អនុគមន៍​សៀវភៅ​បញ្ជី

ភាគ​នេះ​មាន​​ការ​រំលោះ​នៃ​​ សៀវ​ភៅ​បញ្ជី​​ អនុគមន៍​រួម​ជា​ឧទាហរណ៍​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទសៀវភៅ​បញ្ជី


[text/scalc/01/func_error_type.xhp#error_type_head not found].

Returns a number representing a specific Error type, or the error value #N/A, if there is no error.

ADDRESS

ត្រឡប់​អាសយដ្ឋាន​របស់​ក្រឡា​មួយ (សេចក្ដីយោង) ជា​អត្ថបទ អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ចំនួន​ជួរ​ដេក និង​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ។ អ្នក​អាច​កំណត់​ថាតើ​អាសយដ្ឋាន​គួរ​បក​ប្រែ​ជា​អាសយដ្ឋាន​ដាច់ខាត (ឧទាហរណ៍ $A$1) ឬ​ជា​អាសយដ្ឋាន​ប្រែប្រួល (ឧទាហរណ៍ A1) ឬ​ជា​លក្ខណៈ​លាយ​បញ្ចូល​គ្នា (A$1 or $A1) ។ អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​របស់​សន្លឹក​ផង​ដែរ ។

ចំពោះ​អន្តរ​ប្រតិបត្តិ​រវាង​អនុគមន៍ ADDRESS និង INDIRECT គាំទ្រ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ស្រេចចិត្ត ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថាតើ​​គួរ​ប្រើ​ការ​កំណត់​អាសយដ្ឋាន R1C1 ជំនួស​ការ​កំណត់ A1 ធម្មតា​ឬ​អត់ ។

ចំពោះ ADDRESS ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​គឺ​ត្រូវបាន​បញ្ចូល​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទី ៤ ដោយ​ប្ដូរ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ឈ្មោះ​សន្លឹក​ស្រេចចិត្ត​ទៅ​ទីតាំង​ទី ៥ ។

ចំពោះ INDIRECT ម៉ារ៉ាម៉ែត្រ គឺ​ត្រូវបាន​បន្ថែម​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទី ២ ។

ចំពោះ​អនុគមន៍​ទាំង​ពីរ ប្រសិន​បើ​បាន​បញ្ចូល​អនុគមន៍​ដែល​មាន​តម្លៃ ០ នោះ​ការ​កំណត់ R1C1 នឹង​ត្រូវបាន​ប្រើ ។ ប្រសិន​បើ​មិនបាន​ផ្ដល់​អាគុយម៉ង់ ឬ​មាន​តម្លៃ​ក្រៅ​ពី ០ នោះ​ការ​កំណត់ A1 នឹង​ត្រូវបាន​ប្រើ ។

ក្នុង​ករណី​ការ​កំណត់ R1C1 ADDRESS ត្រឡប់​ខ្សែអក្សរ​អាសយដ្ឋាន​ដោយប្រើ​សញ្ញា​ឧទាន '!' ជា​តួអក្សរ​បំបែក​ឈ្មោះ​សន្លឹក ហើយ INDIRECT រំពឹង​សញ្ញា​ឧទាន​ជា​តួអក្សរ​បំបែក​ឈ្មោះ​សន្លឹក ។ អនុគមន៍​ទាំង​ពីរ គឺ​នៅ​តែ​ប្រើ​សញ្ញា​ចំណុច '.' ជា​តួអក្សរ​បំបែក​ឈ្មោះ​ជាមួយ​នឹង​ការ​កំណត់ A1 ដដែល ។

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

នៅ​ពេល​រក្សាទុក​ឯកសារ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ ODF 1.0/1.1 ប្រសិន​បើ​អនុគមន៍ ADDRESS មាន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទី ៤ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​យកចេញ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

កុំ​រក្សាទុក​សៀវភៅ​បញ្ជី​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ ODF 1.0/1.1 ចាស់ ប្រសិន​បើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទី ៤ ថ្មី​របស់​អនុគមន៍ ADDRESS ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​តម្លៃ ០ ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

អនុគមន៍ INDIRECT គឺ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ដោយ​គ្មាន​ការ​បំឡែង​ទៅជា​ទ្រង់ទ្រាយ ODF 1.0/1.1 ទេ ។ ប្រសិន​បើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទីពីរ​ត្រូវបាន​បង្ហាញ កំណត់​ Calc ដែល​ចាស់​ជាង​នេះ នឹង​ត្រឡប់​កំហុស​សម្រាប់​អនុគមន៍​នោះ ។


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ADDRESS(ជួរដេក; ជួរ​ឈរ; Abs; A1; "សន្លឹក")

ជួរដេក តំណាង​លេខ​ជួរដេក​សម្រាប់​សេចក្ដី​យោង​ក្រឡា

ជួរឈរ តំណាង​លេខ​ជួរឈរ​សម្រាប់​សេចក្ដីយោង​ក្រឡា (លេខ មិនមែន​អក្សរ​ទេ)

Abs កំណត់​ប្រភេទ​សេចក្ដី​យោង ៖

1: ដាច់ខាត ($A$1)

2 ៖ ប្រភេទ​សេចក្តី​យោង​ជួរ​ដេក​គឺ​ដាច់ខាត សេចក្តី​យោង​ជួរ​ឈរ​គឺ​ប្រែប្រួល (A$1)

3 ៖ ជួរ​ដេក (ប្រែប្រួល) ជួរ​ឈរ (ដាច់​ខាត) ($A1)

4 ៖ ប្រែប្រួល (A1)

A1 (ជា​ជម្រើស) - ប្រសិន​បើ​កំណត់​ទៅ ០ នោះ​ការ​កំណត់ R1C1 នឹង​ត្រូវបាន​ប្រើ ។ ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នេះ ឬ​កំណត់​ទៅ​តម្លៃ​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី ០ នោះ​ការ​កំណត់ A1 គឺ​ត្រូវបាន​ប្រើ ។

សន្លឹក តំណាង​ឈ្មោះ​សន្លឹក ។ វា​ត្រូវ​តែ​បាន​ដាក់​ក្នុង​សញ្ញា​សម្រង់​ពីរ ។

ឧទាហរណ៍ ៖

=ADDRESS(1;1;2;;"Sheet2") ត្រឡប់​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖ Sheet2.A$1

AREAS

ត្រឡប់​ចំនួន​ជួរ​នីមួយៗ ដែល​ជា​របស់​ជួរ​ច្រើន ។ ជួរ​មួយ​អាច​មាន​ក្រឡា​ជាប់​គ្នា ឬ​ក្រឡា​តែ​មួយ ។

អនុគមន៍​សង្ឃឹម​​អាគុយម៉ង់​តែ​មួយ ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​ជួរ​ច្រើន អ្នក​ត្រូវតែ​បិទ​ពួកវា​ក្នុង​វង់ក្រចក​បន្ថែម ។ ជួរ​ច្រើន​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ប្រើ​សញ្ញា (;) ជា​តួចែក ប៉ុន្តែ​ធាតុ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅជា​សញ្ញា (~) ។ សញ្ញា (~) ត្រូវ​បានប្រើ​ដើម្បីភ្ជាប់​ជួរ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

AREAS(សេចក្តី​យោង)

សេចក្តី​យោង​តំណាង​ឲ្យ​សេចក្តី​យោង​ទៅ​ក្រឡា ឬ​ជួរ​ក្រឡា​មួយ ។

ឧទាហរណ៍

=AREAS((A1:B3;F2;G1)) ត្រឡប់ ២ ជា​សេចក្ដីយោង​ទៅក្រឡា​បី និង/ឬ​ផ្ទៃ ។ បន្ទាប់​ពី​ធាតុ​នេះ​ត្រូវ​បានបម្លែង​ទៅ =AREAS((A1:B3~F2~G1)) ។

=AREAS(All) ត្រឡប់ 1 ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​កំណត់​ផ្ទៃមួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្រោម ទិន្នន័យ - កំណត់​ជួរ ។

CHOOSE

ប្រើ​សន្ទស្សន៍​មួយ​ដើម្បី​ត្រឡប់​តម្លៃ​មួយ​ពី​បញ្ជី​ដែល​មាន​តម្លៃ​រហូត​ដល់​ទៅ ៣០ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CHOOSE(សន្ទស្សន៍; តម្លៃ1; ...; តម្លៃ30)

សន្ទស្សន៍ ជា​សេចក្តី​យោង​មួយ ឬ​លេខ​ចន្លោះ​ពី ១ ដល់ ៣០ ដែល​ចង្អុល​បង្ហាញ​តើ​តម្លៃ​ណា​មួយ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​យក​ចេញ​ពី​បញ្ជី ។

Value1, Value2, ..., Value30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

ឧទាហរណ៍

=CHOOSE(A1;B1;B2;B3;"Today";"Yesterday";"Tomorrow")ឧទាហរណ៍ ត្រឡប់​មាតិកា​របស់ក្រឡា B2 សម្រាប់ A1 = 2; សម្រាប់ A1 = 4, អនុគមន៍​ត្រឡប់​អត្ថបទ "Today" ។

COLUMN

ត្រឡប់​លេខ​ជួរ​ឈរ​នៃ​សេចក្តី​យោង​ក្រឡា​មួយ ។ បើ​សេចក្តី​យោង​ជា​​ក្រឡា​មួយ នោះ​លេខ​ជួរ​ឈរ​នៃ​ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។ បើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជា​តំបន់​ក្រឡា​មួយ លេខ​ជួរ​ឈរ​ត្រូវ​គ្នា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​ជា អារេ​មួយ​ជួរ​ដេក បើ​រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ជា​រូបមន្ត​អារេ​មួយ ។ បើ​អនុគមន៍ COLUMN ជាមួយ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​សេចក្តី​យោង​តំបន់ មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​រូបមន្ត​អារេ នោះ​មាន​តែ​លេខ​ជួរ​ឈរ​នៃ​ក្រឡា​ដំបូង​ក្នុង​តំបន់​ប៉ុណ្ណោះ​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COLUMN(សេចក្ដីយោង)

សេចក្តី​យោង ជា​សេចក្តី​យោង​ទៅ​ក្រឡា ឬ​តំបន់​ក្រឡា​មួយ​ដែល​លេខ​ជួរ​ឈរ​ទី​មួយ​របស់​វា ត្រូវ​បាន​រកឃើញ ។

បើ​មិន​មាន​សេចក្តី​យោង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល នោះ​លេខ​ជួរ​ឈរ​នៃ​ក្រឡា​ដែល​រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល នឹង​ត្រូវ​បាន​រកឃើញ ។ LibreOffice Calc កំណត់​សេចក្តី​យោង​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ឧទាហរណ៍

=COLUMN(A1) ស្មើ 1 ។ ជួរឈរ A គឺ​ជា​ជួរឈរ​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​តារាង ។

=COLUMN(C3:E3) ស្មើ 3 ។ ជួរឈរ C នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ​ទី 3 ក្នុង​តារាង ។

=COLUMN(D3:G10) ត្រឡប់ 4 ពីព្រោះជួរឈរ D គឺ​ជា​ជួរឈរ​ទី ៤ នៅ​ក្នុង​តារាង​ និង​អនុគមន៍ COLUMN ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​រូបមន្ត​អារ៉េ​ ។ (ក្នុងករណី​នេះ តម្លៃ​ដំបូង​របស់អារ៉េ​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​លទ្ធផល ។)

{=COLUMN(B2:B7)} និង =COLUMN(B2:B7) ទាំង​ពីរ​ត្រឡប់ 2 ពីព្រោះ​សេចក្ដីយោង​មានតែ​ជួរឈរ B ជា​ជួរឈរ​ទី ២ នៅ​ក្នុង​​ តារាង ។ ពីព្រោះ​ផ្ទៃ​ជួរឈរ​​តែ​មួយ​មាន​តែ​លេខ​ជួរឈរ​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ វា​មិន​ខុសគ្នា​ទេ ថាតើ​​រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​រូបមន្ត​អារ៉េ ។

=COLUMN() ត្រឡប់ 3 ប្រសិនបើ​រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ C ។

{=COLUMN(Rabbit)} ត្រឡប់​អារ៉េ​ជួរដេក​តែ​មួយ (3, 4) ប្រសិន​បើ"Rabbit" គឺ​ជា​ផ្ទៃ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ (C1:D3) ។

COLUMNS

ត្រឡប់​ចំនួន​ជួរ​ឈរ​ក្នុង​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​ផ្តល់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COLUMNS(អារ៉េ)

អារ៉េ គឺ​ជា​សេចក្ដិ​យោង​ទៅ​ជួរ​ក្រឡា ដែល​​ចំនួន​សរុប​របស់វា​នៃ​ជួរឈរ​ត្រូវ​បានរក​​ឃើញ ។ អាគុយម៉ង់​ក៏​អាច​ជា​ក្រឡា​តែ​មួយ​ដែរ ។

ឧទាហរណ៍

=COLUMNS(B5) ត្រឡប់ 1 ពីព្រោះ​ក្រឡា​មានតែ​ជួរឈរ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ។

=COLUMNS(A1:C5) ស្មើ 3 ។ សេចក្ដី​យោង​មាន​ជួរឈរ​ចំនួន​បី ។

=COLUMNS(Rabbit) ត្រឡប់ 2 ប្រសិន​បើ Rabbit គឺ​ជា​ជួរ​ដែល​មាន​​ឈ្មោះ (C1:D3) ។

DDE

ត្រឡប់​លទ្ធផល​នៃ​តំណ​ដែល​ផ្អែក​លើ DDE ។ បើ​មាតិកា​នៃ​ជួរ ឬ​ផ្នែក​​ដែល​បាន​តភ្ជាប់ ផ្លាស់ប្តូរ នោះ​តម្លៃ​ត្រឡប់​ក៏​នឹង​ផ្លាស់ប្តូរ​ដែរ ។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ផ្ទុក​សៀវភៅ​បញ្ជី​ឡើង​វិញ ឬ​ជ្រើស កែសម្រួល - តំណ ដើម្បី​មើល​តំណ​ដែល​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ។​ តំណ​ឆ្លង​វេទិកា ឧទាហរណ៍​ពី​ការ​ដំឡើង LibreOffice ដែល​រត់​លើ​ម៉ាស៊ីន Windows ទៅ​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្កើត​លើ​ម៉ាស៊ីន Linux មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

DDE("ម៉ាស៊ីន​បម្រើ"; "ឯកសារ"; "ជួរ"; របៀប)

Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name "soffice".

ឯកសារ ជា​ឈ្មោះ​ឯកសារ​ពេញ​លេញ រួម​ទាំង​សេចក្តី​បញ្ជាក់​ផ្លូវ ។

ជួរ ជា​​តំបន់​ដែល​មាន​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​វាយ​តម្លៃ ។

របៀប ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ស្រេច​ចិត្ត​មួយ​ដែល​ត្រួតត្រា​របៀប​​ដែល​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ DDE បម្លែង​ទិន្នន័យ​របស់​វា​ទៅ​ជា​លេខ ។

របៀប

បែបផែន

0 ឬ​បាត់

ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ​ពី​រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា "លំនាំដើម"

ទិន្នន័យ​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​បកប្រែ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្តង់ដារ​សម្រាប់ អង់គ្លេស សហរដ្ឋ​អាមេរិក

ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ជា​អត្ថបទ​ គ្មាន​ការ​បម្លែង​ជា​លេខ


ឧទាហរណ៍

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

ERRORTYPE

ត្រឡប់​លេខ​ដែល​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​នឹង តម្លៃ​កំហុស ដែល​កើតឡើង​ក្នុង​ក្រឡា​ផ្សេង​គ្នា ។ ដោយ​មាន​ជំនួយ​ពី​លេខ​នេះ អ្នក​អាច​បង្កើត​អត្ថបទ​សារ​កំហុស​មួយ ។

ប្រសិនបើ​កំហុស​កើត​ឡើង, អនុគមន៍​​​ត្រឡប់​តក្ក ឬ​តម្លៃ​ជា​លេខ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

របារ​ស្ថានភាព​បង្ហាញ​លេខ​កំហុស​ដែល​បាន​កំណត់​មុន​ពី LibreOffice បើ​អ្នក​ចុច​ក្រឡា​ដែល​មាន​កំហុស ។


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ERRORTYPE(សេចក្តី​យោង)

សេចក្តី​យោង មាន​អាសយដ្ឋាន​នៃ​ក្រឡា​ដែល​កំហុស​កើតឡើង ។

ឧទាហរណ៍

ប្រសិនបើក្រឡា A1 បង្ហាញ Err:518, អនុគមន៍=ERRORTYPE(A1) ត្រឡប់​លេខ 518 ។

GETPIVOTDATA

អនុគមន៍ GETPIVOTDATA ត្រឡប់​តម្លៃ​លទ្ធផល​ពី​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ ។ តម្លៃ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ដាក់ ដោយ​ប្រើ​វាល និង​ឈ្មោះ​ធាតុ ដូច្នេះ​វា​ត្រឹមត្រូវ ប្រសិន​បើ​​ប្លង់​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ​ផ្លាស់​ប្ដូរ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ការ​កំណត់​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​ផ្សេងគ្នា​ពីរ អាច​ត្រូបាន​ប្រើ ៖

GETPIVOTDATA(វាល​គោលដៅ តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ [ វាល ១; ធាតុ ១; ... ])

GETPIVOTDATA(តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ កម្រិត)​

វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​ទីពីរ គឺ​ត្រូវបាន​សន្មត់​ប្រសិន​បើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ពិត​ពីរ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ ដែល​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ដំបូង​ជា​ក្រឡា ឬ​សេចក្ដី​យោង​ជួរក្រឡា ។ វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​ទីមួយ គឺ​ត្រូបាន​សន្មត់​នៅ​ក្នុង​ករណី​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ ។ អ្នក​ជំនួយការ​អនុគមន៍ បង្ហាញ​វាក្យ​សម្ព័ន្ធ​ទីមួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​ទីមួយ

វាល​គោលដៅ គឺ​ជា​ខ្សែអក្សរ​ដែល​ជ្រើស​វាល​ទិន្នន័យ​របស់តារាង​អ្នក​ជំនួយការ​ទិន្នន័យ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​វាល​ទាំងនេះ ។ ខ្សែអក្សរ​អាច​​ជា​ឈ្មោះ​របស់​ជួរឈរ​ប្រភព ឬ​ឈ្មោះ​វាល​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បានបង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​តារាង (ដូច​ជា"Sum - Sales") ។​

តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ គឺ​ជា​សេចក្ដី​យោង​ទៅ​ក្រឡា ឬ​ជួរ​ក្រឡា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់​នៅ​ក្នុង​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ ឬ​មាន​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ ។ ប្រសិន​បើ​ជួរ​ក្រឡា​មាន​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ​​មួយ​ចំនួន​ នោះ​តារាង​ដែល​បាន​បង្កើត​ចុងក្រោយ​គេ គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ ។​

ប្រសិន​បើ​មិនបាន​ផ្ដល់​គូ Field n / Item n ទេ នោះ​ការ​សរុប​រួម​គឺ​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។ បើ​មិន​ដូចនោះ គូ​នីមួយៗ​បន្ថែម​ការ​កម្រិត ដែល​លទ្ធផល​ត្រូវតែពេញចិត្ត ។​ Field n គឺ​ជា​ឈ្មោះ​វាល​ពី​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ ។ Item n គឺ​ជា​ឈ្មោះ​នៃ​ធាតុ​ពី​វាល​នោះ ។

ប្រសិន​បើ​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​មាន​តែ​តម្លៃ​លទ្ធផល​ទោល ដែល​បំពេញ​ការ​កម្រិត ឬ​លទ្ធផល​សរុប​រង ដែល​សង្ខេប​តម្លៃ​ផ្គូផ្គង​ទាំងអស់ នោះ​​លទ្ធផល​នោះ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។ ប្រសិនបើ​មិន​មាន​លទ្ធផល​ផ្គូផ្គង ឬ​គ្មាន​សរុប​រង​សម្រាប់​ពួកគេ នោះ​កំហុស​គឺ​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។ លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ អនុវត្ត​ចំពោះ​លទ្ធផល​ដែល​បាន​រួមបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​តារាង​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ប៉ុណ្ណោះ ។

ប្រសិន​បើ​ទិន្នន័យ​ប្រភព​មាន​ធាតុ ដែល​បាន​លាក់​ដោយ​ការ​កំណត់​នៃ​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ នោះ​ពួកវា​នឹង​ត្រូវ​បាន​មិនអើពើ ។ លំដាប់​គូ​វាល​/​ធាតុ​គឺ​មិន​សំខាន់ទេ ។ ឈ្មោះ​វាល និង​ធាតុ គឺ​មិន​ប្រកាន់​តួអក្សរ​តូច​ធំ​ទេ ។

ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ការ​កម្រិត​សម្រាប់​​វាល​ទំព័រ​ដែល​បាន​ផ្ដល់ តម្លៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស​របស់​វាល​គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ទាំងស្រុង ។ ប្រសិន​បើ​ការ​កម្រិត​សម្រាប់​វាល​ទំព័រ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ នោះ​គឺ​វា​ផ្គូផ្គង​នឹង​តម្លៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស​របស់​វាល​យ៉ាង​ច្រើន ឬ​កំហុស​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។ វាល​ទំព័រ គឺ​ជា​វាល​នៅ​កំពូល​ឆ្វេង​នៃ​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ ដែល​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ផ្ទៃ "វាល​ទំព័រ" នៃ​ប្រអប់​ប្លង់​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ ។ ពី​វាល​ទំព័រ​នីមួយៗ ធាតុ (តម្លៃ) គឺ​អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ដែល​មានន័យថា មានតែ​ធាតុ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រួមបញ្ចូល​ក្នុង​ការ​គណនា ។

តម្លៃ​សរុប​រង ពី​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​តែ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួកវា​ប្រើ​អនុគមន៍​"ស្វ័យប្រវត្តិ" (លើកលែង​តែ​ពេល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៅ​ក្នុង​ការ​កម្រិត​ប៉ុណ្ណោះ សូម​មើល វាក្យ​សម្ពន្ធ​ទីពីរ ខាងក្រោយ) ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​ទី​ពីរ

តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ មាន​អត្ថន័យ​ដូចគ្នា​ក្នុង​វាក្យ​សម្ពន្ធ​ទី​មួយ​ដែរ ។

ការ​កម្រិត គឺ​ជា​បញ្ជី​ដែល​បាន​បំបែក​ដោយ​ចន្លោះ ។ ធាតុ​អាចត្រូវបាន​ស្រង់ (សញ្ញា​សម្រង់​តែមួយ) ។ ខ្សែអក្សរ​ទាំងមូល​គឺ​ត្រូវតែ​ដាក់​នៅ​ក្នុង​សញ្ញា​សម្រង់ (សញ្ញា​សម្រង់​ទ្វេ) លុះត្រា​តែ​អ្នក​យោង​ខ្សែអក្សរ​ពី​ក្រឡា​ផ្សេងទៀត ។

ធាតុ​មួយ អាច​ជា​ឈ្មោះ​វាល​ទិន្នន័យ ។ ឈ្មោះ​វាល​ទិន្នន័យ គឺ​អាច​ទុក​ឲ្យ​នៅ​ដដែល ប្រសិន​បើ​តារាង​តារាង​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ​មាន​វាល​ទិន្នន័យ​តែមួយ បើ​មិន​ដូចនោះ​ទេ វា​គឺ​ត្រូវតែ​បង្ហាញ ។

ធាតុ​ផ្សេងទៀត​នីមួយៗ បញ្ជាក់​ការ​កម្រិត​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​បែបបទ វាល[ធាតុ] (ជាមួយ​តួអក្សរ​តម្លៃ​ត្រង់ [ និង ]) ឬ​តែ ធាតុ ប្រសិន​បើ​ឈ្មោះ​ធាតុ​គឺ​មានតែ​មួយ​គត់​ក្នុង​វាល​ទាំងអស់ ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​តារាង​​អ្នក​ជំនួយ​ការ​ទិន្នន័យ ។

ឈ្មោះ​អនុគមន៍​អាច​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​នៅ​ក្នុង​ទម្រង់វាល[ធាតុ;អនុគមន៍]\ ដែល​នឹង​បណ្ដាល​ឲ្យ​មាន​កា​របង្ខំ​ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​តែ​នឹង​តម្លៃ​នៃ​កា​រសរុប​រង​ដែល​ប្រើ​អនុគមន៍​នោះ ។ ឈ្មោះ​អនុគមន៍​​ដែល​អាច​ប្រើ​បានគឺ Sum, Count, Average, Max, Min, Product, Count (សម្រាប់​តែ​លេខ), StDev (Sample), StDevP (Population), Var (Sample), and VarP (Population), ប្រកាន់​អក្សរ​តូចធំ ។

HLOOKUP

ស្វែងរក​តម្លៃ និង​សេចក្តី​យោង​ទៅ​ក្រឡា​ខាង​ក្រោម​តំបន់​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ អនុគមន៍​នេះ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​បើ​ជួរ​ដេក​ដំបូង​នៃ​អារេ​មួយ​មាន​តម្លៃ​ខ្លះ ។ បន្ទាប់​មក អនុគមន៍​ត្រឡប់​តម្លៃ​ក្នុង​ជួរ​ដេក​មួយ​នៃ​អារេ ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​ក្នុង សន្ទស្សន៍ ក្នុង​ជួរ​ឈរ​ដូច​គ្នា ។

គិត​ជា

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

HLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

See also: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

កា​រ​ដោះស្រាយ​ក្រឡា​ទទេ

HYPERLINK

ពេល​អ្នក​ចុច​ក្រឡា​មួយ​ដែល​មាន​អនុគមន៍ HYPERLINK នោះ​តំណ​ខ្ពស់​នឹង​បើក ។

បើ​អ្នក​ប្រើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ស្រេច​ចិត្ត អត្ថបទ​ក្រឡា នោះ​រូបមន្ត​នឹង​កំណត់​ទីតាំង URL ហើយ​បន្ទាប់​មក​បង្ហាញ​អត្ថបទ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​បើក​ក្រឡា​តំណ​ខ្ពស់​មួយ​ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច ជ្រើស​ក្រឡា ចុច F2 ដើម្បី​ចូល​របៀប​កែសម្រួល ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​មុខ​តំណ​ខ្ពស់ ចុច ប្តូរ (Shift) + F10 ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស បើក​តំណ​ខ្ពស់ ។


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

HYPERLINK("URL") ឬ HYPERLINK("URL"; "អទ្ថបទក្រឡា")

URL បញ្ជាក់​គោលដៅ​តំណ ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ អត្ថបទ​ក្រឡា ជា​ជម្រើស​គឺ​ជា​អត្ថបទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា និង​លទ្ធផល​​របស់​អនុគមន៍ ។ ប្រសិន​បើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ អត្ថបទ​ក្រឡា មិន​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់ URL ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​ក្រឡា និង​នៅ​ក្នុង​លទ្ធផល​របស់​អនុគមន៍ ។​

លេខ ០ ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​សម្រាប់​ក្រឡា​ទទេ និងធាតុម៉ាទ្រីស ។

ឧទាហរណ៍

=HYPERLINK("http://www.example.org") បង្ហាញ​អត្ថបទ​ "http://www.example.org" នៅ​ក្នុង​ក្រឡា និង​ប្រតិបត្តិ​តំណ​ខ្ពស់ http://www.example.org នៅ​ពេល​ចុច ។

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Click here") បង្ហាញ​អត្ថបទ "ចុច​​ទីនេះ" នៅ​ក្នុងក្រឡា និង​ប្រតិបត្តិ​តំណ​ខ្ពស់ http://www.example.org នៅ​ពេល​ចុច ។

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) បង្ហាញ​លេខ ១២៣៤៥ ហើយ​ប្រតិបត្តិ​តំណខ្ពស់​នៅពេលចុច http://www.example.org ។

=HYPERLINK($B4) ដែល​ក្រឡា B4 មាន http://www.example.org ។ អនុគមន៍​បន្ថែម​ http://www.example.org ទៅ URL របស់ក្រឡា ​តំណ​ខ្ពស់ និង​ត្រឡប់​អត្ថបទ​ដូចគ្នា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​លទ្ធផល​រូបមន្ត ។

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" បង្ហាញ​អត្ថបទ​ ចុច example.org នៅ​ក្នុងក្រឡា និង​ប្រតិបត្តិ​តំណខ្ពស់ http://www.example.org នៅពេលចុច ។

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Go to top")បង្ហាញ​អត្ថបទ​ទៅ​កំពូល និង​លោត​ទៅ​ក្រឡា Sheet1.A1 នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​នេះ ។

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

INDEX

INDEX ត្រឡប់​ជួររង​ បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​លេខ​ជួរដេក និង​ជួរឈរ ឬ​លិបិក្រម​ជួរ​ជា​ជម្រើស ។ អាស្រ័យ​លើ​បរិបទ INDEX ត្រឡប់​សេចក្ដី​យោង ឬ​មាតិកា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

INDEX(សេចក្ដីយោង; ជួរដេក; ជួរឈរ; ជួរ)

សេចក្ដី​យោង គឺ​ជា​សេចក្ដី​យោង បាន​បញ្ចូល​ដោយ​ផ្ទាល់ ឬ​ដោយ​បញ្ជាក់​ឈ្មោះ​ជួរ ។ ប្រសិន​បើ​សេចក្ដី​យោង​មាន​ជួរ​ជា​ច្រើន អ្នក​ត្រូវ​តែ​ដាក់​សេចក្ដី​យោង និង​ឈ្មោះ​ជួរ​ក្នុង​វង់​ក្រចក ។

ជួរ​ដេក (ជា​ជម្រើស) បង្ហាញ​លិបិក្រម​ជួរដេក​នៃ​ជួរ​សេចក្ដី​យោង សម្រាប់​ត្រឡប់តម្លៃ ។ ក្នុងករណី​សូន្យ (គ្មាន​ជួរដេកជាក់លាក់) ជួរដេកដែលយោង​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។

ជួរឈរ (ជា​ជម្រើស) បង្ហាញ​លិបិក្រម​ជួរឈរ​របស់​ជួរ​យោង ដែលត្រូវ​ត្រឡប់​តម្លៃ ។ ក្នុង​ករណី​សូន្យ (គ្មាន​ជួរឈរ​ជាក់លាក់​) ជួរឈរ​យោង​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។

ជួរ (ជា​ជម្រើស) តំណាង​លិបិក្រម​របស់​ជួររង ប្រសិនបើ​យោង​ទៅ​ជួរ​ជា​ច្រើន ។

ឧទាហរណ៍

=INDEX(Prices;4;1) ត្រឡប់​តម្លៃ​ពី​ជួរដេក 4 និង​ជួរឈរ 1 របស់​​ជួរ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ បានកំណត់​ក្នុង ទិន្នន័យ - កំណត់ជាតម្លៃ ។

=INDEX(SumX;4;1) returns the value from the range SumX in row 4 and column 1 as defined in Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

=INDEX(A1:B6;1) ត្រឡប់​សេចក្ដីយោង​ទៅជួរដេក​ដំបូង​​នៃ A1:B6 ។

=INDEX(A1:B6;0;1) ត្រឡប់​សេចក្ដី​យោង​ទៅ​ជួរ​ឈរ​ដំបូង​របស់ A1:B6 ។

=INDEX((multi);4;1) indicates the value contained in row 4 and column 1 of the (multiple) range, which you named under Sheet - Named Ranges and Expressions - Define as multi. The multiple range may consist of several rectangular ranges, each with a row 4 and column 1. If you now want to call the second block of this multiple range enter the number 2 as the range parameter.

=INDEX(A1:B6;1;1)បង្ហាញ​តម្លៃ​នៅ​​ខាង​ឆ្វេង​ផ្នែក​ខាង​លើ​របស់​ជួរ A1:B6 ។

=INDEX((multi);0;0;2) ត្រឡប់​សេចក្ដី​យោង​ទៅជួរ​ទីពីរ​នៃ​ជួរ​ជា​ច្រើន ។

INDIRECT

ត្រឡប់ សេចក្តី​យោង ដែល​បញ្ជាក់​លម្អិត​ដោយ​ខ្សែ​អត្ថបទ ។ អនុគមន៍​នេះ​ក៏​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ត្រឡប់​តំបន់​នៃ​ខ្សែ​អក្សរ​ដែល​ត្រូវ​គ្នា ។

ចំពោះ​អន្តរ​ប្រតិបត្តិ​រវាង​អនុគមន៍ ADDRESS និង INDIRECT គាំទ្រ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ស្រេចចិត្ត ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថាតើ​​គួរ​ប្រើ​ការ​កំណត់​អាសយដ្ឋាន R1C1 ជំនួស​ការ​កំណត់ A1 ធម្មតា​ឬ​អត់ ។

ចំពោះ ADDRESS ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​គឺ​ត្រូវបាន​បញ្ចូល​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទី ៤ ដោយ​ប្ដូរ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ឈ្មោះ​សន្លឹក​ស្រេចចិត្ត​ទៅ​ទីតាំង​ទី ៥ ។

ចំពោះ INDIRECT ម៉ារ៉ាម៉ែត្រ គឺ​ត្រូវបាន​បន្ថែម​ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទី ២ ។

ចំពោះ​អនុគមន៍​ទាំង​ពីរ ប្រសិន​បើ​បាន​បញ្ចូល​អនុគមន៍​ដែល​មាន​តម្លៃ ០ នោះ​ការ​កំណត់ R1C1 នឹង​ត្រូវបាន​ប្រើ ។ ប្រសិន​បើ​មិនបាន​ផ្ដល់​អាគុយម៉ង់ ឬ​មាន​តម្លៃ​ក្រៅ​ពី ០ នោះ​ការ​កំណត់ A1 នឹង​ត្រូវបាន​ប្រើ ។

ក្នុង​ករណី​ការ​កំណត់ R1C1 ADDRESS ត្រឡប់​ខ្សែអក្សរ​អាសយដ្ឋាន​ដោយប្រើ​សញ្ញា​ឧទាន '!' ជា​តួអក្សរ​បំបែក​ឈ្មោះ​សន្លឹក ហើយ INDIRECT រំពឹង​សញ្ញា​ឧទាន​ជា​តួអក្សរ​បំបែក​ឈ្មោះ​សន្លឹក ។ អនុគមន៍​ទាំង​ពីរ គឺ​នៅ​តែ​ប្រើ​សញ្ញា​ចំណុច '.' ជា​តួអក្សរ​បំបែក​ឈ្មោះ​ជាមួយ​នឹង​ការ​កំណត់ A1 ដដែល ។

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

នៅ​ពេល​រក្សាទុក​ឯកសារ​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ ODF 1.0/1.1 ប្រសិន​បើ​អនុគមន៍ ADDRESS មាន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទី ៤ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​យកចេញ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

កុំ​រក្សាទុក​សៀវភៅ​បញ្ជី​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ ODF 1.0/1.1 ចាស់ ប្រសិន​បើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទី ៤ ថ្មី​របស់​អនុគមន៍ ADDRESS ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​តម្លៃ ០ ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

អនុគមន៍ INDIRECT គឺ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ដោយ​គ្មាន​ការ​បំឡែង​ទៅជា​ទ្រង់ទ្រាយ ODF 1.0/1.1 ទេ ។ ប្រសិន​បើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទីពីរ​ត្រូវបាន​បង្ហាញ កំណត់​ Calc ដែល​ចាស់​ជាង​នេះ នឹង​ត្រឡប់​កំហុស​សម្រាប់​អនុគមន៍​នោះ ។


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

INDIRECT(Ref; A1)

សេចក្ដីយោង តំណាង​សេចក្ដី​យោង​​ទៅ​ក្រឡា ឬ​ផ្ទៃ​មួយ (នៅ​ក្នុងទម្រង់​ជា​អត្ថបទ) សម្រាប់​ត្រូវ​រត់​មាតិកា ។

A1 (ជា​ជម្រើស) - ប្រសិន​បើ​កំណត់​ទៅ ០ នោះ​ការ​កំណត់ R1C1 នឹង​ត្រូវបាន​ប្រើ ។ ប្រសិន​បើ​គ្មាន​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នេះ ឬ​កំណត់​ទៅ​តម្លៃ​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី ០ នោះ​ការ​កំណត់ A1 គឺ​ត្រូវបាន​ប្រើ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិនបើ​អ្នក​បើក​សៀវភៅ​បញ្ជី​របស់ Excel មួយ ដែល​ប្រើ​អាសយដ្ឋាន​មិនផ្ទាល់ គណនា​ពី​អនុគមន៍​ខ្សែ​អក្សរ នោះ​អាសយដ្ឋាន​សន្លឹក​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បក​ប្រែដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ឡើយ ។ ឧទាហរណ៍ អាសយដ្ឋាន​របស់ Excel ក្នុង​ INDIRECT("filename!sheetname"&B1) នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ជា​អាសយដ្ឋាន Calc ក្នុង INDIRECT("filename.sheetname"&B1) ឡើយ ។


ឧទាហរណ៍

=INDIRECT(A1) ស្មើ​នឹង 100 ប្រសិន​បើ A1 មាន C108 ជា​សេចក្ដី​យោង និង​ក្រឡា C108 មាន​តម្លៃ​របស់ 100 ។

=SUM(INDIRECT("a1:" & ADDRESS(1;3))) សរុប​ក្រឡា​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ​របស់ A1 ទៅ​ក្រឡា​ដែលមាន​អាសយដ្ឋាន​បាន​កំណត់​ដោយ​ជួរដេក 1 និង​ជួរឈរ 3 ។ នេះ​មានន័យ​ថា​ផ្ទៃ A1:C1 ត្រូវ​បាន​សរុប ។

ប្រសិន​បើ​ក្រឡា A1 នៅ​ក្នុង​សន្លឹក ២​ មាន​តម្លៃ -6 អ្នក​អាច​យោង​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្រឡា​ដែលយោង ដោយ​ប្រើ​អនុគមន៍​នៅ​ក្នុង B2 ដោយ​បញ្ចូល =ABS(INDIRECT(B2)) ។ លទ្ធផល​គឺ​ជា​តម្លៃ​ពេញលេញរបស់​សេចក្ដី​យោង​ក្រឡា​នៅ​ក្នុង B2 ដែល​នៅ​ក្នុង​ករណីនេះ​គឺ 6 ។

LOOKUP

Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

បើ​ LOOKUP មិន​អាច​ស្វែងរក​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​ វា​ផ្គូផ្គង​តម្លៃ​ធំជាង​គេ​ក្នុង​វ៉ិចទ័រ​ស្វែងរក​ដែល​មាន​តម្លៃតូច​ជាង​ឬ​ស្មើ​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ​​ស្វែងរក ។​


គិត​ជា

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

LOOKUP(លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក; វ៉ិចទ័រ​ស្វែងរក; វ៉ិចទ័រ​លទ្ធផល)

លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក គឺ​ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​ស្វែងរក បញ្ចូល​ដោយផ្ទាល់ ឬ​ជា​សេចក្ដី​យោង ។

វ៉ិចទ័ស្វែងរក គឺ​ជា​​ផ្ទៃ​ជួរដេក​ ឬ​ជួរឈរ​តែ​មួយ​ត្រូវ​ស្វែងរក ។

វ៉ិចទ័រ​លទ្ធផល គឺ​ជា​ជួរ ជួរដេក ឬ​ជួរឈរ​តែ​មួយ​ពី​លទ្ធផល​របស់​អនុគមន៍​ត្រូវ​បាន​យក ។ លទ្ធផល​គឺ​ជា​ក្រឡា​របស់​វ៉ិចទ័រ​លទ្ធផល​ដែលមានលិបិក្រម​តែ​មួយ​ដូច​ធាតុ​រក​បាន​នៅ​ក្នុង​វ៉ិចទ័រ​លទ្ធផល ។

កា​រ​ដោះស្រាយ​ក្រឡា​ទទេ

ឧទាហរណ៍

=LOOKUP(A1;D1:D100;F1:F100) ស្វែងរក​ក្រឡា​ដែល​ទាក់ទង​នៅ​ក្នុងជួរ D1:D100 សម្រាប់​ចំនួន​ដែលអ្នកបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង A1 ។ សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​រក​ឃើញ លិបិក្រម​ត្រូ​វបានកំណត់ ឧទាហរណ៍ ក្រឡា​ទី ១២ នៅ​ក្នុង​ជួរ​នេះ ។ បន្ទាប់​មក​មាតិកា​របស់​ក្រឡា​ទី ១២ ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​ជា​តម្លៃ​របស់​អនុគមន៍ (នៅ​ក្នុង​វ៉ិចទ័រ​លទ្ធផល) ។

MATCH

ត្រឡប់​ទីតាំង​ប្រែប្រួល​នៃ​ធាតុ​មួយ​ក្នុង​អារេ ដែល​ផ្គូផ្គង​តម្លៃ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត ។ អនុគមន៍​ត្រឡប់​ទីតាំង​នៃ​តម្លៃ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​អារេ​រកមើល ជា​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MATCH(លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក; ​អារ៉េ​រក​មើល; ប្រភេទ)

លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក គឺ​ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​តែ​បាន​ស្វែងរក​នៅ​ក្នុង​អារ៉េ​ជួរដេក ឬ​ជួរឈរ​តែ​មួយ ។

អារ៉េ​រក​មើល គឺ​ជា​សេចក្ដីយោង​បាន​ស្វែងរក ។ អារ៉េ​រកមើល​អាច​ជា​ជួរដេក ឬ​ជួរឈរ​តែ​មួយ ឬ​ជា​ផ្នែក​របស់​ជួរដេក និង​ជួរឈរ​តែ​មួយ ។

ប្រភេទ អាច​មាន​តម្លៃ 1 0 ឬ -​1 ។ បើ​ប្រភេទ = 1 ឬ បើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ស្រេច​ចិត្ត​នេះ​បាត់ វា​ត្រូវ​បាន​សន្មត​ថា ជួរ​ឈរ​ទីមួយ​នៃ​អារេ​ស្វែងរក​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​តាម​លំដាប់​ឡើង ។ បើ​ប្រភេទ = -1 វា​ត្រូវ​បាន​សន្មត​ថា ជួរ​ឈរ​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​តាម​លំដាប់​ចុះ ។ នេះ​មាន​លក្ខណៈ​ដូចគ្នា​នឹង​អនុគមន៍​ដូចគ្នា​ក្នុង Microsoft Excel ។

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

ប្រសិន​បើ Type = 1 ឬ​បាត់​​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទីបី លិបិក្រម​របស់​តម្លៃ​ចុងក្រោយ​តូច​ជាង ឬ​ស្មើ​លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។ វា​អនុវត្ត​សូម្បី​តែ​នៅ​ពេល​អារ៉េ​ស្វែងរក​មិន​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​ទេ ។ សម្រាប់​ Type = -1 តម្លៃ​ទី ១ ដែល​ធំជាង ឬ​ស្មើ​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។

គិត​ជា

ឧទាហរណ៍

=MATCH(200;D1:D100) ស្វែងរក​ផ្ទៃ D1:D100 ដែល​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​ដោយ​ជួរឈរ D សម្រាប់​តម្លៃ 200 ។ ដរាបណា​ឈាន​ដល់​តម្លៃ​នេះ ចំនួន​ជួរដេក​​ដែល​វា​រកឃើញ​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។ ប្រសិនបើ​រកឃើញ​តម្លៃ​ខ្ពស់ជាង​អំឡុងពេល​ស្វែងរក​នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ ចំនួន​ជួរដេក​ពីមុន​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។

OFFSET

ត្រឡប់​តម្លៃ​នៃ​អុហ្វសិត​ក្រឡា​មួយ​ដោយ​លេខ​នៃ​ជួរ​ដេក និង​ជួរ​ឈរ​ខ្លះ​ពី​ចំណុច​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​ផ្តល់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

OFFSET(សេចក្ដីយោង; ជួរដេក; ជួរឈរ; កម្ពស់; ទទឹង)

សេចក្ដី​យោង គឺ​ជា​សេចក្ដីយោង​ពី​អនុគមន៍​ស្វែងរក​សម្រាប់​សេចក្ដី​យោង​ថ្មី ។

ជួរដេក គឺ​ជា​ចំនួន​ជួរដេក ដែល​សេចក្ដីយោង​ត្រូវ​បាន​កែឡើង​លើ (តម្លៃ​អវិជ្ជមាន) ឬ​ក្រោម​ ។

ជួរដេក គឺ​ជា​ចំនួន​ជួរដេក ដែល​សេចក្ដីយោង​ត្រូវ​បាន​កែឡើង​លើ (តម្លៃ​អវិជ្ជមាន) ឬ​ក្រោម​ ។

កម្ពស់ (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​កម្ពស់​បញ្ឈរ​សម្រាប់​ផ្ទៃ​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​នៅ​ទីតាំង​សេចក្ដីយោង​ថ្មី ។

ទទឹង (ជា​ជម្រើស) គឺ​ជា​ទទឹង​ផ្ដេក​សម្រាប់​ផ្ទៃ​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​នៅ​ទីតាំង​សេចក្ដី​យោង​ថ្មី ។

អាគុយម៉ង់ ជួរ​ដេក​​ និង​​ ជួរ​ឈរ​​ ត្រូវ​តែមិន​​​សូន្យ​ ឬ​អវិជ្ជមាន​​ចាប់​ផ្តើម​ជួរ​ដេក​ ឬ​ជួរ​ឈរ​​ ។

អាគុយម៉ង់ កម្ពស់ និង ទទឹង មិន​ត្រូវ​នាំមុខ​ដោយ​លេខ​សូន្យ ឬ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន​របស់​ជួរដេក ឬ​ជួរឈរ​ទេ ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ឧទាហរណ៍

=OFFSET(A1;2;2) ត្រឡប់​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា C3 (A1 បាន​ផ្លាស់ទី​ដោយ​ជួរដេក និងជួរឈរ​ពីរ​ចុះក្រោម) ។ ប្រសិនបើ C3 មាន​តម្លៃ 100 អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តម្លៃ 100 ។

=OFFSET(B2:C3;1;1) ត្រឡប់​សេចក្ដី​យោង​ទៅ B2:C3 បានផ្លាស់ទី​ចុះក្រោម​ដោយ​ជួរដេក 1 និង​ជួរឈរ​មួយ​ទៅ​ស្ដាំ (C3:D4) ។

=OFFSET(B2:C3;-1;-1) ត្រឡប់​សេចក្ដី​យោង​ទៅ B2:C3 បានផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ​ដោយជួរដេក 1 និង​ជួរឈរ​មួយ​ទៅ​ឆ្វេង(A1:B2) ។

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) ត្រឡប់​សេចក្ដី​យោង​ទៅ B2:C3 បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទំហំ​ទៅ​ជួរដេក 3 និង​ជួរឈរ 4 (B2:E4) ។

=OFFSET(B2:C3;1;0;3;4) ត្រឡប់​សេចក្ដី​យើង​ទៅ B2:C3 បាន​ផ្លាស់ទី​ចុះក្រោម​ដោយជួរដេក​មួយ បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទំហំ​ទៅជួរដេក 3 និង​ជួរឈរ ៤ (B2:E4) ។

=SUM(OFFSET(A1;2;2;5;6))កំណត់​ផ្ទៃសរុប​ដែល​ចាប់ផ្ដើម​នៅ​ក្នុងក្រឡា C3 និង​មាន​កម្ពស់​ 5 ជួរដេក និង​ទទឹង​ 6 ជួរឈរ (area=C3:H7)​ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

If the width or height is included, the OFFSET function returns a range and thus must be entered as an array formula. If both the width and height are missing, a cell reference is returned.


ROW

ត្រឡប់​លេខ​ជួរ​ដេក​នៃ​សេចក្តី​យោង​ក្រឡា​មួយ ។ បើ​សេចក្តី​យោង​ជា​ក្រឡា​មួយ នោះ​វា​ត្រឡប់​លេខ​ជួរ​ដេក​នៃ​ក្រឡា ។ បើ​សេចក្តី​យោង​ជា​ជួរ​ក្រឡា​មួយ នោះ​វា​ត្រឡប់​លេខ​ជួរ​ដេក​ត្រូវ​គ្នា​ក្នុង អារេ មួយ​ជួរ​ឈរ បើ​រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ជា​រូបមន្ត​អារេ​មួយ ។ បើ​អនុគមន៍ ROW ជាមួយ​សេចក្តី​យោង​ជួរ​មួយ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​រូបមន្ត​អារេ នោះ​មាន​តែ​លេខ​ជួរ​ដេក​នៃ​ក្រឡា​ជួរ​ដំបូង​ប៉ុណ្ណោះ នឹង​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ROW(សេចក្ដីយោង)

សេចក្តី​យោង ជា​ក្រឡា​មួយ តំបន់​មួយ ឬ​ឈ្មោះ​តំបន់​មួយ ។

បើ​អ្នក​មិន​ចង្អុល​បង្ហាញ​សេចក្តី​យោង​មួយ នោះ​លេខ​ជួរ​ដេក​នៃ​ក្រឡា​ដែល​រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នឹង​ត្រូវ​បាន​រកឃើញ ។ LibreOffice Calc កំណត់​សេចក្តី​យោង​ទៅ​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ឧទាហរណ៍

=ROW(B3) ត្រឡប់ 3 ពីព្រោះ​សេចក្ដីយោង យោង​ទៅ​ជួរដេក​ទី​បី​នៅ​ក្នុង​តារាង ។

{=ROW(D5:D8)} ត្រឡប់​អារ៉េ​ជួរឈរ​តែ​មួយ (5, 6, 7, 8) ពីព្រោះ​សេចក្ដីយោង​បាន​បញ្ជាក់​មាន​ជួរដេក ៥ តាមរយៈ ៨ ។

=ROW(D5:D8) ត្រឡប់ 5 ពីព្រោះ​អនុគមន៍ ROW មិន​ត្រូវ​បានប្រើ​ជា​រូបមន្ត​អារ៉េ និង​មាន​តែលេខ​នៃ​ជួរដេក​ដំបូង​របស់​សេចក្ដី​យោង​​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ ។

{=ROW(A1:E1)} និង =ROW(A1:E1) ពួកវា​ទាំង​ពីរ​ត្រឡប់ 1 ពីព្រោះ​សេចក្ដី​យោង​មានតែ​ជួរដេក 1 ជា​ជួរឈរ​ទី ១ នៅ​ក្នុង​តារាង ។ (ពីព្រោះ​ផ្ទៃ​ជួរដេក​តែ​មួយ មាន​តែ​ចំនួន​ជួរដេក​មួយ វា​មិន​​ខុសគ្នា​ទេ ថាតើត្រូវ​ប្រើ​រូបមន្ត​ជា​រូបមន្ត​អារ៉េ​ដែរ​ឬ​ក៏អត់ ។)

=ROW() ត្រឡប់ 3 ប្រសិនបើ​រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ជួរដេក 3 ។

{=ROW(Rabbit)} ត្រឡប់​អារ៉េ​ជួរឈរ​តែ​មួយ (1, 2, 3) ប្រសិន​បើ "Rabbit" គឺ​ជា​ផ្ទៃ​ដែល​ឈ្មោះ (C1:D3) ។

ROWS

ត្រឡប់​ចំនួន​ជួរ​ដេក​ក្នុង​សេចក្តី​យោង ឬ​អារេ​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ROWS(អារ៉េ)

អារ៉េ គឺ​ជា​សេចក្ដីយោង ឬ​ផ្ទៃ​ដែល​មា​ន​ឈ្មោះ ដែល​ចំនួន​ជួរដេក​សរុប​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ។

ឧទាហរណ៍

=Rows(B5) ត្រឡប់ 1 ពីព្រោះ​ក្រឡា​មានតែ​ជួរដេក​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ ។

=ROWS(A10:B12) ត្រឡប់ 3 ។

=ROWS(Rabbit) ត្រឡប់ 3 ប្រសិនបើ "Rabbit" គឺ​ជា​ផ្ទៃ​ដែលមាន​ឈ្មោះ (C1:D3) ។

SHEET

ត្រឡប់​លេខ​សន្លឹក​នៃ​សេចក្តី​យោង​មួយ ឬ​ខ្សែ​អក្សរ​មួយ​ដែល​តំណាង​ឲ្យ​ឈ្មោះ​សន្លឹក​មួយ ។ បើ​អ្នក​មិន​បញ្ចូល​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ លទ្ធផល​គឺ​ជា​លេខ​សន្លឹក​នៃ​សៀវភៅ​បញ្ជី​ដែល​មាន​រូបមន្ត ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SHEET(សេចក្តី​យោង)

សេចក្តី​យោង ស្រេច​ចិត្ត និង​ជា​សេចក្តី​យោង​ទៅ​ក្រឡា​មួយ តំបន់​មួយ ឬ​ខ្សែ​អក្សរ​ឈ្មោះ​សន្លឹក​មួយ ។

ឧទាហរណ៍

=SHEET(Sheet2.A1) ត្រឡប់ 2 ប្រសិនបើ Sheet2 គឺ​ជា​សន្លឹក​ទីពីរ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

SHEETS

កំណត់​ចំនួន​សន្លឹក​ក្នុង​សេចក្តី​យោង​មួយ ។ បើ​អ្នក​មិន​បញ្ចូល​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ខ្លះ វា​នឹង​ត្រឡប់​ចំនួន​សន្លឹក​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SHEETS(សេចក្តី​យោង)

សេចក្តី​យោង ជា​សេចក្តី​យោង​ទៅ​សន្លឹក ឬ​តំបន់​មួយ ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នេះ​គឺ​ស្រេច​ចិត្ត ។

ឧទាហរណ៍

=SHEETS(Sheet1.A1:Sheet3.G12) ត្រឡប់ 3 ប្រសិន​បើ​សន្លឹក 1 សន្លឹក​ 2 និង​សន្លឹក 3 មាននៅ​ក្នុង​លំដាប់​ដែល​បាន​បង្ហាញ ។

STYLE

Applies a style to the cell containing the formula. After a set amount of time, another style can be applied. This function always returns the value 0, allowing you to add it to another function without changing the value. Together with the CURRENT function you can apply a color to a cell depending on the value. For example: =...+STYLE(IF(CURRENT()>3;"red";"green")) applies the style "red" to the cell if the value is greater than 3, otherwise the style "green" is applied. Both cell formats, "red" and "green" have to be defined beforehand.

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

STYLE("រចនាប័ទ្ម"; ពេលវេលា; "រចនាប័ទ្ម 2")

រចនាប័ទ្ម ជា​ឈ្មោះ​នៃ​រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា​មួយ​ដែល​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ​ទៅ​ក្រឡា ។​ ឈ្មោះ​រចនាប័ទ្ម​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​សញ្ញា​សម្រង់ ។

ពេល​វេលា ជា​ជួរ​ពេល​វេលា​ស្រេច​ចិត្ត​គិត​ជា​វិនាទី ។ បើ​បាត់​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នេះ រចនាប័ទ្ម​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ បន្ទាប់​ពី​បាន​ហុច​ចំនួន​ពេល​វេលា​ពិត​ប្រាកដ ។

រចនាប័ទ្ម 2 គឺ​ជា​ឈ្មោះ​ជម្រើស​របស់​រចនាប័ទ្ម​ក្រឡា​បាន​ផ្ដល់​ទៅ​ក្រឡា បន្ទាប់​ពី​ចំនួន​​ពេលវេលា​ពិតប្រាកដ​បាន​ចម្លង ។ ប្រសិន​បើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នេះ​បាត់ "លំនាំដើម" ត្រូវ​បាន​សន្មត់ ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ឧទាហរណ៍

=STYLE("Invisible";60;"Default") ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​ជា​ទ្រង់ទ្រាយ​ថ្លា​សម្រាប់​រយៈពេល ៦០ វិនាទី បន្ទាប់ពី​ឯកសារ​ត្រូវ​បានគណនា​ឡើង​វិញ ឬ​ផ្ទុក បន្ទាប់​ទ្រង់ទ្រាយ​លំនាំដើម​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ ។ ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​ទាំងពីរ​ត្រូវ​តែ​បាន​កំណត់​ទុក​ជា​មុន ។

Since STYLE() has a numeric return value of zero, this return value gets appended to a string. This can be avoided using T() as in the following example:

="Text"&T(STYLE("myStyle"))

សូម​មើល CURRENT() សម្រាប់​ឧទាហរណ៍​ផ្សេង​ទៀត ។

VLOOKUP

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact SearchCriterion is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

គិត​ជា

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

=VLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

លក្ខខណ្ឌ​ស្វែងរក គឺ​ជា​តម្លៃ​បាន​ស្វែងរក​នៅ​ក្នុង​ជួរឈរ​​ទី ១ នៃ​អារ៉េ ។

អារ៉េ គឺ​ជា​សេចក្ដី​យោង ដែល​ត្រូវ​ប្រៀបធៀប​យ៉ាង​ហោចណាស់​ជួរឈរ​ពីរ ។

សន្ទស្សន៍ គឺ​ជា​ចំនួន​ជួរឈរ​នៅ​ក្នុង​អារ៉េ​ ដែល​មាន​តម្លៃ​ត្រូវ​ត្រឡប់ ។ ជួរឈរ​ទី ១ មានលេខ 1 ។

Sorted is an optional parameter that indicates whether the first column in the array is sorted in ascending order. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is between the lowest and highest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return this message: Error: Value Not Available.

កា​រ​ដោះស្រាយ​ក្រឡា​ទទេ

ឧទាហរណ៍

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

បញ្ចូល​រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​ក្នុង B1 ៖

=VLOOKUP(A1;D1:E100;2)

ពេល​អ្នក​បញ្ចូល​ចំនួន​មួយ​ក្នុង A1 B1 នឹង​បង្ហាញ​អត្ថបទ​ត្រូវ​គ្នា​ដែល​មាន​ក្នុង​ជួរ​ឈរ​ទី​ពីរ​នៃ​សេចក្តី​យោង D1:E100 ។ ការ​បញ្ចូល​លេខ​ដែល​មិន​មាន នឹង​បង្ហាញ​អត្ថបទ​ដែល​មាន​លេខ​បន្ទាប់​ទៅ​ក្រោម ។​ ដើម្បី​រារាំង​បាតុភូត​នេះ បញ្ចូល មិន​ពិត ជា​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ចុង​ក្រោយ​ក្នុង​រូបមន្ត ដូច្នេះ​សារ​កំហុស​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត ពេល​ដែល​លេខ​មិន​មាន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ។