អនុគមន៍​តក្ក

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បញ្ចូល - អនុគមន៍ - ប្រភេទ តក្ក


AND

ត្រឡប់ TRUE បើ​អាគុយម៉ង់​ទាំងអស់ TRUE ។ បើ​ធាតុ​មួយ​នៃ​ធាតុ​ទាំងអស់​គឺ FALSE នោះ​អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តម្លៃ FALSE ។

អាគុយម៉ង់​ជា​កន្សោម​តក្កវិជ្ជា​ខ្លួន​ឯង (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) ដែល​ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ឬ​ជា​អារេ (A1:C3) ដែល​មាន​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

AND(តម្លៃ​តក្ក 1; តម្លៃ​តក្ក 2 ...តម្លៃ​តក្ក 30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range. The result is TRUE if the logical value in all cells within the cell range is TRUE.

ឧទាហរណ៍

តម្លៃ​តក្ក​នៃ​ធាតុ​បញ្ចូល 12<13; 14>12 និង 7<6 ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ ៖

=AND(12<13;14>12;7<6) ត្រឡប់ FALSE ។

=AND (FALSE;TRUE) ត្រឡប់ FALSE ។

FALSE

ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្ក មិន​ពិត ។ អនុគមន៍ FALSE() មិន​ទាមទារ​អាគុយម៉ង់​ទេ និង​តែងតែ​ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្ក មិន​ពិត ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

FALSE()

ឧទាហរណ៍

=FALSE() ត្រឡប់ FALSE

=NOT(FALSE()) ត្រឡប់ TRUE

IF

បញ្ជាក់​លម្អិត​ការ​ពិសោធន៍​តក្កវិជ្ជា​មួយ ដែល​ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

IF(សាកល្បង; តម្លៃ​ស្រប; តម្លៃផ្ទុយ)

សាកល្បង ជា​តម្លៃ ឬ​កន្សោម​ណា​មួយ​ដែល​អាច ពិត ឬ​មិន​ពិត ។

តម្លៃ​ស្រប (ស្រេច​ចិត្ត) ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ បើ​ការ​សាកល្បង ពិត ។

តម្លៃ​ផ្ទុយ (ស្រេច​ចិត្ត) ជា​តម្លៃ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់ បើ​ការ​សាកល្បង​តក្ក មិន​ពិត ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ឧទាហរណ៍

=IF(A1>5;100;"too small") ប្រសិន​បើ​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង A1 ធំ​ជាង 5 តម្លៃ 100 ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា​បច្ចុប្បន្ន បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ អត្ថបទ “តូច​ណាស់” (ដោយ​គ្មាន​សម្រង់) ត្រូវ​បាន ​បញ្ចូល ។

NOT

Complements (inverts) a logical value.

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

NOT(តម្លៃ​តក្ក)

LogicalValue គឺ​ជា​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​បង្គត់ ។

ឧទាហរណ៍

=NOT(A). If A=TRUE then NOT(A) នឹង​ចេញ​ FALSE ។

OR

ត្រឡប់ ពិត បើ​មាន​អាគុយម៉ង់​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​មួយ ពិត ។ អនុគមន៍​នេះ​ត្រឡប់​តម្លៃ មិន​ពិត បើ​អាគុយម៉ង់​​ទាំងអស់​មាន​តម្លៃ​តក្ក មិន​ពិត ។

អាគុយម៉ង់​ជា​កន្សោម​តក្កវិជ្ជា​ខ្លួន​ឯង (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) ដែល​ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ឬ​ជា​អារេ (A1:C3) ដែល​មាន​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

OR(តម្លៃ​តក្ក 1; តម្លៃ​តក្ក 2 ... តម្លៃ​តក្ក 30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range.

ឧទាហរណ៍

តម្លៃ​តក្ក​នៃ​ធាតុ​បញ្ចូល 12<11; 13>22 និង 45=45 នឹង​ត្រូវ​បាន​ពិនិត្យ ។

=OR(12<11;13>22;45=45) ត្រឡប់ TRUE ។

=OR(FALSE;TRUE) ត្រឡប់ TRUE ។

TRUE

តម្លៃ​តក្ក​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា ពិត ។ អនុគមន៍ TRUE() មិន​ទាមទារ​​ទេ ហើយ​តែងតែ​ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្ក ពិត ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

TRUE()

ឧទាហរណ៍

បើ A=TRUE និង B=FALSE ឧទាហរណ៍​ខាង​ក្រោម​នឹង​លេចឡើង ៖

=AND(A;B) ត្រឡប់ FALSE

=OR(A;B) ត្រឡប់ TRUE

=NOT(AND(A;B)) ត្រឡប់ TRUE

XOR

ត្រឡប់​តម្លៃ​ពិត​ប្រសិនបើ​លេខ​សេស​របស់​អាគុយម៉ង់​វាយតម្លៃ​ថា TRUE ។

អាគុយម៉ង់​គឺជា​កន្សោម​តក្កវិជ្ជា​របស់​ខ្លួន​វា (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) ដែល​ត្រឡប់​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា ឬ​អារេ (A1:C3) ដែល​មាន​តម្លៃ​តក្កវិជ្ជា។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

XOR(LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30)

ឧទាហរណ៍

=XOR(TRUE;TRUE) ត្រឡប់ FALSE

=XOR(TRUE;TRUE;TRUE) ត្រឡប់ TRUE

=XOR(FALSE;TRUE) ត្រឡប់ TRUE