគរយ​អាល់ហ្វា​នៃ​តម្លៃ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​​អារេ​មួយ ។ អាល់ហ្វា = 25% មធ្យម​ភាគរយ​ភាគ​បួន​នៃរយ អាល់ហ្វា = 50% គឺ​ជា​មេដ្យាន ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PERCENTILE(ទិន្នន័យ; អាល់ហ្វា)

ទិន្នន័យ តំណាង​ឲ្យ​អារេ​នៃ​ទិន្នន័យ ។

អាល់ហ្វា តំណាង​ឲ្យ​ភាគរយ​នៃ​មាត្រដ្ឋាន​ចន្លោះ 0 និង 1 ។

ឧទាហរណ៍

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) តំណាង​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ ដែល​ស្មើ​នឹង 10% នៃ​មាត្រដ្ឋាន​ទិន្នន័យសរុប​នៅ​ក្នុង A1:A50 ។

PERCENTILE.EXC

Returns the Alpha'th percentile of a supplied range of values for a given value of Alpha, within the range 0 to 1 (exclusive). A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (Alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

If Alpha is not a multiple of 1/(n+1), (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if Alpha is less than 1/(n+1) or Alpha is greater than n/(n+1), the function is unable to interpolate, and so returns an error.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PERCENTILE(ទិន្នន័យ; អាល់ហ្វា)

ទិន្នន័យ តំណាង​ឲ្យ​អារេ​នៃ​ទិន្នន័យ ។

អាល់ហ្វា តំណាង​ឲ្យ​ភាគរយ​នៃ​មាត្រដ្ឋាន​ចន្លោះ 0 និង 1 ។

ឧទាហរណ៍

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) តំណាង​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ ដែល​ស្មើ​នឹង 10% នៃ​មាត្រដ្ឋាន​ទិន្នន័យសរុប​នៅ​ក្នុង A1:A50 ។

PERCENTILE.INC

ត្រឡប់​ភាគរយ​អាល់ហ្វា​នៃ​តម្លៃ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​​អារេ​មួយ ។ អាល់ហ្វា = 25% មធ្យម​ភាគរយ​ភាគ​បួន​នៃរយ អាល់ហ្វា = 50% គឺ​ជា​មេដ្យាន ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PERCENTILE(ទិន្នន័យ; អាល់ហ្វា)

ទិន្នន័យ តំណាង​ឲ្យ​អារេ​នៃ​ទិន្នន័យ ។

អាល់ហ្វា តំណាង​ឲ្យ​ភាគរយ​នៃ​មាត្រដ្ឋាន​ចន្លោះ 0 និង 1 ។

ឧទាហរណ៍

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) តំណាង​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​ទិន្នន័យ ដែល​ស្មើ​នឹង 10% នៃ​មាត្រដ្ឋាន​ទិន្នន័យសរុប​នៅ​ក្នុង A1:A50 ។

PERCENTRANK

ត្រឡប់​​ជួរ​ភាគរយ​នៃ​តម្លៃ​ក្នុង​គំរូ​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PERCENTRANK(Data; Value; Significance)

ទិន្នន័យ តំណាង​ឲ្យ​អារេ​នៃ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​គំរូ ។

តម្លៃ តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ដែល​ជួរ​លេខ​ភាគរយ​របស់​វា​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ។

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used.

ឧទាហរណ៍

=PERCENTRANK(A1:A50;50) ត្រឡប់​ជួរ​ភាគរយ​នៃ​តម្លៃ 50 ពី​ជួរសរុប​របស់តម្លៃ​ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុងA1:A50 ។ ប្រសិនបើ 50 ធ្លាក់​ខាង​ក្រៅ​ជួរ​សរុប សារ​កំហុស​នឹង​បង្ហាញ​ឡើង ។

PERCENTRANK.EXC

Returns the relative position, between 0 and 1 (exclusive), of a specified value within a supplied array.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PERCENTRANK.EXC(Data; Value; Significance)

ទិន្នន័យ តំណាង​ឲ្យ​អារេ​នៃ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​គំរូ ។

តម្លៃ តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ដែល​ជួរ​លេខ​ភាគរយ​របស់​វា​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ។

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

ឧទាហរណ៍

=PERCENTRANK(A1:A50;50) ត្រឡប់​ជួរ​ភាគរយ​នៃ​តម្លៃ 50 ពី​ជួរសរុប​របស់តម្លៃ​ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុងA1:A50 ។ ប្រសិនបើ 50 ធ្លាក់​ខាង​ក្រៅ​ជួរ​សរុប សារ​កំហុស​នឹង​បង្ហាញ​ឡើង ។

PERCENTRANK.INC

Returns the relative position, between 0 and 1 (inclusive), of a specified value within a supplied array.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PERCENTRANK.INC(Data; Value; Significance)

ទិន្នន័យ តំណាង​ឲ្យ​អារេ​នៃ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​គំរូ ។

តម្លៃ តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​ដែល​ជួរ​លេខ​ភាគរយ​របស់​វា​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ។

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

ឧទាហរណ៍

=PERCENTRANK(A1:A50;50) ត្រឡប់​ជួរ​ភាគរយ​នៃ​តម្លៃ 50 ពី​ជួរសរុប​របស់តម្លៃ​ដែល​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុងA1:A50 ។ ប្រសិនបើ 50 ធ្លាក់​ខាង​ក្រៅ​ជួរ​សរុប សារ​កំហុស​នឹង​បង្ហាញ​ឡើង ។

PHI

ត្រឡប់​តម្លៃ​នៃ​អនុគមន៍​បំណែង​ចែក សម្រាប់​ច្បាប់​ន័រម៉ាល់​បង្រួម​កណ្តាល ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PHI(ចំនួន)

ចំនួន តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ ដែល​អាស្រ័យ​លើ​​តើ​ច្បាប់ន័រម៉ាល់ណាមួយ​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ឧទាហរណ៍

=PHI(2.25) = 0.03

=PHI(-2.25) = 0.03

=PHI(0) = 0.4

POISSON

ត្រឡប់​ច្បាប់​ព័រសុង ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

POISSON(ចំនួន; មធ្យម; C)

ចំនួន តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ ដែល​ច្បាប់​ព័រសុង​ត្រូវ​បាន​គណនា​ផ្អែក​លើ ។

មធ្យម តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​កណ្តាល​នៃ​​ច្បាប់​ព័រសុង ។

C (ជម្រើស) = ០ ឬ False គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ C = 1 ឬ True គណនា​ច្បាប់​បំណែង​ចេក ។ នៅពេលបានលុប តម្លៃ​លំនាដើម​ពិត​ត្រូវ​បានបញ្ចូល នៅពេល​អ្នក​រក្សាទុក​ឯកសារ  ចំពោះ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ល្អ​បំផុត​ជាមួយ​កម្មវិធី​ផ្សេង ឬ​កំណែ​ចាស់​របស់ LibreOffice ។

ឧទាហរណ៍

=POISSON(60;50;1) ត្រឡប់ 0.93 ។

POISSON.DIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​ព័រសុង ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

POISSON(ចំនួន; មធ្យម; C)

ចំនួន តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ ដែល​ច្បាប់​ព័រសុង​ត្រូវ​បាន​គណនា​ផ្អែក​លើ ។

មធ្យម តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​កណ្តាល​នៃ​​ច្បាប់​ព័រសុង ។

C (ជម្រើស) = ០ ឬ False គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ C = 1 ឬ True គណនា​ច្បាប់​បំណែង​ចេក ។ នៅពេលបានលុប តម្លៃ​លំនាដើម​ពិត​ត្រូវ​បានបញ្ចូល នៅពេល​អ្នក​រក្សាទុក​ឯកសារ  ចំពោះ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ល្អ​បំផុត​ជាមួយ​កម្មវិធី​ផ្សេង ឬ​កំណែ​ចាស់​របស់ LibreOffice ។

ឧទាហរណ៍

=POISSON(60;50;1) ត្រឡប់ 0.93 ។

QUARTILE

ត្រឡប់​ភាគ​បួន​នៃ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

QUARTILE(ទិន្នន័យ; ប្រភេទ)

ទិន្នន័យ តំណាង​ឲ្យ​អារេ​នៃ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​គំរូ ។

ប្រភេទ តំណាង​ឲ្យ​ប្រភេទ​មួយ​ភាគ​បួន (0 = អប្ប, 1 = 25%, 2 = 50% (មេដ្យាន), 3 = 75% និង 4 = អតិ) ។

ឧទាហរណ៍

=QUARTILE(A1:A50;2) ត្រឡប់​តម្លៃ 50% នៃ​មាត្រដ្ឋាន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​តម្លៃ​ខ្ពស់បំផុត និង​ទាប​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ជួរ A1:A50 ។

QUARTILE.EXC

Returns a requested quartile of a supplied range of values, based on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

QUARTILE(ទិន្នន័យ; ប្រភេទ)

Data represents the range of data values for which you want to calculate the specified quartile.

Type An integer between 1 and 3, representing the required quartile. (if type = 1 or 3, the supplied array must contain more than 2 values)

ឧទាហរណ៍

=QUARTILE(A1:A50;2) ត្រឡប់​តម្លៃ 50% នៃ​មាត្រដ្ឋាន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​តម្លៃ​ខ្ពស់បំផុត និង​ទាប​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ជួរ A1:A50 ។

QUARTILE.INC

ត្រឡប់​ភាគ​បួន​នៃ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​មួយ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

QUARTILE(ទិន្នន័យ; ប្រភេទ)

ទិន្នន័យ តំណាង​ឲ្យ​អារេ​នៃ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​គំរូ ។

ប្រភេទ តំណាង​ឲ្យ​ប្រភេទ​មួយ​ភាគ​បួន (0 = អប្ប, 1 = 25%, 2 = 50% (មេដ្យាន), 3 = 75% និង 4 = អតិ) ។

ឧទាហរណ៍

=QUARTILE(A1:A50;2) ត្រឡប់​តម្លៃ 50% នៃ​មាត្រដ្ឋាន​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​តម្លៃ​ខ្ពស់បំផុត និង​ទាប​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ជួរ A1:A50 ។