អនុគមន៍​គណិតវិទ្យា

ប្រភេទ​នេះ​មាន​អនុគមន៍ គណិត​វិទ្យា សម្រាប់ Calc ។ ដើម្បីបើក​ អ្នក​ជំនួយការ​អនុគមន៍ ជ្រើស បញ្ចូល - អនុគមន៍ ។

[text/scalc/01/func_aggregate.xhp#aggregate_head not found].

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

HOUR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

[text/scalc/01/func_sumifs.xhp#sumifs_head not found].

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

ABS

ត្រឡប់​តម្លៃ​ដាច់​ខាត​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ABS(ចំនួន)

លេខ គឺ​ជា​លេខ​ដែលតម្លៃ​ដាច់ខាត​មិន​ត្រូវ​បាន​គណនា ។ តម្លៃ​ដាច់ខាត​របស់​លេខ​គឺ​ជា​តម្លៃ​របស់​វា​ដែល​គ្មាន​សញ្ញា +/- ។

ឧទាហរណ៍

=ABS(-56) ត្រឡប់ 56 ។

=ABS(12) ត្រឡប់ 12 ។

=ABS(0) ត្រឡប់ 0 ។

ACOS

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​ត្រីកោណមាត្រច្រាសនៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ACOS(ចំនួន)

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​ត្រីកោណមាត្រ​​បញ្ច្រាសរបស់ លេខ ដែល​ជា​មុំ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ដែល​កូស៊ីនុស​របស់វា​ជា​លេខ ។ មុំ​​បាន​ត្រឡប់​គឺ​ចន្លោះ​ 0 និង PI ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ DEGREES ។

ឧទាហរណ៍

=ACOS(-1) ត្រឡប់ 3.14159265358979 (PI radians)

=DEGREES(ACOS(0.5)) ត្រឡប់ 60 ។ កូសីនុស ៦០ ដឺក្រេ​គឺ 0.5 ។

Open file with example:

ACOSH

ត្រឡប់​កូស៊ីនីស​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ACOSH(ចំនួន)

អនុគមន៍​ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​​អ៊ីពែរបូល​បញ្ច្រាស​​របស់ លេខដែល​កូស៊ីនុស​​អ៊ីពែរបូល​របស់វា​ជា​លេខ ។

លេខ​​ត្រូវ​តែ​ធំជាង ឬ​ស្មើ​នឹង ១ ។

ឧទាហរណ៍

=ACOSH(1) ត្រឡប់ 0 ។

=ACOSH(COSH(4)) ត្រឡប់ 4 ។

Open file with example:

ACOT

ត្រឡប់​កូតង់សង់​បញ្ច្រាស (អ័ក្ស​កូតង់សង់) របស់​ដែល​បានផ្ដល់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ACOT(ចំនួន)

អនុគមន៍​ត្រឡប់​តង់សង់​ត្រីកោណមាត្រ​របស់លេខ ដែល​ជា​មុំ (គីត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ដែល​តង់សង់​របស់វា​គឺ​ជា​លេខ ។ មុំ​បាន​ត្រឡប់​រវាង 0 និង PI ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ DEGREES ។

ឧទាហរណ៍

=ACOT(1) ត្រឡប់ 0.785398163397448 (PI/4 radians) ។

=DEGREES(ACOT(1)) ត្រឡប់ 45 ។ តង់សង់​នៃ ៤៥ ដឺក្រេ​គឺ ១ ។

Open file with example:

ACOTH

ត្រឡប់​កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​នៃ​ចំនួន​ដែល​បាន​ផ្តល់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ACOTH(ចំនួន)

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​របស់លេខ ដែល​គឺ​ជា​លេខ ដែល​តម្លៃ​​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​របស់​វា​គឺ​ជា​លេខ ។

បង្ហាញ​លទ្ធផល​​កំហុស​ ប្រសិន​បើ​លេខ​នៅ​ចន្លោះ -១ និង ១ ។

ឧទាហរណ៍

=ACOTH(1.1) ត្រឡប់​បញ្ច្រាសតង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ 1.1 ប្រហែល​ជា 1.52226 ។

Open file with example:

ASIN

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​ត្រីកោណមាត្រច្រាសនៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ASIN(ចំនួន)

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​ស៊ីនុស​ត្រីកោណមាត្រ​បច្រាស​របស់ លេខ ដែលជា​មុំ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ដែល​ស៊ីនុស​របស់​វា​គឺ​ជា​លេខ ។ មុំ​បាន​ត្រឡប់​គឺ​រវាង -PI/2 និង +PI/2 ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ DEGREES ។

ឧទាហរណ៍

=ASIN(0) ត្រឡប់ 0 ។

=ASIN(1) ត្រឡប់ 1.5707963267949 (PI/2 radians) ។

=DEGREES(ASIN(0.5)) ត្រឡប់ 30 ។ ស៊ីនុស​នៃ ៣០ ដឺក្រេ​គឺ ០.៥ ។

Open file with example:

ASINH

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ASINH(ចំនួន)

អនុគមន៍​ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​របស់ លេខ ដែល​ជា​លេខ ដែល​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​របស់វា​គឺ​​ជា​លេខ ។

ឧទាហរណ៍

=ASINH(-90) ត្រឡប់​តម្លៃ​ប្រហាក់ប្រហែល-5.1929877 ។

=ASINH(SINH(4)) ត្រឡប់ 4 ។

Open file with example:

ATAN

ត្រឡប់​តង់សង់​ត្រីកោណមាត្រច្រាសនៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ATAN(ចំនួន)

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តង់សង់​ត្រីកោណមាត្រ​ច្រាស​របស់ លេខ ដែល​ជា​មុំ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ដែល​តង់សង់​របស់វា​គឺ​ជាលេខ ។ មុំ​បាន​ត្រឡប់​គឺ​រវាង -PI/2 និង PI/2 ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ DEGREES ។

ឧទាហរណ៍

=ATAN(1) ត្រឡប់ 0.785398163397448 (PI/4 radians) ។

=DEGREES(ATAN(1)) ត្រឡប់ 45 ​។ តង់សង់​នៃ ៤៥ ដឺក្រេ​គឺ ១ ។

Open file with example:

ATAN2

ត្រឡប់​តង់សង់​ត្រីកោណមាត្រ​ច្រាស​នៃកូអរដោនេ x និង y ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ATAN2(NumberX; NumberY)

NumberX គឺ​ជា​តម្លៃ​របស់​កូអរដោនេ x ។

NumberY គឺ​ជា​តម្លៃ​របស់កូអរដោនេ y ។

ATAN2 ត្រឡប់​តង់សង់​ត្រីកោណមាត្រ​ច្រាស ដែល​ជា​មុំ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) រវាង​អ័ក្ស x និង​បន្ទាតត់​ពី​ចំណុច​លេខ X, លេខ Y ទៅ​ចំណុច​ដើម ។ មុំ​បាន​ត្រឡប់​គឺ​រវាង -PI និង PI ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ DEGREES ។

ឧទាហរណ៍

=ATAN2(20;20) ត្រឡប់ 0.785398163397448 (PI/4 radians) ។

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) ត្រឡប់ 45 ។ តង់សង់​នៃ ៤៥ ដឺក្រេ​គឺ ១ ។

Open file with example:

ATANH

ត្រឡប់​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ATANH(ចំនួន)

អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​ច្រាស​របស់លេខ ជា​លេខ​ ដែល​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​របស់​ជា​លេខ ។

លេខ​ត្រូវ​តែ​គោរព​លក្ខខណ្ឌ -1 < number < 1 ។

ឧទាហរណ៍

=ATANH(0) ត្រឡប់ 0 ។

Open file with example:

CEILING

បង្គត់​ចំនួន​​ឡើង​ទៅ​​ពហុគុណ​ជិត​​​បំផុត​នៃ​ផ្នែក​សំខាន់ ។ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CEILING(ចំនួន; ផ្នែក​សំខាន់; របៀប)

ចំនួន ជា​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​បង្គត់​ឡើង ។

ផ្នែក​សំខាន់​ ជា​ចំនួន​ដែល​ពហុគុណ​តម្លៃ​របស់​វា នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្គត់​ឡើង ។

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the CEILING function is exported as the equivalent CEILING.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either CEILING.PRECISE that exists since Excel 2010, or CEILING.XCL that is exported as the CEILING function compatible with all Excel versions. Note that CEILING.XCL always rounds away from zero.


ឧទាហរណ៍

=CEILING(-11;-2) ត្រឡប់ -10

=CEILING(-11;-2;0) ត្រឡប់ -10

=CEILING(-11;-2;1) ត្រឡប់ -12

CEILING.MATH

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.MATH(Number; Significance; Mode)

Number is the number that is to be rounded up.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2013 or newer.


Example

=CEILING.MATH(-10;-3) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;0) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;1) returns -12

CEILING.PRECISE

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CEILING.PRECISE(Number; Significance)

ចំនួន ជា​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​បង្គត់​ឡើង ។

ផ្នែក​សំខាន់​ ជា​ចំនួន​ដែល​ពហុគុណ​តម្លៃ​របស់​វា នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្គត់​ឡើង ។

ឧទាហរណ៍

=CEILING(-11;-2) ត្រឡប់ -10

CEILING.XCL

Rounds a number away from zero to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.XCL(Number; Significance)

Number is the number that is to be rounded.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2007 or older versions.


Example

=CEILING.XCL(1;3) returns 3

=CEILING.XCL(7;4) returns 8

=CEILING.XCL(-10;-3) returns -12

COMBIN

ត្រឡប់​ចំនួន​ផ្សំ​សម្រាប់​ធាតុ​ដោយ​មិនធ្វើ​ឡើង​វិញ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COMBIN(Count1; Count2)

Count1 គឺ​ជា​ចំនួន​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ ។

Count2 គឺ​ជា​ចំនួន​ធាតុ ដើម្បីជ្រើស​ពី​សំណុំ ។

COMBIN ត្រឡប់​ចំនួន​វិធី​ដែល​មាន​លំដាប់​ ដើម្បីជ្រើស​ធាតុទាំង​នេះ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើ​មាន​ធាតុ ៣ A, B និង C នៅ​ក្នុង​សំណុំ​មួយ អ្នក​អាច​ជ្រើស​ធាតុ​ពីរ នៅ​ក្នុង​វិធី​បី​ផ្សេងៗ​គ្នា ដែល​មាន​ឈ្មោះ AB, AC និង BC ។

COMBIN អនុវត្ត​រូបមន្ត ៖ Count1!/(Count2!*(Count1-Count2)!)

ឧទាហរណ៍

=COMBIN(3;2) ត្រឡប់ 3 ។

COMBINA

ត្រឡប់​ចំនួន​បន្សំ​របស់​សំណុំ​រង​នៃ​ធាតុ រួមមាន​ការ​ធ្វើ​ឡើង​វិញ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COMBINA(Count1; Count2)

Count1 គឺ​ជា​ចំនួន​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​សំណុំ ។

Count2 គឺ​ជា​ចំនួន​ធាតុ ដើម្បីជ្រើស​ពី​សំណុំ ។

COMBINA ត្រឡប់​ចំនួន​នៃមធ្យោបាយ​​ដែល​មាន​តែមួយ​ដើម្បី​ជ្រើស​ធាតុ​នេះ ទីកន្លែង​លំដាប់​នៃ​ការ​ជ្រើសដែល​មិន​ទាក់​ទង និង​ការ​ផ្ទួន​ធាតុ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ ។​ ឧទាហរណ៍​​ ប្រសិនបើ​មាន​ធាតុ​ ៣ A, B និង​ C ក្នុង​ការ​កំណត់​​ អ្នក​​អាច​ជ្រើស​​ធាតុ​ ២ ក្នុងមធ្យោបាន​ខុសៗ​គ្នា​​ ៦ ដោយ​ឈ្មោះ​ AA, AB, AC, BB, BC និង​ CC ។

COMBINA អនុវត្ត​រូបមន្ត ៖ (Count1+Count2-1)! / (Count2!(Count1-1)!)

ឧទាហរណ៍

=COMBINA(3;2) ត្រឡប់ 6 ។

CONVERT_OOO

បម្លែង​តម្លៃ​ពី​រង្វាស់​ឯកតា​មួយ​ទៅ​ឯកតា​រង្វាស់​ផ្សេង ។ កត្តា​បម្លែង​ត្រូវ​បានផ្ដល់​ក្នុង​បញ្ជី​ដែល​មាន​ក្នុង​ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ ។

នៅពេលមួយ​​បញ្ជី​កត្តា​បម្លែង​រួមមាន​រូបិយប័ណ្ណ​ចាស់ៗ និង​អឺរ៉ូ (សូម​មើល​ឧទាហរណ៍​ខាងក្រោម) ។ យើង​ស្នើ​ឲ្យ​ប្រើ​អនុគមន៍​ថ្មី EUROCONVERT ដើម្បីបម្លែង​រូបិយប័ណ្ណ​ទាំង​នេះ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

CONVERT_OOO(value;"text";"text")

ឧទាហរណ៍

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

COS

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​របស់​មុំ​ដែល​បានផ្ដល់ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COS(ចំនួន)

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស (ត្រីកោណមាត្រ) របស់លេខមុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​របស់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

ឧទាហរណ៍

=COS(PI()/2) ត្រឡប់ ០ កូស៊ីនុស​នៃរ៉ាដ្យង់ PI/2 ។

=COS(RADIANS(60)) ត្រឡប់ 0.5 កូស៊ីនុស​ 60 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

COSH

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COSH(ចំនួន)

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែបូលរបស់ លេខ ។

ឧទាហរណ៍

=COSH(0) ត្រឡប់ 1 កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ0 ។

Open file with example:

COT

ត្រឡប់​កូតង់សង់​របស់​មុំ​ដែល​បានផ្ដល់ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COT(ចំនួន)

ត្រឡប់កូតង់សង់ (ត្រីកោណមាត្រ) របស់លេខ មុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​កូងតង់សង់​នៃ​មុំ​មួយ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

កូតង់សង់​របស់​មុំ​គឺ​ស្មើ​នឹង ១ ចែកដោយ​តង់សង់​របស់​មុំ​នោះ ។

ឧទាហរណ៍ ៖

=COT(PI()/4) ត្រឡប់ 1 កូតង់សង់​​នៃ​រ៉ាដ្យង់PI/4 ។

=COT(RADIANS(45)) ត្រឡប់ 1 កូតង់សង់​ 45 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

COTH

ត្រឡប់​កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​ដែល​បាន​ផ្តល់ (មុំ) មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COTH(លេខ)

ត្រឡប់​កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល​របស់ លេខ ។

ឧទាហរណ៍

=COTH(1) ត្រឡប់​កូតង់សង់​នៃ 1 ប្រហែល​ជា 1.3130 ។

Open file with example:

CSC

បង្ហាញ​កូសេកង់​របស់​មុំ​ដែល​បាន​ផ្ដល់ (គិតជា​រ៉ាដ្យង់)។ កូសេកង់​របស់​មុំ​គឺ​ស្មើនឹង​មួយ​ចែក​ឲ្យ​ស៊ីនុស​របស់​មុំ​នោះ

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COSH(ចំនួន)

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស (ត្រីកោណមាត្រ) របស់លេខមុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​របស់​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

ឧទាហរណ៍

=CSC(PI()/4) បង្ហាញ​តម្លៃ​ប្រហែល 1.4142135624, ការ​បញ្ច្រាស​នៃ​ស៊ីនុស PI/4 រ៉ាដ្យង់។

=COS(RADIANS(60)) ត្រឡប់ 0.5 កូស៊ីនុស​ 60 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

CSCH

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

COSH(ចំនួន)

ត្រឡប់​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែបូលរបស់ លេខ ។

ឧទាហរណ៍

=CSCH(1) បង្ហាញ​តម្លៃ​ប្រហែល ០.៨៥០៩១៨១២៨២, កូសេកង់​អ៊ីពែបូល​នៃ ១ ។

Open file with example:

DEGREES

បម្លែង​រ៉ាដ្យង់​ទៅ​ជា​ដឺក្រេ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

DEGREES(Number)

លេខ គឺ​ជា​មុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់​ដែល​ត្រូវ​បម្លែង​ទៅ​ជា​ដឺក្រេ ។

ឧទាហរណ៍

=DEGREES(PI()) ត្រឡប់ 180 ដឺក្រេ ។

EUROCONVERT

បម្លែង​រូបិយបណ្ណ​ជាតិ​អឺរ៉ុប​ទៅ និង​ពី​អឺរ៉ូ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency", full_precision, triangulation_precision)

តម្លៃ គឺ​ជា​ចំនួន​របស់​រូបិយប័ណ្ណ​ត្រូវ​បម្លែង ។

រូបិយប័ណ្ណ1 និង រូបិយប័ណ្ណ2 គឺ​ជា​ឯកតា​​រូបិយប័ណ្ណ​​ត្រូវ​បម្លែង​ពី និង​ទៅ​រៀងៗខ្លួន ។ ទាំង​នេះ​ជា​អត្ថបទ អក្សរ​កាត់ជា​ផ្លូវការ​សម្រាប់​រូបិយប័ណ្ណ (ឧទាហរណ៍ "EUR") ។ អត្រា (បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​មួយ​អឺរ៉ូ) ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដោយ​​សហគមន៍​អ៊ឺរ៉ុប ។

Full_precision ជា​ជម្រើស ។ ប្រសិនបើ​បាន​លុប ឬ​មិនពិត លទ្ធផល​ត្រូវ​បានបង្គត់​តាម​ខ្ទង់​ទសភាគ​របស់​រូបិយប័ណ្ណ ។ ប្រសិនបើ Full_precision ពិត លទ្ធផល​មិន​ត្រូវ​បានបង្គត់ទេ ។

Triangulation_precision គឺ​ជា​ជម្រើស ។ ប្រសិនបើ Triangulation_precision ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ and >=3 លទ្ធផល​មធ្យម​នៃ​ការ​បម្លែង​ចតុកោណកែង(រូបិយប័ណ្ណ ១,អឺរ៉ូ,រូបិយប័ណ្ណ ២) ត្រូវ​បាន​បង្គត់​ទៅខ្ទង់​ទសភាគ ។ ប្រសិនបើ​បានលុប Triangulation_precision លទ្ធផល​មធ្យម​មិន​ត្រូវ​បានបង្គត់​ទេ ។ប្រសិនបើ​ទៅជា​រូបិយប័ណ្ណ "EUR" Triangulation_precision ត្រូវ​បានប្រើ​ ប្រសិន​បើ triangulation ត្រូវ​ការ​ និង​ការ​បម្លែង​ពី​អឺរ៉ូ​ទៅជា​អឺរ៉ូ ។

ឧទាហរណ៍

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") បម្លែង ១០០ សេលីង​អូស្ត្រាលី​ទៅជា​អ៊ឺរ៉ូ ។

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") បម្លែង ១០០ អឺរ៉ូទៅជា​ម៉ាក់​របស់ដាណឺម៉ាក់ ។

EVEN

បង្គត់​ចំនួន​វិជ្ជមាន​ទៅ​ជិត​ចំនួន​គត់​គូរ ហើយ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន​ចុះ​ទៅ​ចំនួន​គត់​គូរ​បន្ទាប់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

EVEN(ចំនួន)

ត្រឡប់ លេខ បាន​បង្គត់​ទៅ​ចំនួន​គត់​បន្ទាប់​ពី​សូន្យ ។

ឧទាហរណ៍

=EVEN(2.3) ត្រឡប់ 4 ។

=EVEN(2) ត្រឡប់ 2 ។

=EVEN(0) ត្រឡប់ 0 ។

=EVEN(-0.5) ត្រឡប់ -2 ។

EXP

ត្រឡប់​ e ស្វ័យគុណ​នៃ​ចំនួន​មួយ ។ ចំនួនថេរ e មាន​តម្លៃ​ប្រហែល 2.71828182845904 ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

EXP(ចំនួន)

ចំនួន ជា​ស្វ័យគុណ​ដែល e នឹង​ត្រូវ​បាន​លើក ។

ឧទាហរណ៍

=EXP(1) ត្រឡប់ 2.71828182845904 តម្លៃ​​គណិត e ទៅ​ជា​ភាពត្រឹមត្រូវ​របស់ Calc ។

FACT

ត្រឡប់ហ្វាក់តូរីយ្យែល​របស់​លេខ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FACT(ចំនួន)

ត្រឡប់​លេខ ! ហ្វាក់តូរីយ្យែល​នៃ លេខ បាន​គណនា​ជា 1*2*3*4* ... * លេខ ។

FACT(0) ត្រឡប់ 1 ដោយ​ការ​កំណត់ ។

ហ្វាក់តូរីយ្យែល​នៃ​លេខ​អវិជ្ជមាន​ត្រឡប់​កំហុស "អាគុយម៉ង់​មិន​ត្រឹមត្រូវ" ។

ឧទាហរណ៍

=FACT(3) ត្រឡប់ 6 ។

=FACT(0) ត្រឡប់ 1 ។

FLOOR

បង្គត់​ចំនួន​មួយ​ចុះ រហូត​ដល់​ពហុ​គុណ​ជិត​បំផុត​នៃ​ផ្នែក​សំខាន់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FLOOR(លេខ; ផ្នែក​សំខាន់; របៀប)

ចំនួន ជា​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​បង្គត់​ចុះ ។

ផ្នែក​សំខាន់​ ជា​តម្លៃ​ដែល​ពហុគុណនៃ​លេខ​​របស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្គត់​ចុះ ។

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded towards zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded away from zero.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the FLOOR function is exported as the equivalent FLOOR.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either FLOOR.PRECISE that exists since Excel 2010, or FLOOR.XCL that is exported as the FLOOR function compatible with all Excel versions. Note that FLOOR.XCL always rounds towards zero.


ឧទាហរណ៍

=FLOOR( -11;-2) ត្រឡប់ -12

=FLOOR( -11;-2;0) ត្រឡប់ -12

=FLOOR( -11;-2;1) ត្រឡប់ -10

FLOOR.PRECISE

Rounds a number down to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FLOOR.PRECISE(Number; Significance)

ចំនួន ជា​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​បង្គត់​ចុះ ។

ផ្នែក​សំខាន់​ ជា​តម្លៃ​ដែល​ពហុគុណនៃ​លេខ​​របស់​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្គត់​ចុះ ។

ឧទាហរណ៍

=FLOOR( -11;-2) ត្រឡប់ -12

GCD

ត្រឡប់​តួ​ចែក​រួម​ធំ​បំផុត​នៃ​ចំនួន​គត់​ពីរ ឬ​ច្រើន ។

តួចែក​ធម្មតា​ធំបំផុត​គឺ​ជា​ចំនួន​គត់​ធំបំផុត​វិជ្ជមានដែល​នឹង​ចែក ដោយគ្មាន​សំណល់ ចំនួន​គត់​ដែល​បាន​ផ្ដល់​នីមួយៗ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

GCD(ចំនួន​គត់ 1 ចំនួន​គត់ 2 ... ចំនួន​គត់ 30)

ចំនួន​គត់ 1 ដល់ 30 គឺ​មាន​រហូត​ដល់​ចំនួន 30 ចំនួន​គត់ ដែលតួចែក​ធំបំផុត​របស់​វា​ត្រូវ​បានគណនា ។

ឧទាហរណ៍

=GCD(16;32;24) ផ្ដល់​លទ្ធផល 8 ពីព្រោះ 8 គឺ​ជា​​​​​​ចំនួន​ធំបំផុត​ដែលអាច​ចែក​នឹង 16, 24 និង 32 ដោយ​គ្មាន​សំណល់ ។

=GCD(B1:B3) ដែល​ក្រឡា B1, B2, B3 មាន 9, 12, 9 ផ្ដល់​ឲ្យ 3 ។

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

GCD_EXCEL2003(Number(s))

ចំនួន ៖ គឺ​ជា​បញ្ជី​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ ៣០ លេខ ។

ឧទាហរណ៍

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

INT

បង្គត់​ចំនួន​មួយ​ចុះ​ទៅ​ចំនួន​គត់​ជិត​បំផុត ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

INT(ចំនួន)

ត្រឡប់ លេខ បាន​បង្គត់​ចុះ​ទៅ​ចំនួន​គត់​ជិត​បំផុត ។

ចំនួន​អវិជ្ជមាន​បង្គត់ចុះ​ទៅ​ចំនួន​គត់​ខាងក្រោម ។

ឧទាហរណ៍

=INT(5.7) ត្រឡប់ 5 ។

=INT(-1.3) ត្រឡប់ -2 ។

ISO.CEILING

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ISO.CEILING(Number; Significance)

ចំនួន ជា​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​បង្គត់​ឡើង ។

ផ្នែក​សំខាន់​ ជា​ចំនួន​ដែល​ពហុគុណ​តម្លៃ​របស់​វា នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្គត់​ឡើង ។

ឧទាហរណ៍

=CEILING(-11;-2) ត្រឡប់ -10

LCM

ត្រឡប់​ពហុគុណ​រួម​តូច​បំផុត​នៃ​ចំនួន​គត់​មួយ ឬ​ច្រើន ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

LCM(ចំនួន​គត់1 ចំនួន​គត់ 2 ... ចំនួន​គត់ 30)

ចំនួន​គត់១ ដល់៣០ ជា​ចំនួន​គត់​រហូត​ដល់ ៣០ ដែល​ពហុគុណ​រួម​តូច​បំផុត​របស់​វា ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ឧទាហរណ៍

ប្រសិនបើអ្នក​បញ្ចូល​លេខ 512;1024 and 2000 នៅក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​ចំនួន​គត់ 1 ចំនួន​គត់ 2 និង​ចំនួន​គត់​ 3 នោះ​តម្លៃ 128000 នឹង​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ជា​លទ្ធផល ។

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

LCM_EXCEL2003(Number(s))

ចំនួន ៖ គឺ​ជា​បញ្ជី​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ ៣០ លេខ ។

ឧទាហរណ៍

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

LN

ត្រឡប់លោការីត​ធម្មជាតិគោល​ e នៃ​ចំនួន​មួយ ។ ចំនួនថេរ​ e មាន​តម្លៃ​ប្រហែល 2.71828182845904 ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

LN(ចំនួន)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​លោការីត​ធម្មជាតិ​របស់​វា នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

ឧទាហរណ៍

=LN(3) ត្រឡប់​លោការីត​​ធម្មជាតិ​នៃ 3 (ប្រហែលជា 1.0986) ។

=LN(EXP(321)) ត្រឡប់ 321 ។

LOG

ត្រឡប់​លោការីត​នៃ​គោល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​លម្អិត នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

LOG(ចំនួន; គោល)

ចំនួន ជា​តម្លៃ​ដែល​លោការីត​របស់​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា ។

Base (ជម្រើស) គឺ​ជា​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​គណនា​លោការីត ។ ប្រសិនបើ​បានលុប សន្មត់​ថា​គោល ១០ ។

ឧទាហរណ៍

=LOG(10;3) ត្រឡប់​លោការីត​ទៅ​ជា​គោល 3 នៃ 10 (ប្រហែល​ជា 2.0959) ។

=LOG(7^4;7) ត្រឡប់ 4 ។

LOG10

ត្រឡប់​លោការីត​គោល 10 នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

LOG10(ចំនួន)

ត្រឡប់​លោការីត​ទៅ​គោលដប់​របស់លេខ ។

ឧទាហរណ៍

=LOG10(5) ត្រឡប់​លោការីត​គោល 10 នៃ 5 (ប្រហែល​ជា 0.69897) ។

MOD

ត្រឡប់​សំណស់ ពេល​ចំនួន​គត់​ត្រូវ​បាន​ចែក​ដោយ​ចំនួន​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MOD(តំណាង​ចែក; តួ​ចែក)

សម្រាប់​អាគុយម៉ង់​ចំនួនគត់ អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តួចែក​ម៉ូឌុយឡូ​តណាង​ចែក ដែល​ជា​សំណល់ នៅ​ពេល តំណាង​ចែក ត្រូវ​បាន​ចែក​ដោយ​តួចែក ។

អនុគមន៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្តជា តំណាង​ចែក - តួចែក * INT(តំណង​ចែក/តួចែក) និង​រូបមន្ត​នេះ​ផ្ដល់​នូវ​លទ្ធផល ប្រសិន​បើ​អាគុយម៉ង់​មិនមែន​ជា​ចំនួន​គត់ ។

ឧទាហរណ៍

=MOD(22;3) ត្រឡប់ 1 រំលឹក​នៅ​ពេល 22 ចែក​ដោយ 3 ។

=MOD(11.25;2.5) ត្រឡប់ 1.25 ។

MROUND

ត្រឡប់​ចំនួន​ដែល​បង្គត់​ទៅ​ពហុគុណ​នៃ​ចំនួន​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ក្បែរ​បំផុត ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MROUND(ចំនួន; ពហុគុណ)

ត្រឡប់ ចំនួន ដែល​បង្គត់​ទៅ​ពហុគុណ​នៃ ពហុគុណ ក្បែរ​បំផុត ។

ការ​ប្រតិបត្តិ​ជម្រើស​គួរ​តែ​ជា Multiple * ROUND(Number/Multiple) ។

ឧទាហរណ៍

=MROUND(15.5;3) ត្រឡប់ 15 ជា 15.5 គឺ​ជិត​ទៅ​នឹង 15 (= 3*5) ជាងទៅ 18 (= 3*6) ។

=MROUND(1.4;0.5) ត្រឡប់ 1.5 (= 0.5*3) ។

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

MULTINOMIAL(លេខ(ច្រើន))

ចំនួន ៖ គឺ​ជា​បញ្ជី​ដែល​មាន​រហូត​ដល់ ៣០ លេខ ។

ឧទាហរណ៍

=MULTINOMIAL(F11:H11) ត្រឡប់ 1260 ប្រសិន​បើ F11 ដល់ H11 មាន​តម្លៃ 2, 3 និង 4 ។ វា​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រូបមន្ត =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ODD

បង្គត់​ចំនួន​វិជ្ជមាន​មួយ​ឡើង​រហូត​ដល់​ចំនួន​គត់​សេស​ជិត​បំផុត ហើយ​បង្គត់​ចំនួន​អវិជ្ជមាន​ចុះ​រហូត​ដល់​ចំនួន​គត់​សេស​ជិត​បំផុត ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ODD(ចំនួន)

ត្រឡប់ លេខ បាន​បង្គត់​ទៅ​ចំនួនគត់​សេស​បន្ទាប់ ឆ្ងាយ​ពី​សូន្យ ។

ឧទាហរណ៍

=ODD(1.2) ត្រឡប់ 3 ។

=ODD(1) ត្រឡប់ 1 ។

=ODD(0) ត្រឡប់ 1 ។

=ODD(-3.1) ត្រឡប់ -5 ។

PI

ត្រឡប់ ៣.១៤១៥៩២៦៥៣៥៨៩៧៩ តម្លៃ​របស់​អថេរ​គណិត​វិទ្យា PI ទៅ​ជា ១៤ គោលដប់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PI()

ឧទាហរណ៍

=PI() ត្រឡប់ 3.14159265358979 ។

POWER

ត្រឡប់​ចំនួនដែល​កើន​ទៅ​ចំនួន​ផ្សេង​ទៀត​ ។​

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

POWER(Base; Exponent)

ត្រឡប់​​ គោល​​ បាន​កើន​​​ស្វ័យ​គុណ​​​នៃ​​និទស្សន្ត​​

លទ្ធផល​ដូចគ្នា​អាច​សម្រេច​បាន​ដោយ​ប្រើ​សញ្ញាណ​ប្រមាណ​វិធីនិទស្សន្តកម្ម ^ ៖

Base^Exponent

ឧទាហរណ៍

=POWER(4;3) ត្រឡប់ 64 ដែល​ជា 4 ជា​ស្វ័យ​គុណ​នៃ 3 ។

=4^3 ត្រឡប់ 4 ស្វ័យ​គុណ 3 ផង​ដែរ ។

PRODUCT

គុណ​លេខ​​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ជា​អាគុយម៉ង់ និង​ត្រឡប់​ផល​គុណ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PRODUCT(ចំនួន1; ចំនួន2; ...; ចំនួន30)

លេខ 1 ដល់ 30 គឺមាន​រហូត​ដល់​អាគុយម៉ង់ 30 ដែល​ផលិតផល​របស់​វា​ត្រូវ​តែ​បានគណនា ។

PRODUCT ត្រឡប់ number1 * number2 * number3 * ...

ឧទាហរណ៍

=PRODUCT(2;3;4) ត្រឡប់ 24 ។

QUOTIENT

ត្រឡប់​ផ្នែក​ចំនួន​គត់​ពិត​នៃ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ចែក ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

QUOTIENT (ភាគ​យក; ភាគ​បែង)

ត្រឡប់​ផ្នែក​ចំនួន​គត់​របស់ ភាគយក បាន​ចែក​ដោយ​ភាគ​បែង ។

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

ឧទាហរណ៍

=QUOTIENT(11;3) ត្រឡប់ 3 ។ រំលឹក​ថា​​បាត់ 2 ។

RADIANS

បម្លែង​ដឺក្រេ​ទៅ​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

RADIANS(ចំនួន)

លេខ គឺ​ជា​មុំ​គិត​ជា​ដឺក្រេ​ដែលត្រូវ​បម្លែង​ទៅ​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ឧទាហរណ៍

=RADIANS(90) ត្រឡប់ 1.5707963267949 ដែល​ PI/2 ទៅជា​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​របស់ Calc ។

RAND

ត្រឡប់​ចំនួន​ចៃដន្យ​ចន្លោះ 0 និង 1 ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

RAND()

អនុគមន៍​នេះ​បង្កើត​លេខ​ចៃដន្យ​ថ្មី​នៅ​គ្រប់​ពេល​ដែល​កម្មវិធី Calc ធ្វើ​ការ​គណនា​ឡើងវិញ។ ដើម្បីឲ្យ​កម្មវិធី Calc គណនា​ឡើងវិញ​ដោយ​ដៃ សូម​ចុច F9 ។

ដើម្បី​បង្កើត​លេខ​ចៃដន្យ​ដែល​មិន​ដែល​គណនា​ឡើង​វិញ ចម្លង​ក្រឡា​នីមួយៗ​ដែលមាន =RAND() និង​ប្រើ កែសម្រួល - បិទភ្ជាប់​ពិសេស (ជា​មួយ បិទភ្ជាប់​ទាំងអស់ និងរូបមន្ត មិន​ត្រូវ​បាន​សម្គាល់ និង លេខ​ ត្រូវ​បាន​សម្គាល់) ។

ឧទាហរណ៍

=RAND() ត្រឡប់​ចំនួន​ចៃដន្យ​រវាង 0 និង 1 ។

RANDBETWEEN

ត្រឡប់​ចំនួន​ចៃដន្យ​គត់​ក្នុង​ជួរ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

RANDBETWEEN(ក្រោម; លើ)

ត្រឡប់​ចំនួន​ចៃដន្យ​ចំនួន​គត់​រវាង​ចំនួន​គត់ បាត និងកំពូល (ទាំងពីររាប់​បញ្ចូល) ។

អនុគមន៍​នេះ បង្កើត​ចំនួន​ចៃដន្យ​ថ្មី​នៅ​រាល់ពេល​ដែល​ Calc គណនា​ឡើងវិញ ។ ដើម្បី​តម្រូវ​ឲ្យ Calc គណនា​ឡើងវិញ​ដោយ​ដៃ គឺ​ត្រូវ​ចុច ប្ដូរ (Shift)++F9 ។

ដើម្បី​បង្កើត​លេខ​ចៃដន្យ ដែល​មិន​គណនា​ឡើង​វិញ ចម្លង​ក្រឡា​ដែល​មាន​អនុគមន៍​នេះ និង​ប្រើ កែសម្រួល - បិទភ្ជាប់​ពិសេស (with បិទភ្ជាប់​ទាំងអស់ និង រូបមន្ត មិន​បាន​ស្គាល់​ទេ និង លេខ បាន​សម្គាល់) ។

ឧទាហរណ៍

=RANDBETWEEN(20;30) ត្រឡប់​ចំនួន​គត់​រវាង 20 និង 30 ។

ROUND

បង្គត់​លេខ​ទៅ​ខ្ទង់​ទសភាគ​មួយ​ចំនួន​ជាក់លាក់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ROUND(ចំនួន; រាប់)

ត្រឡប់ លេខ បាន​បង្គត់​ទៅ​ ចំនួន ខ្ទង់​ទសភាគ ។ ប្រសិន​បើ​ចំនួន​ត្រូវ​បានលុប ឬ​សូន្យ អនុគមន៍​បង្គត់​ទៅ​ចំនួន​គត់​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត ។ ប្រសិន​បើ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន អនុគមន៍​បង្គត់​ទៅ​ 10, 100, 1000 ដែល​ជិត​បំផុត ។ល។

អនុគមន៍​បង្គត់​ទៅ​ចំនួន​ក្បែរ​បំផុត ។ សូម​មើល ROUNDDOWN និង ROUNDUP សម្រាប់​ជម្រើស ។

ឧទាហរណ៍

=ROUND(2.348;2) ត្រឡប់ 2.35

=ROUND(-32.4834;3) ត្រឡប់ -32.483 ។ ផ្លាស់ប្ដូ​រទ្រង់ទ្រាយ​ក្រឡា​ដើម្បី​មើល​​ទសភាគ​ទាំងអស់ ។

=ROUND(2.348;0) ត្រឡប់ 2 ។

=ROUND(2.5) ត្រឡប់ 3 ។

=ROUND(987.65;-2) ត្រឡប់ 1000 ។

ROUNDDOWN

បង្គត់​លេខ​ចុះ​ទៅ​សូន្យ ទៅ​ចំនួន​ខ្ទង់​ជាក់លាក់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ROUNDDOWN(ចំនួន; រាប់)

ត្រឡប់ លេខ បង្គត់​ចុះ (ទៅ​រក​សូន្យ) ទៅ ចំនួន ​ខ្ទង់ទសភាគ ។ ប្រសិន​បើ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​លុប ឬ​សូន្យ អនុគមន៍​​បង្គត់​ចុះ​ទៅ​ចំនួន​គត់ ។ ប្រសិនបើ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន អនុគមន៍​បង្គត់​ចុះ​ទៅ​ចំនួន​បន្ទាប់ 10, 100, 1000, ។ល។

អនុគមន៍​បង្គត់​ទៅ​សូន្យ ។ សូម​មើល ROUNDUP និង ROUND សម្រាប់​ជម្រើស ។

ឧទាហរណ៍

=ROUNDDOWN(1.234;2) ត្រឡប់ 1.23 ។

=ROUNDDOWN(45.67;0) ត្រឡប់ 45 ។

=ROUNDDOWN(-45.67) ត្រឡប់ -45 ។

=ROUNDDOWN(987.65;-2) ត្រឡប់ 900 ។

ROUNDUP

បង្គត់​ចំនួន​ឡើង ឆ្ងាយ​ពី​សូន្យ ទៅ​ចំនួន​ខ្ទង់​ជាក់លាក់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ROUNDUP(ចំនួន; រាប់)

ត្រឡប់ លេខ បាន​បង្គត់​ឡើង (ឆ្ងាយ​ពីសូន្យ) ទៅ​ ចំនួន ខ្ទង់ទសភាគ ។ ប្រសិនបើ​ចំនួន​ត្រូវ​បានលុប ឬ​សូន្យ អនុគមន៍​បង្គត់​ឡើង​ទៅ​ចំនួន​គត់ ។ ប្រសិនបើ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន អនុគមន៍​​បង្គត់​ទៅ​រក​ចំនួន 10, 100, 1000, ។ល។

អនុគមន៍​នេះ​បង្គត់​ឆ្ងាយ​ពី​សូន្យ ។ សូម​មើល ROUNDDOWN និង ROUND សម្រាប់​ជម្រើស ។

ឧទាហរណ៍

=ROUNDUP(1.1111;2) ត្រឡប់ 1.12 ។

=ROUNDUP(1.2345;1) ត្រឡប់ 1.3 ។

=ROUNDUP(45.67;0) ត្រឡប់ 46 ។

=ROUNDUP(-45.67) ត្រឡប់ -46 ។

=ROUNDUP(987.65;-2) ត្រឡប់ 1000 ។

SEC

បង្ហាញ​តម្លៃ​សេកង់​របស់​មុំ​ដែល​បាន​ផ្ដល់ (គិតជា​រ៉ាដ្យង់)។ សេកង់​របស់​មុំ​មួយ គឺ​ស្មើនឹង ១ ចែក​ឲ្យ​កូស៊ីនុស​របស់​មុំ​នោះ

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SIN(ចំនួន)

ត្រឡប់ស៊ីនុស (ត្រីកោណមាត្រ) របស់លេខ មុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​ស៊ីនុស​នៃ​មុំ​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

ឧទាហរណ៍

=SEC(PI()/4) បង្ហាញ​តម្លៃ​ប្រហែល ១.៤១៤២១៣៥៦២៤, ច្រាស​នៃ​កូស៊ីនុស​របស់ PI/4 រ៉ាដ្យង់។

=COS(RADIANS(60)) ត្រឡប់ 0.5 កូស៊ីនុស​ 60 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

SECH

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SINH(ចំនួន)

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​របស់ លេខ ។

ឧទាហរណ៍

=SINH(0) ត្រឡប់ 0 ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ 0 ។

Open file with example:

SERIESSUM

ផល​បូក​សំនួន​ដំបូង​នៃ​ស៊េរី​ស្វ័យ​គុណ ។

SERIESSUM(x;n;m;coefficients) = coefficient_1*x^n + coefficient_2*x^(n+m) + coefficient_3*x^(n+2m) +...+ coefficient_i*x^(n+(i-1)m)

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SERIESSUM(X; N; M; ស្វ័យគុណ)

X គឺ​ជា​តម្លៃ​បញ្ចូល​សម្រាប់​ស៊េរី​ស្វ័យ​គុណ ។

N គឺ​ជា​ស្វ័យ​គុណ​ចាប់ផ្ដើម

M គឺ​ជា​ចំនួន​បន្ថែម​ ដើម្បី​បន្ថែម​ N

មេគុណ គឺ​ជា​ស៊េរី​របស់​មេគុណ ។ សម្រាប់​​ផលបូក​ស៊េរី​មេគុណ​នីមួយៗ​​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​ដោយ​ផ្នែក​មួយ ។

SIGN

ត្រឡប់​សញ្ញា​នៃ​ចំនួន ។ ត្រឡប់ 1 បើ​ចំនួន​វិជ្ជមាន -1 បើ​អវិជ្ជមាន និង ០ បើ​សូន្យ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SIGN(ចំនួន)

ចំនួន ជា​ចំនួន​ដែល​សញ្ញា​របស់​វា នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់ ។

ឧទាហរណ៍

=SIGN(3.4) ត្រឡប់ 1 ។

=SIGN(-4.5) ត្រឡប់ -1 ។

SIN

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​របស់​មុំ​ដែល​បានផ្ដល់ (គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់) ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SIN(ចំនួន)

ត្រឡប់ស៊ីនុស (ត្រីកោណមាត្រ) របស់លេខ មុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​ស៊ីនុស​នៃ​មុំ​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

ឧទាហរណ៍

=SIN(PI()/2) ត្រឡប់ 1 ស៊ីនុស​នៃ​រ៉ាដ្យង់ PI/2 ។

=SIN(RADIANS(30)) ត្រឡប់ 0.5 ស៊ីនុស​ 30 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

SINH

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SINH(ចំនួន)

ត្រឡប់​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​របស់ លេខ ។

ឧទាហរណ៍

=SINH(0) ត្រឡប់ 0 ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ 0 ។

Open file with example:

SQRT

ត្រឡប់​ឫស​ការ៉េ​វិជ្ជមាន​នៃ​ចំនួន ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SQRT(ចំនួន)

ត្រឡប់​ឫសការ៉េ​របស់ លេខ ។

លេខ​ត្រូវ​តែ​វិជ្ជមាន ។

ឧទាហរណ៍

=SQRT(16) ត្រឡប់ 4 ។

=SQRT(-16) ត្រឡប់កំហុស អាគុយម៉ង​មិន​ត្រឹមត្រូវ ។

SQRTPI

ត្រឡប់​ឫស​ការ៉េ​នៃ (PI times a number) ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SQRTPI(លេខ)

ត្រឡប់ឫសការ៉េ​វិជ្ជមាន​របស់ (PI គុណ​នឹង លេខ) ។

វា​ស្មើ​នឹង SQRT(PI()*ចំនួន) ។

ឧទាហរណ៍

=SQRTPI(2) ត្រឡប់​ឫសការ៉េ​នៃ(2PI) ប្រហែល​ជា 2.506628 ។

SUBTOTAL

គណនា​សរុប​រង ។ បើ​ជួរ​មួយ​មាន​សរុប​រង​រួច​ហើយ នោះ​ទាំង​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​គណនា​ទៀត​ទេ ។ ប្រើ​អនុគមន៍​នេះ​ជាមួយ​តម្រង​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​គិត​តែ​កំណត់​ត្រា​ដែល​បាន​ត្រង ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SUBTOTAL(អនុគមន៍; ជួរ)

អនុគមន៍ ជា​លេខ​ដែល​តំណាង​ឲ្យ​អនុគមន៍​មួយ​នៃ​អនុគមន៍​ខាង​ក្រោម ៖

លិបិក្រម​អនុគមន៍

(includes hidden values)

Function index

(ignores hidden values)

អនុគមន៍

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

ជួរ ជា​ជួរ​ដែល​ក្រឡា​របស់​វា​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល ។

ឧទាហរណ៍

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pen

10

3

Pencil

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

SUM

បូក​ចំនួន​ទាំងអស់​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SUM(ចំនួន1; ចំនួន2; ...; ចំនួន30)

ចំនួន 1 ដល់​ចំនួន 30 គឺ​​មាន​រហូត​ដល់​ 30 អាគុយម៉ង់ ដែល​ផលបូក​របស់​វា​ត្រូវ​តែ​បានគណនា ។

ឧទាហរណ៍

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បញ្ចូលលេខ 2; 3 និង 4 នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​លេខ 1 2 និង 3 នោះ 9 នឹង​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ជា​លទ្ធផល ។

=SUM(A1;A3;B5) គណនា​ផលបូក​របស់​ក្រឡា​ទាំង​បី ។ =SUM (A1:E10) គណនា​ផលបូក​របស់​ក្រឡា​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ក្រឡា A1 ដល់ E10 ។

លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ដោយ AND អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជាមួយ​អនុគមន៍ SUM() ក្នុង​លក្ខណៈ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

ឧទាហរណ៍ ឧបមា ៖ អ្នក​ត្រូវ​តែ​បញ្ចូល​វិក្ក័យបត្រ​ទៅ​ក្នុង​តារាង ។ ជួរឈរ A មាន​តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ​របស់​វិក្ក័យបត្រ ជួរឈរ B ជា​ចំនួន​សរុប ។ អ្នក​ចង់​រក​រូបមន្ត​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​ត្រឡប់​ចំនួន​សរុប​សម្រាប់​តែ​ខែ​ជាក់លាក់  ឧ. មាន​តែ​ចំនួន​សម្រាប់​រយៈពេល >=2008-01-01 ដល់ <2008-02-01 ។ ជួរ​ដែល​មាន​តម្លៃ​កាលបរិច្ឆេទ​មាន A1:A40 ជួរ​មាន​ចំនួន​សរុប​ដែល​ត្រូវ​គណនា​គឺ B1:B40 ។ C1 មាន​កាលបរិច្ឆេទ​ចាប់ផ្ដើម 2008-01-01 នៃ​វិក្ក័យ​បត្រ​ត្រូវ​តែ​បាន​រួម​បញ្ចូលនិង C2 កាលបរិច្ឆេទ 2008-02-01 ដែលមិន​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ទៀត​ហើយ ។

បញ្ចូល​រូបមន្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម​ជា​រូបមន្ត​អារេ​មួយ ៖

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

ដើម្បី​បញ្ចូល​ជា​រូបមន្ដ​អារ៉េ អ្នក​ត្រូវតែ​ចុច​គ្រាប់ចុច ប្ដូរ (Shift)+ បញ្ចូល (Enter) ជំនួស​ឲ្យ​ការ​ចុច​គ្រាប់ចុច បញ្ចូល (Enter) ដើម្បី​បិទ​រូបមន្ដ ។ រូបមន្ដ​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​របារ​រូបមន្ដ ដែល​បាន​ដាក់​នៅ​ក្នុង​វង់ដង្កៀប ។

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

រូបមន្ត​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​ចំនួន​ពិត​គឺ​ថា លទ្ធផល​នៃកា​រប្រៀបធៀប​គឺ 1 ប្រសិនបើ​បំពេញ​​លក្ខខណ្ឌ​ និង 0 ប្រសិន​បើ​មិន​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ ។ លទ្ធផល​ប្រៀបធៀប​នីមួយៗ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចាក់ទុក​ជា​អារ៉េ និង​បាន​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​ផលគុណ​ម៉ាទ្រីស និង​នៅ​តម្លៃ​នីមួយៗ​នឹង​ត្រូវ​បាន​គណនា​ដើម្បី​ផ្ដល់​លទ្ធផល​ម៉ាទ្រីស ។

SUMIF

បន្ថែម​ក្រឡា​ដែល​បញ្ជាក់​លម្អិត​ដោយ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដែល​បាន​ផ្តល់ ។ អនុគមន៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រក​មើល​ជួរ​មួយ នៅ​ពេល​អ្នក​ស្វែងរក​តម្លៃ​ខ្លះ ។

គិត​ជា

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SUMIF(ជួរ; លក្ខខណ្ឌ; ជួរ​​ផលបូក)

ជួរ ជា​ជួរ​ដែល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ។

លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ ជា​ក្រឡា​ដែលលក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែងរកត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ឬ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ស្វែងរក​ខ្លួន​ឯង ។ បើ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ត្រូវ​បាន​សរសេរ​ទៅកាន់​រូបមន្ត វា​ត្រូវ​បាន​ដាក់​សងខាង​ដោយ​សញ្ញា​សម្រង់​ទ្វេរ ។​

ជួរ​ផលបូក គឺ​ជា​ជួរ​ពី​តម្លៃ​​ដែល​ត្រូវ​បូក ។ ប្រសិនបើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​នេះ​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ តម្លៃ​រក​បាន​នៅ​ក្នុង​ជួរ​ត្រូវ​បាន​បូក ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

SUMIF គាំទ្រ​ប្រតិបត្តិការ​កាត់​ឲ្យ​ខ្លី​ (~) តែ​នៅ​ក្នុង​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ​លក្ខខណ្ឌ​ប៉ុណ្ណោះ និង​ប្រិសន​បើ​ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ SumRange ជា​ជម្រើស​មិន​ត្រូវ​បានផ្ដល់ ។


ឧទាហរណ៍

ដើម្បីបូក​តែ​ចំនួន​អវិជ្ជមាន ៖ =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - បូក​តម្លៃ​ពី​ជួរ B1:B10 តែ​ក្នុងករណី​ដែល​តម្លៃ​ទាក់ទង​នៅ​ក្នុងជួរ A1:A10 គឺ >0 ។

សូម​មើល COUNTIF() សម្រាប់​គំរូ​វាក្យសម្ព័ន្ធ​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើជា​មួយ SUMIF() ។

SUMSQ

បើ​អ្នក​ចង់​គណនា​ផល​បូក​ការេ​នៃ​ចំនួន (សរុប​ការេ​នៃ​អាគុយម៉ង់​ទាំងអស់) បញ្ចូល​ទាំង​នេះ​ទៅ​ក្នុង​វាល​​អត្ថបទ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SUMSQ(ចំនួន1; ចំនួន2; ...; ចំនួន30)

ចំនួន​ 1 ដល់ 30 គឺ​មាន​រហូត​ដល់​ផល​បូក​​អាគុយម៉ង់​ចំនួន 30 ដែល​តម្លៃ​ឫសការេ​របស់វា​ត្រូវ​តែ​បាន​គណនា ។

ឧទាហរណ៍

ប្រសិនបើអ្នក​បញ្ចូល​លេខ 2; 3 និង 4 នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​អត្ថបទ​លេខ 1 2 និង 3 29 ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​ជា​លទ្ធផល ។

TAN

ត្រឡប់​តង់សង់​របស់មុំ​ដែល​បានផ្ដល់ (គិត​ជារ៉ាដ្យង់) ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

TAN(ចំនួន)

ត្រឡប់​តង់សង់ (ត្រីកោណមាត្រ) របស់ ចំនួន មុំ​គិត​ជា​រ៉ាដ្យង់ ។

ដើម្បី​ត្រឡប់​តង់សង់​នៃ​មុំ​មួយ​គិត​ជា​ដឺក្រេ ប្រើ​អនុគមន៍ RADIANS ។

ឧទាហរណ៍

=TAN(PI()/4) ត្រឡប់ 1 តង់សង់​នៃ​រ៉ាដ្យង់ PI/4 ។

=TAN(RADIANS(45)) ត្រឡប់ 1 តង់សង់​ 45 ដឺក្រេ ។

Open file with example:

TANH

ត្រឡប់​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ចំនួន​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

TANH(ចំនួន)

ត្រឡប់​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​របស់ ចំនួន ។

ឧទាហរណ៍

=TANH(0) ត្រឡប់ 0 តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ 0 ។

Open file with example:

TRUNC

កាត់​ចំនួន​ឲ្យ​ខ្លី ដោយ​យក​ខ្ទង់​ទសភាគ​ចេញ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

TRUNC(Number; Count)

ត្រឡប់ លេខ ដែល​មាន​ខ្ទង់​ទសភាព ចំនួន ជា​ច្រើន ។ លើស​​ខ្ទង់ទសភាគ​តាម​ធម្មតា​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ សញ្ញា​គ្មាន​កំណត់ ។

TRUNC(Number; 0) មាន​ឥរិយាបថ​ជា INT(Number) សម្រាប់​លេខ​វិជ្ជមាន ប៉ុន្តែ​បង្គត់​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​គឺ​សូន្យ​សម្រាប់​លេខ​អវិជ្ជមាន ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ដែល​អាច​មើល​ឃើញ​ ខ្ទង់​ទសភាគ​នៃ​​លទ្ធផល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​​ - LibreOffice Calc - គណនា​​


ឧទាហរណ៍

=TRUNC(1.239;2) ត្រឡប់ 1.23 ។ បាត់​ 9 ។

=TRUNC(-1.234999;3) ត្រឡប់ -1.234 ។ បាត់9s ។