អនុគមន៍​ស្ថិតិ ផ្នែក​ទី​មួយ

[text/scalc/01/func_countifs.xhp#countifs_head not found].

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

B

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​គំរូ​មួយ ដោយ​ប្រើ​ច្បាប់​ទ្វេធា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

B(Trials; SP; T1; T2)

ការ​សាកល្បង ជា​ចំនួន​ការ​សាកល្បង​ឯករាជ្យ ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ជោគជ័យ​លើ​ការ​សាកល្បង​នីមួយៗ ។

T1 កំណត់​លីមីត​ក្រោម​សម្រាប់​ចំនួន​សាកល្បង ។

T2 (ជា​ជម្រើស) កំណត់​លីមីត​លើ​សម្រាប់​ចំនួន​សាកល្បង ។

ឧទាហរណ៍

រក​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ការ​បោះ​គ្រាប់​ឡុកឡាក់​ដប់​ដង ដើម្បី​ឲ្យ​ចេញ​លេខ​ប្រាំ​មួយ​ពីរ​ដង ? ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​លេខ​ប្រាំ​មួយ (ឬ​លេខ​ផ្សេង​ទៀត) ស្មើ 1/6 ។ រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​នឹង​ផ្សំ​កត្តា​ទាំង​នេះ ៖

=B(10;1/6;2) ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ 29% ។

BETADIST

ត្រឡប់​អនុគមន៍​បែតា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

BETADIST(ចំនួន; អាល់ហ្វា; បែតា; ចាប់ផ្ដើម; តគ្នា)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ចន្លោះ ចាប់ផ្តើម និង​បញ្ចប់ ដែល​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​អនុគមន៍ ។

អាល់ហ្វា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មួយ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

បែតា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

ចាប់ផ្ដើម (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​ក្រោម​​សម្រាប់​ចំនួន ។

បញ្ចប់ (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​លើ​សម្រាប់ចំនួន ។

តគ្នា (ជម្រើស) អាច​ជា ០ ឬ False ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រប៉ាប៊ីលីតេ ។ វា​អាចជា​តម្លៃ​ផ្សេង ឬ​ True ឬ​បានលុប ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ច្បាប់​តគ្នា ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ឧទាហរណ៍

=BETADIST(0.75;3;4) returns the value 0.96.

BETADIST

ត្រឡប់​អនុគមន៍​បែតា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

BETA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative; Start; End)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ចន្លោះ ចាប់ផ្តើម និង​បញ្ចប់ ដែល​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​អនុគមន៍ ។

អាល់ហ្វា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មួយ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

បែតា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

តគ្នា (ជម្រើស) អាច​ជា ០ ឬ False ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រប៉ាប៊ីលីតេ ។ វា​អាចជា​តម្លៃ​ផ្សេង ឬ​ True ឬ​បានលុប ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ច្បាប់​តគ្នា ។

ចាប់ផ្ដើម (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​ក្រោម​​សម្រាប់​ចំនួន ។

បញ្ចប់ (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​លើ​សម្រាប់ចំនួន ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ឧទាហរណ៍

=BETADIST(0.75;3;4) ត្រឡប់​តម្លៃ 0.96

=BETADIST(0.75;3;4) ត្រឡប់​តម្លៃ 0.96

BETAINV

ត្រឡប់​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​បែតា​តគ្នា​ច្រាស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

BETAINV(ចំនួន; អាល់ហ្វា; បែតា; ចាប់ផ្ដើម; បញ្ចប់)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ចន្លោះ ចាប់ផ្តើម និង​បញ្ចប់ ដែល​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​អនុគមន៍ ។

អាល់ហ្វា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មួយ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

បែតា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

ចាប់ផ្ដើម (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​ក្រោម​​សម្រាប់​ចំនួន ។

បញ្ចប់ (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​លើ​សម្រាប់ចំនួន ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ឧទាហរណ៍

=BETAINV(0.5;5;10) ត្រឡប់​តម្លៃ 0.33 ។

BETAINV

ត្រឡប់​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​បែតា​តគ្នា​ច្រាស ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

BETAINV(ចំនួន; អាល់ហ្វា; បែតា; ចាប់ផ្ដើម; បញ្ចប់)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ចន្លោះ ចាប់ផ្តើម និង​បញ្ចប់ ដែល​ដើម្បី​វាយ​តម្លៃ​អនុគមន៍ ។

អាល់ហ្វា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​មួយ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

បែតា ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

ចាប់ផ្ដើម (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​ក្រោម​​សម្រាប់​ចំនួន ។

បញ្ចប់ (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ដែន​លើ​សម្រាប់ចំនួន ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ឧទាហរណ៍

=BETAINV(0.5;5;10) ត្រឡប់​តម្លៃ 0.33 ។

BINOM.INV

ត្រឡប់​តម្លៃ​តូច​បំផុត​ដែល​ច្បាប់​ទ្វេភាគ​ធំជាង ឬ​ស្មើ​នឹង​តម្លៃ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

BINOM.INV(Trials; SP; Alpha)

ការ​សាកល្បង ជា​ចំនួន​សរុប​នៃ​ការ​សាកល្បង ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ជោគជ័យ​លើ​ការ​សាកល្បង​នីមួយៗ ។

Alpha The border probability that is attained or exceeded.

ឧទាហរណ៍

=BINOM.INV(8;0.6;0.9) returns 7, the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

BINOMDIST

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ច្បាប់​ទ្វេធា​ក្នុងលក្ខខណ្ឌ​នីមួយៗ ។​

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

BINOMDIST(X; ការ​សាកល្បង; SP; C)

X ជា​ចំនួន​ជោគជ័យ​ក្នុង​សំណុំ​នៃ​ការ​សាកល្បង ។

ការ​សាកល្បង ជា​ចំនួន​ការ​សាកល្បង​ឯករាជ្យ ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ជោគជ័យ​លើ​ការ​សាកល្បង​នីមួយៗ ។

C = 0 គណនា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​តែ​មួយ និងC = 1 គណនា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​តគ្នា ។

ឧទាហរណ៍

=BINOMDIST(A1;12;0.5;0) បង្ហាញ (ប្រសិន​បើ​តម្លៃ 0 to 12 ត្រូវ​បានបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង A1) ប្រូបាប៊ីលីតេ​សម្រាប់ 12 flips នៃកាក់​ដែលក្បាល នឹង​បង្ហាញ​ចំនួន​ពេលវេលាជាក់លាក់​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង A1 ។

=BINOMDIST(A1;12;0.5;1) បង្ហាញ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេតៗគ្នា​សម្រាប់​ស៊េរី​តែ​មួយ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ A1 = 4 ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​តៗគ្នា​នៃ​ស៊េរី​គឺ 0, 1, 2, 3 ឬ 4 ដង ក្បាល (non-exclusive OR) ។

BINOMDIST

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ច្បាប់​ទ្វេធា​ក្នុងលក្ខខណ្ឌ​នីមួយៗ ។​

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

BINOMDIST(X; ការ​សាកល្បង; SP; C)

X ជា​ចំនួន​ជោគជ័យ​ក្នុង​សំណុំ​នៃ​ការ​សាកល្បង ។

ការ​សាកល្បង ជា​ចំនួន​ការ​សាកល្បង​ឯករាជ្យ ។

SP ជា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ជោគជ័យ​លើ​ការ​សាកល្បង​នីមួយៗ ។

C = 0 គណនា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​តែ​មួយ និងC = 1 គណនា​ប្រូបាប៊ីលីតេ​តគ្នា ។

ឧទាហរណ៍

=BINOMDIST(A1;12;0.5;0) បង្ហាញ (ប្រសិន​បើ​តម្លៃ 0 to 12 ត្រូវ​បានបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង A1) ប្រូបាប៊ីលីតេ​សម្រាប់ 12 flips នៃកាក់​ដែលក្បាល នឹង​បង្ហាញ​ចំនួន​ពេលវេលាជាក់លាក់​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង A1 ។

=BINOMDIST(A1;12;0.5;1) បង្ហាញ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេតៗគ្នា​សម្រាប់​ស៊េរី​តែ​មួយ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ A1 = 4 ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​តៗគ្នា​នៃ​ស៊េរី​គឺ 0, 1, 2, 3 ឬ 4 ដង ក្បាល (non-exclusive OR) ។

CHIDIST

ត្រឡប់​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ពី ​Chi square ដែល​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ ដែល​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​អះ​អាង ។ CHIDIST ប្រៀបធៀប​តម្លៃ​ Chi square ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​សម្šាប់​គំរូ​ចៃដន្យ​ដែល​ត្រូវបាន​គណនា​ពី​ផល​បូក​នៃ​​(តម្លៃ​អង្កេត​-តម្លៃ​រំពឹងគិត)^2/​តម្លៃ​រំពឹង​គិត សម្រាប់​តម្លៃ​ទាំង​អស់តាម​ច្បាប់​បំណែង​ចែក​ Chi square តាម​ទ្រឹស្តី​បទ និង​កំណត់​ពី​វា​នូវ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស​សម្រាប់​សម្មតិកម្ម​ដែល​ត្រូវ​បាន​សាក​ល្បង ។

ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​កំណត់​ដោយ CHIDIST ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ CHITEST ផង​ដែរ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CHIDIST(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី)

ចំនួន ជា​តម្លៃ chi-square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ដើម្បី​កំណត់ប្រូបាប៊ីតីលីតេ​​​​កំហុស​ ។

ដឺក្រេ​សេរី គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​របស់​បទពិសោធន៍ ។

ឧទាហរណ៍

=CHIDIST(13.27; 5) ស្មើ 0.02 ។

បើ​តម្លៃ​ Chi square នៃ​គំរូចៃ​ដន្យ​គឺ​ 13.27 និង​បើការ​ពិសោធន៍​មាន​កម្រិត​សេរីភាព​សើ្ម 5 នោះ​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​ធានា​ជាមួយ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុស 2% ។

CHIINV

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ម្ខាង​​​បញ្ជ្រាស​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក​ chi-squared ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CHIINV(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​នៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស ។

ដឺក្រេ​សេរី គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​​របស់​បទពិសោធន៍ ។

ឧទាហរណ៍

ពុម្ព​មួយ​ត្រូវ​បាន​បោះ 1020 ដង ។ ចំនួន​លើ​ពុម្ព 1 ដល់ 6 មាន 195, 151, 148, 189, 183 និង 154 ដង (​តម្លៃ​អង្កេត) ។ សម្មតិកម្ម​ដែល​ពុម្ព​មិន​ថេរ នឹង​ត្រូវ​បាន​សាកល្បង ។

ច្បាប់​ Chi square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​រូបមន្ត​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​ខាង​លើ ។ ដោយ​សារ​តម្លៃ​រំពឹង​គិត​សម្រាប់​លេខ​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​លើ​ពុម្ព​សម្រាប់​ការ​គ្រវែង​ n ដង​ គឺ n គុណ​នឹង​ 1/6, ដូច្នេះ 1020/6 = 170 រូបមន្ត​ត្រឡប់​ 13.27 នៃតម្លៃ​ Chi square ។

បើ​ Chi square (បាន​អង្កេត​) គឺ​ធំ​ជាង​ ឬ​ស្មើ​ Chi square CHIINV (តាម​ទ្រឹស្តី) សម្មតិកម្ម​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះ​បង់​ចោល ដោយ​គម្លាត​ចន្លោះ​​ទ្រឹស្តី និង​ការ​ពិសោធន៍​​ធំ​ពេក ។ បើ​ Chi square បាន​អង្កេត​តិច​ជាង​ CHIINV នោះ​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​អះអាង​ដោយ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស​ដែលបាន​ចង្អុល​បង្ហាញ ។

=CHIINV(0.05;5) ត្រឡប់ 11.07 ។

=CHIINV(0.02;5) ត្រឡប់ 13.39 ។

បើ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុស​គឺ 5% ពុម្ព​គឺ​មិន​ពិត ។ បើ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុសគឺ 2% គ្មាន​ហេតុផល​នឹង​ជឿ​ថា​វា​ថេរទេ ។

CHISQDIST

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការ​ងាក​ចេញ​​ពី​ច្បាប់​ចៃដន្យ​នៃ​ស៊េរី​សាក​ល្បង​ពីរ ផ្អែក​​លើ​ការ​សាក​ល្បង​ chi-squared សម្រាប់​ឯករាជ្យ​មួយ​ ។ CHITEST ត្រឡប់​ច្បាប់​ chi-squared នៃ​ទិន្នន័យ ។

ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​កំណត់​ដោយ​ CHITEST ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ CHIDIST នោះ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ Chi square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ត្រូវ​បាន​ហុច​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជំនួស​ឲ្យ​ជួរ​ដេក​ទិន្នន័យ​ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CHITEST(ទិន្នន័យ B; ទិន្នន័យ E)

ទិន្នន័យ B គឺ​ជា​អារ៉េ​នៃ​ការ​អង្កេត ។

ទិន្នន័យ E គឺ​ជា​ជួរ​របស់​តម្លៃ​ដែល​រំពឹង​ទុក ។

ឧទាហរណ៍

ទិន្នន័យ B (បាន​អង្កេត)

ទិន្នន័យ E (បាន​រំពឹង)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) ស្មើ 0.02 ។ វា​គឺ​ជា​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ដែល​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​អង្កេត​រនៃ​កា​ចែកចាយ​ការ៉េ Chi-square តាម​ទ្រឹស្ដី ។

CHISQDIST

ត្រឡប់​តម្លៃ​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ ឬ​អនុគមន៍​ច្បាប់​cumulative​ សម្រាប់ច្បាប់​ chi-square ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom; Cumulative)

ចំនួន ជា​តម្លៃ chi-square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ដើម្បី​កំណត់ប្រូបាប៊ីតីលីតេ​​​​កំហុស​ ។

ដឺក្រេ​សេរី គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​របស់​បទពិសោធន៍ ។

តគ្នា (ជម្រើស) អាច​ជា ០ ឬ False ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រប៉ាប៊ីលីតេ ។ វា​អាចជា​តម្លៃ​ផ្សេង ឬ​ True ឬ​បានលុប ដើម្បី​គណនា​អនុគមន៍​ច្បាប់​តគ្នា ។

ឧទាហរណ៍

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) equals 0.1115650801, the probability density function with 2 degrees of freedom, at x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) equals 0.7768698399, the cumulative chi-square distribution with 2 degrees of freedom, at the value x = 3.

CHISQDIST

ត្រឡប់​តម្លៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ពី ​Chi square ដែល​បាន​ចង្អុល​បង្ហាញ ដែល​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​អះ​អាង ។ CHIDIST ប្រៀបធៀប​តម្លៃ​ Chi square ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​សម្šាប់​គំរូ​ចៃដន្យ​ដែល​ត្រូវបាន​គណនា​ពី​ផល​បូក​នៃ​​(តម្លៃ​អង្កេត​-តម្លៃ​រំពឹងគិត)^2/​តម្លៃ​រំពឹង​គិត សម្រាប់​តម្លៃ​ទាំង​អស់តាម​ច្បាប់​បំណែង​ចែក​ Chi square តាម​ទ្រឹស្តី​បទ និង​កំណត់​ពី​វា​នូវ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស​សម្រាប់​សម្មតិកម្ម​ដែល​ត្រូវ​បាន​សាក​ល្បង ។

ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​កំណត់​ដោយ CHIDIST ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ CHITEST ផង​ដែរ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CHIDIST(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី)

ចំនួន ជា​តម្លៃ chi-square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ដើម្បី​កំណត់ប្រូបាប៊ីតីលីតេ​​​​កំហុស​ ។

ដឺក្រេ​សេរី គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​របស់​បទពិសោធន៍ ។

ឧទាហរណ៍

=CHIDIST(13.27; 5) ស្មើ 0.02 ។

បើ​តម្លៃ​ Chi square នៃ​គំរូចៃ​ដន្យ​គឺ​ 13.27 និង​បើការ​ពិសោធន៍​មាន​កម្រិត​សេរីភាព​សើ្ម 5 នោះ​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​ធានា​ជាមួយ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុស 2% ។

CHISQDIST

ត្រឡប់​តម្លៃ​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ ឬ​អនុគមន៍​ច្បាប់​cumulative​ សម្រាប់ច្បាប់​ chi-square ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom; Cumulative)

លេខ គឺ​ជា​លេខ​សម្រាប់អនុគមន៍​ដែលត្រូវ​គណនា ។

Degrees Of Freedom គឺ​ជា​ដឺក្រេ​សម្រាប់​អនុគមន៍ chi-square ។

តគ្នា (ជម្រើស) ៖ ០ ឬ False គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ ។ តម្លៃ​ផ្សេង ឬ​ True ឬ​បានលុប​គណនា​អនុគមន៍​ច្បាប់​តគ្នា ។

CHISQINV

ត្រឡប់​បញ្ច្រាស​របស់ CHISQDIST ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ គឺ​ជា​តម្លៃប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​សម្រាប់បញ្ច្រាស chi-square ដែល​ត្រូវ​គណនា ។

Degrees Of Freedom គឺ​ជា​ដឺក្រេ​សម្រាប់​អនុគមន៍ chi-square ។

CHISQINV

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ម្ខាង​​​បញ្ជ្រាស​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក​ chi-squared ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CHISQ.INV(Probability; DegreesFreedom)

ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ គឺ​ជា​តម្លៃប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​សម្រាប់បញ្ច្រាស chi-square ដែល​ត្រូវ​គណនា ។

Degrees Of Freedom គឺ​ជា​ដឺក្រេ​សម្រាប់​អនុគមន៍ chi-square ។

ឧទាហរណ៍

=CHIINV(0.05;5) ត្រឡប់ 11.07 ។

CHISQINV

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេ​ម្ខាង​​​បញ្ជ្រាស​នៃ​ច្បាប់​បំណែងចែក​ chi-squared ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CHIINV(ចំនួន; ដឺក្រេ​សេរី)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​នៃ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស ។

ដឺក្រេ​សេរី គឺ​ជា​ដឺក្រេ​នៃ​សេរី​ភាព​​របស់​បទពិសោធន៍ ។

ឧទាហរណ៍

ពុម្ព​មួយ​ត្រូវ​បាន​បោះ 1020 ដង ។ ចំនួន​លើ​ពុម្ព 1 ដល់ 6 មាន 195, 151, 148, 189, 183 និង 154 ដង (​តម្លៃ​អង្កេត) ។ សម្មតិកម្ម​ដែល​ពុម្ព​មិន​ថេរ នឹង​ត្រូវ​បាន​សាកល្បង ។

ច្បាប់​ Chi square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​រូបមន្ត​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​ខាង​លើ ។ ដោយ​សារ​តម្លៃ​រំពឹង​គិត​សម្រាប់​លេខ​ដែល​ផ្តល់​ឲ្យ​លើ​ពុម្ព​សម្រាប់​ការ​គ្រវែង​ n ដង​ គឺ n គុណ​នឹង​ 1/6, ដូច្នេះ 1020/6 = 170 រូបមន្ត​ត្រឡប់​ 13.27 នៃតម្លៃ​ Chi square ។

បើ​ Chi square (បាន​អង្កេត​) គឺ​ធំ​ជាង​ ឬ​ស្មើ​ Chi square CHIINV (តាម​ទ្រឹស្តី) សម្មតិកម្ម​នឹង​ត្រូវ​បាន​បោះ​បង់​ចោល ដោយ​គម្លាត​ចន្លោះ​​ទ្រឹស្តី និង​ការ​ពិសោធន៍​​ធំ​ពេក ។ បើ​ Chi square បាន​អង្កេត​តិច​ជាង​ CHIINV នោះ​សម្មតិកម្ម​ត្រូវ​បាន​អះអាង​ដោយ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​កំហុស​ដែលបាន​ចង្អុល​បង្ហាញ ។

=CHIINV(0.05;5) ត្រឡប់ 11.07 ។

=CHIINV(0.02;5) ត្រឡប់ 13.39 ។

បើ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុស​គឺ 5% ពុម្ព​គឺ​មិន​ពិត ។ បើ​ប្រូបាប៊ីលីតេ​នៃ​កំហុសគឺ 2% គ្មាន​ហេតុផល​នឹង​ជឿ​ថា​វា​ថេរទេ ។

CHITEST

ត្រឡប់​ប្រូបាប៊ីលីតេនៃការ​ងាក​ចេញ​​ពី​ច្បាប់​ចៃដន្យ​នៃ​ស៊េរី​សាក​ល្បង​ពីរ ផ្អែក​​លើ​ការ​សាក​ល្បង​ chi-squared សម្រាប់​ឯករាជ្យ​មួយ​ ។ CHITEST ត្រឡប់​ច្បាប់​ chi-squared នៃ​ទិន្នន័យ ។

ប្រូបាប៊ីលីតេ​ដែល​កំណត់​ដោយ​ CHITEST ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​ CHIDIST នោះ​ក្នុង​ករណី​ដែល​ Chi square នៃ​គំរូ​ចៃដន្យ​ត្រូវ​បាន​ហុច​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជំនួស​ឲ្យ​ជួរ​ដេក​ទិន្នន័យ​ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CHITEST(ទិន្នន័យ B; ទិន្នន័យ E)

ទិន្នន័យ B គឺ​ជា​អារ៉េ​នៃ​ការ​អង្កេត ។

ទិន្នន័យ E គឺ​ជា​ជួរ​របស់​តម្លៃ​ដែល​រំពឹង​ទុក ។

ឧទាហរណ៍

ទិន្នន័យ B (បាន​អង្កេត)

ទិន្នន័យ E (បាន​រំពឹង)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) ស្មើ 0.02 ។ វា​គឺ​ជា​ប្រូប៉ាប៊ីលីតេ​ដែល​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​អង្កេត​រនៃ​កា​ចែកចាយ​ការ៉េ Chi-square តាម​ទ្រឹស្ដី ។

COUNT

រាប់​ថា​តើ​មាន​ចំនួន​ប៉ុន្មាន​ក្នុង​បញ្ជី​​អាគុយម៉ង់ ។ ធាតុ​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COUNT(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1; Value2, ..., Value30 are 1 to 30 values or ranges representing the values to be counted.

ឧទាហរណ៍

ធាតុ 2, 4, 6 និង​ 8 នៅ​ក្នុង​តម្លៃវាល 1-4 ត្រូវ​បាន​រាប់ ។

=COUNT(2;4;6;"eight") = 3 ។ រាប់​ចំនួន ដូច្នេះ​គឺ 3 ។

COUNTA

រាប់​ថា​តើ​មាន​តម្លៃ​ប៉ុន្មាន​ ក្នុង​បញ្ជី​អាគុយម៉ង់ ។ រាប់​ធាតុ​អត្ថបទ​ផង​ដែរ ទោះ​បី​ជា​ពួក​វា​មាន​ខ្សែ​អក្សរ​ទទេ​ប្រវែង​ ០ ក៏​ដោយ ។ ប្រសិនបើ​អាគុយម៉ង់​មួយ​គឺ​ជា​អារេ ឬ​សេចក្តី​យោង នោះ​ក្រឡា​ទទេ​ក្នុង​អារេ ឬ ​សេចក្តី​យោង​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​អើពើ​ឡើយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COUNTA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1; Value2, ..., Value30 are 1 to 30 arguments representing the values to be counted.

ឧទាហរណ៍

ធាតុ 2, 4, 6 និង​ 8 នៅ​ក្នុង​តម្លៃវាល 1-4 ត្រូវ​បាន​រាប់ ។

=COUNTA(2;4;6;"eight") = ។ រាប់តម្លៃ​ដូច្នេះ​គឺ 4 ។

COUNTBLANK

ត្រឡប់​ចំនួន​ក្រឡា​ទទេ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COUNTBLANK(ជួរ)

ត្រឡប់​ចំនួនក្រឡា​ទទេ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា ជួរ ។

ឧទាហរណ៍

=COUNTBLANK(A1:B2) ត្រឡប់ 4 ប្រសិន​បើ​ក្រឡា A1, A2, B1, និង B2 គឺ​ទទេ ។

COUNTIF

ត្រឡប់​ចំនួន​ក្រឡា ដែល​ជួប​នឹង​លក្ខខណ្ឌ​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា​មួយ ។

គិត​ជា

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COUNTIF(ជួរ; លក្ខខណ្ឌ)

ជួរ ជា​ជួរ​ដែល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

Criteria indicates the criteria in the form of a number, an expression or a character string. These criteria determine which cells are counted. If regular expressions are enabled in calculation options you may also enter a search text in the form of a regular expression, e.g. b.* for all cells that begin with b. If wildcards are enabled in calculation options you may enter a search text with wildcards, e.g. b* for all cells that begin with b. You may also indicate a cell address that contains the search criterion. If you search for literal text, enclose the text in double quotes.

ឧទាហរណ៍

A1:A10 គឺ​ជា​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​មានលេខ 2000 ដល់2009 ។ ក្រឡា B1 មាន​លេខ 2006 ។ នៅ​ក្នុង​ក្រឡា B2 អ្នក​អាច​បញ្ចូល​រូបមន្ត ៖

=COUNTIF(A1:A10;2006) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - this returns 4.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - when B1 contains 2006, this returns 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2) where cell C2 contains the text >2006 counts the number of cells in the range A1:A10 which are >2006.

ដើម្បី​រាប់​តែ​លេខ​អវិជ្ជមាន ៖ =COUNTIF(A1:A10;"<0")

EXPONDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

EXPONDIST(ចំនួន; ឡាំដា; C)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​នៃ​អនុគមន៍ ។

ឡាំដា ជា​តម្លៃ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

C ជា​តម្លៃ​តក្ក​ដែល​កំណត់​ទម្រង់​នៃ​អនុគមន៍ ។C = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ និងC = 1 គណនា​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

ឧទាហរណ៍

=EXPONDIST(3;0.5;1) ត្រឡប់ 0.78 ។

EXPONDIST

ត្រឡប់​ច្បាប់​អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

EXPONDIST(ចំនួន; ឡាំដា; C)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​នៃ​អនុគមន៍ ។

ឡាំដា ជា​តម្លៃ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

C ជា​តម្លៃ​តក្ក​ដែល​កំណត់​ទម្រង់​នៃ​អនុគមន៍ ។C = 0 គណនា​អនុគមន៍​ដង់ស៊ីតេ និងC = 1 គណនា​ច្បាប់​បំណែងចែក ។

ឧទាហរណ៍

=EXPONDIST(3;0.5;1) ត្រឡប់ 0.78 ។

INTERCEPT

គណនា​ចំណុច​ដែល​បន្ទាត់​មួយ​នឹង​ប្រសព្វ​តម្លៃ y ដោយ​ប្រើ​តម្លៃ x និង y ដែល​បាន​ស្គាល់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

INTERCEPT(ទិន្នន័យ Y; ទិន្នន័យ X)

ទិន្នន័យ Y ជា​សំណុំ​ឯករាជ្យ​នៃ​ការ​អង្កេត ឬ​ទិន្នន័យ ។

ទិន្នន័យ X ជា​សំណុំ​ឯករាជ្យ​នៃ​ការ​អង្កេត ឬ​ទិន្នន័យ ។

ឈ្មោះ អារេ ឬ​សេចក្តី​យោង​ដែល​មាន​លេខ​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​ទីនេះ ។ លេខ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ផ្ទាល់​ផង​ដែរ ។

ឧទាហរណ៍

ដើម្បី​គណនា​ចំណុច​ប្រសព្វ​អ័ក្ស ប្រើ​ក្រឡា D3:D9 ជា​តម្លៃ y និង C3:C9 ជា​តម្លៃ x ពី​សៀវភៅ​បញ្ជី​ឧទាហរណ៍ ។ ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​នឹង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

=INTERCEPT(D3:D9;C3:C9) = 2.15 ។

RSQ

ត្រឡប់​មេគុណ​សហសម្ព័ន្ធ Pearson ការេ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​តម្លៃ​ដែល​បាន​ផ្តល់ ។ RSQ (ក៏​ត្រូវ​បាន​ហៅ​ថា មេគុណ​ដេទែរមីណង់) ជា​រង្វាស់​សម្រាប់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​ការ​លៃតម្រូវ និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ការ​វិភាគ​តំរែ​តំរង់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

RSQ(ទិន្នន័យ Y; ទិន្នន័យ X)

ទិន្នន័យ Y គឺ​ជា​អារ៉េ ឬ​ជួរ​របស់​ចំណុច​ទិន្នន័យ ។

ទិន្នន័យ X គឺ​ជា​អារ៉េ ឬ​ជួររបស់​ចំណុច​ទិន្នន័យ ។

ឧទាហរណ៍

=RSQ(A1:A20;B1:B20) គណនា​មេគុណ​សហសម្ព័ន្ធ​សម្រាប់ទាំង​សំណុំ​ទិន្នន័យ​នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ A និង B ។