អនុគមន៍​ហេរញវត្ថុ ផ្នែក​១

ប្រភេទ​នេះ​មាន​អនុគមន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​គណិតវិទ្យា​នៃ LibreOffice Calc ។

ACCRINT

គណនា​កំណើន​ការប្រាក់​នៃ​មូលប័ត្រ ក្នុង​ករណី​ការ​បង់​ប្រាក់​តាម​ពេល​កំណត់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ACCRINT(ចេញ​ហ៊ុន; ការ​ប្រាក់​ដំបូង; ទូទាត់; អត្រា; ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ; ប្រេកង់; មូលដ្ឋាន)

ចេញ​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​នៃ​​មូលប័ត្រ​ ។

ការ​ប្រាក់​ដំបូង​​ ជា​​កាល​បរិច្ឆេទ​ការប្រាក់​ដំបូង​នៃ​មូល​ប័ត្រ​ ។​

ការទូទាត់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​ការ​ប្រាក់​ត្រូវបាន​បន្ថែម​រហូត​ដល់​ពេលគណនា​ ។​

​អត្រា​​ ជា​អត្រាមធ្យម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ប្រាក់​ (​អត្រា​ការប្រាក់​គូប៉ុង​​)

ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​​ ជា​តម្លៃ​ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​នៃ​មូលប័ត្រ​ ។

​ប្រេ​កង់​​ ជា​ចំនួន​នៃ​​ការ​បង់​ការប្រាក់​​ក្នុងមួយ​ឆ្នាំ​​ (១, ២ ឬ ៤)​ ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 ឬ​បាត់

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


ឧទាហរណ៍

មូលប័ត្រ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ចេញ​នៅ 2.28.2001 ។ ការ​ប្រាក់​ដំបូង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​សម្រាប់ 8.31.2001 ។ កាល​បរិច្ឆេទ​ទូទាត់​គឺ 5.1.2001 ។ អត្រា​គឺ 0.1​ ឬ 10% ហើយ​តម្លៃ​ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​​គឺ 1000​ ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​បង់​កន្លះ​ឆ្នាំ​ម្តង (ប្រេកង់​ស្មើ 2) ។ មូលដ្ឋាន​គឺ​តាម​វិធីសាស្ត្រ ​US (0) ។ តើ​ការ​ប្រាក់​នឹង​កើន​បាន​ប៉ុន្មាន ?

=ACCRINT("2001-02-28";"2001-08-31";"2001-05-01";0.1;1000;2;0) ត្រឡប់ 16.94444.

ACCRINTM

គណនា​កំណើន​ការ​ប្រាក់​នៃ​មូលប័ត្រ​មួយ ក្នុង​ករណី​​​បង់​ផ្តាច់​តែ​ម្តង​នៅ​កាល​បរិច្ឆេទ​​ទូទាត់ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ACCRINTM(ចេញ; ទូទាត់; អត្រា; ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ; មូលដ្ឋាន)

ចេញ​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​ចេញ​នៃ​​មូលប័ត្រ​ ។

ការទូទាត់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​ដែល​ការ​ប្រាក់​ត្រូវបាន​បន្ថែម​រហូត​ដល់​ពេលគណនា​ ។​

​អត្រា​​​ ​ជា​អត្រា​មធ្យម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ប្រាក់​​ (អត្រា​ការ​ប្រាក់​គូប៉ុង​​) ។

ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​​ ជា​តម្លៃ​ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​នៃ​មូលប័ត្រ​ ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 ឬ​បាត់

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


ឧទាហរណ៍

មូលប័ត្រ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ចេញ​នៅ​ថ្ងៃ 4.1.2001 ។ ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ត្រឹម 6.15.2001 ។ អត្រា​គឺ 0.1 ឬ 10% ហើយ​តម្លៃ​ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​គឺ 1000​ ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ មូលដ្ឋាន​នៃ​ការ​គណនា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ/ប្រចាំ​ឆ្នាំ គឺ​សមតុល្យ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ (3) ។ តើ​ការ​ប្រាក់​បាន​កើន​ឡើង​ប៉ុន្មាន?

=ACCRINTM("2001-04-01";"2001-06-15";0.1;1000;3) ត្រឡប់ 20.54795.

AMORDEGRC

គណនា​ចំនួន​រំលោះ​សម្រាប់​អំឡុងពេល​ទូទាត់​មួយ ជា​រំលោះ​បំណុល ។ មិន​ដូច AMORLINC នៅ​ទីនេះ មេគុណ​រំលោះ​ដែល​មិន​អាស្រ័យ​លើ​អាយុកាល​រំលោះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

AMORDEGRC(ថ្លៃ​ដើម; កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ទិញ; អំឡុងពេល​ដំបូង; សង្គ្រោះ; អំឡុងពេល​; អត្រា; មូលដ្ឋាន)

តម្លៃ​ ជាតម្លៃនៃ​​​ការ​ទទួលយក​​ ។

កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ទិញ ​ជា​កាលបរិច្ឆេទ​​នៃ​ការ​ទទួល​យក​ ។

អំឡុងពេល​ដំបូង ជា​​​កាលបរិច្ឆេទ​ចុង​​នៃអំឡុងពេល​ទូទាត់​ដំបូង​ ។

សង្គ្រោះ​​ ជា​តម្លៃ​សង្គ្រោះ​នៃ​ទ្រព្យ​​មូល​ធន​​នៅ​ខាង​ចុង​នៃ​អាយុកាល​ដែល​អាច​រំលោះ​បាន​ ។​

អំឡុង​ពេល​​ ជា​អំឡុងពេលទូទាត់​ដែល​ត្រូវ​បានពិចារណា​ ។​

អត្រា​​ ជា​អត្រា​នៃការ​រំលោះ​ ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 ឬ​បាត់

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


AMORLINC

គណនា​ចំនួន​រំលោះ​សម្រាប់​អំឡុងពេល​ទូទាត់​មួយ ដោយ​រំលោះ​បំណុល​ជា​បន្ត​បន្ទាប់ ។ បើ​ទ្រព្យមូល​ធន​ត្រូវ​បាន​ទិញ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ទូទាត់ នោះ​នឹង​ត្រូវ​ពិចារណា​ទៅ​លើ​ចំនួន​រំលោះ​ដែល​សមាមាត្រ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

AMORLINC(ថ្លៃ​ដើម; កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ទិញ; អំឡុងពេល​ដំបូង; សង្គ្រោះ; អំឡុងពេល​; អត្រា; មូលដ្ឋាន)

តម្លៃ​​ មាន​ន័យ​ជា​តម្លៃ​នៃ​ការ​ទទួល​យក​ ។

កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ទិញ ​ជា​កាលបរិច្ឆេទ​​នៃ​ការ​ទទួល​យក​ ។

អំឡុងពេល​ដំបូង ជា​​​កាលបរិច្ឆេទ​ចុង​​នៃអំឡុងពេល​ទូទាត់​ដំបូង​ ។

សង្គ្រោះ​​ ជា​តម្លៃ​សង្គ្រោះ​នៃ​ទ្រព្យ​​មូល​ធន​​នៅ​ខាង​ចុង​នៃ​អាយុកាល​ដែល​អាច​រំលោះ​បាន​ ។​

អំឡុង​ពេល​​ ជា​អំឡុងពេលទូទាត់​ដែល​ត្រូវ​បានពិចារណា​ ។​

អត្រា​​ ជា​អត្រា​នៃការ​រំលោះ​ ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 ឬ​បាត់

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


DB

បង្ហាញ​រម្លស់​ទ្រព្យ​សកម្ម សម្រាប់​រយៈពេល​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ដោយ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​សមតុល្យ​ថយ​ចុះ​ថេរ។

ទម្រង់​រំលោះ​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ បើ​អ្នក​ចង់​ទទួល​បាន​តម្លៃ​រំលោះ​ខ្ពស់​ជាង​តម្លៃ​រំលោះ​នៅ​ដើម​រំលោះ (ផ្ទុយ​នឹង​រំលោះ​លីនេអ៊ែរ) ។ តម្លៃ​រំលោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ក្នុង​រាល់​អំឡុងពេល​រំលោះ ដោយ​រំលោះ​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​ជា​ស្រេច​ពី​ថ្លៃ​ដើម ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

DB(ថ្លៃ​ដើម; សង្គ្រោះ; អាយុ​កាល; អំឡុងពេល; ខែ)

តម្លៃ​​ ជា​តម្លៃ​ដំបូង​នៃទ្រព្យ​សកម្ម​ ។

សង្គ្រោះ​​ ជា​តម្លៃ​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​នៅ​ចុង​នៃ​ការ​រំលោះ​ ។​

អាយុកាល​​ កំណត់​​អំឡុងពេល​លើ​​​ទ្រព្យ​សកម្ម​ណាមួយ​ត្រូវបាន​រំលោះ​ ។

អំឡុងពេល​​ ជា​​ប្រវែង​នៃ​អំឡុងពេលនីមួយៗ​​ ។​ ប្រវែង​ត្រូវ​តែ​​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​ឯកតា​​​​កាលបរិច្ឆេទ​ដូច​គ្នា​ជា​អំឡុងពេល​នៃ​​ការ​រំលោះ​ ។​

ខែ​​ (ជា​ជម្រើស​​) បង្ហាញ​ចំនួន​នៃ​ខែ​សម្រាប់​​ឆ្នាំ​ដំបូង​នៃ​ការ​រំលោះ​ ។ប្រ​សិន​បើ ​ធាតុ​ត្រូវបាន​បញ្ជាក់​​​ ១២ ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​លំនាំ​ដើម​ ។

ឧទាហរណ៍

ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​មួយ​ដែល​មាន​ថ្លៃ​ដើម 25,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រំលោះ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជាង​បី​ឆ្នាំ ។ តម្លៃ​សង្គ្រោះ​ត្រូវ​ជា 1,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ មួយ​អំឡុងពេល​មាន 30 ថ្ងៃ ។

=DB(25000;1000;36;1;6) = 1,075.00 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​

រំលោះ​ថយចុះ​ថេរ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​គឺ 1,075.00 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។

DDB

ត្រឡប់​រំលោះ​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​សម្រាប់​អំឡុងពេល​ជាក់លាក់​មួយ ដោយ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​ថយ​ចុះ​នព្វន្ត ។

ប្រើ​ទម្រង់​​រំលោះ​នេះ បើ​អ្នក​ត្រូវ​ការ​តម្លៃ​រំលោះ​ដំបូង​ខ្ពស់​ជាង ដែល​ផ្ទុយ​នឹង​រំលោះ​លីនេអ៊ែរ ។ តម្លៃ​រំលោះ​នឹង​ទទួល​បាន​តិច​ក្នុង​អំឡុងពេល​នីមួយ​ៗ និង​ជា​ធម្មតា​ត្រូវ​បាន​​ប្រើ​សម្រាប់​ទ្រព្យ​សកម្ម ដែល​តម្លៃ​បាត់បង់​របស់​វា​នឹង​កើនឡើង​ខ្ពស់​ភ្លាម​ៗ បន្ទាប់​ពី​ទិញ (ឧទាហរណ៍ យានយន្ត កុំព្យូទ័រ) ។ សូម​ចំណាំ​ថា តម្លៃ​សៀវភៅ​នឹង​មិន​ដែល​ឈាន​ដល់​សូន្យ​​ទេ នៅ​ក្រោម​ប្រភេទ​គណនា​នេះ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

DDB(ថ្លៃ​ដើម; សង្គ្រោះ; អាយុកាល; អំឡុងពេល; កត្តា)

តម្លៃ​​ កំណត់​​តម្លៃ​ដំបូង​នៃ​​ទ្រព្យ​សកម្ម​ ។

សង្គ្រោះ​​ កំណត់​តម្លៃ​នៃ​ទ្រព្យ​សកម្ម​នៅចុង​នៃ​អាយុ​កាល​របស់​វា​ ។​

Life គឺ​ជា​​រយៈពេល (ឧទាហរណ៍ ឆ្នាំ ឬ​ខែ) កំណត់​វិធី​ដែល​ទ្រព្យសកម្ម​​ត្រូវ​បានប្រើ ។

Period ស្ថានភាព​នៃ​រយៈ​សម្រាប់​តម្លៃ​ត្រូវ​បានគណនា ។

កត្តា​​ (ជា​ជម្រើស​​) ជាកត្តា​ដោយ​​ការ​រំលោះណាមួយចុះថយ​ ។​ ប្រសិន​​បើ​ តម្លៃ​មិនត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ លំនាំដើម​ជា​កត្តា​​ ២ ។

ឧទាហរណ៍

ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​មួយ​ដែល​មាន​ថ្លៃ​ដើម 75,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ នឹង​ត្រូវ​បាន​រំលោះ​ប្រចាំ​ខែ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ជាង 5 ឆ្នាំ ។ តម្លៃ​នៅ​ចុង​នៃ​រំលោះ​នឹង​ត្រូវ​ជា 1​ ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ កត្តា​គឺ 2 ។

=DDB(75000;1;60;12;2) = 1,721.81 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ ដូច្នេះ រំលោះ​ថយចុះ​ទ្វេ ខណៈ​ពេល​ខែ​ដំបូង​ក្រោយ​ពី​ទិញ​គឺ 1,721.81 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។

DISC

គណនា​ជា​ភាគរយ​នូវ​ការ​ចុះ​ថ្លៃ (អប្បហារ) នៃ​មូលប័ត្រ​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

DISC("ការ​ទូទាត់"; "សង្គ្រោះ"; តម្លៃ; រំលោះ; មូលដ្ឋាន)

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

ថ្លៃ​ ជា​​ថ្លៃ​នៃ​មូលប័ត្រ​ក្នុង​​ 100 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​នៃ​តម្លៃ​ចុះ​លើ​ប័ណ្ណ​​ ។

ការរំ​លោះ​​ ជា​តម្លៃ​វត្ថុ​បញ្ចាំ(នៅ​ពេលរំ​លោះ​)​ នៃ​មូលប័ត្រ​ក្នុង​ 100 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​នៃតម្លៃ​ចុះលើ​ប័ណ្ណ​ ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 ឬ​បាត់

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


ឧទាហរណ៍

មូលប័ត្រ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ទិញ​នៅ​ថ្ងៃ 1.25.2001 ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​គឺ 11.15.2001 ។ តម្លៃ (តម្លៃ​ទិញ) គឺ 97 តម្លៃ​រំលោះ​គឺ 100 ។ ដោយ​ប្រើ​ការ​គណនា​សមតុល្យ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ (មូលដ្ឋាន 3) តើ​ការ​ទូទាត់​ខ្ពស់​ប៉ុណ្ណា (អប្បហារ)?

=DISC("2001-01-25";"2001-11-15";97;100;3) ត្រឡប់​ប្រហែលជា 0.0372 or 3.72 ក្នុង​មួយ​សេន ។

DURATION_ADD

គណនា​ថិរវេលា​នៃ​មូលប័ត្រ​ការ​ប្រាក់​ថេរ​ក្នុង​ឆ្នាំ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

DURATION_ADD("ទូទាត់"; "ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់"; គូប៉ុង; ចំណូល; ប្រេកង់; មូលដ្ឋាន)

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

គូប៉ុង​​ ​ជា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​គូប៉ុង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​​ (​អត្រា​ការប្រាក់​មធ្យម​​​)

ចំណូល​​ ​ជា​ចំណូល​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​មូលប័ត្រ​ ។

​ប្រេ​កង់​​ ជា​ចំនួន​នៃ​​ការ​បង់​ការប្រាក់​​ក្នុងមួយ​ឆ្នាំ​​ (១, ២ ឬ ៤)​ ។

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 ឬ​បាត់

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


ឧទាហរណ៍

មូលប័ត្រ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ទិញ​នៅ​ថ្ងៃ 2001-01-01 ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​គឺ 2006-01-01 ។ អត្រា​ការ​ប្រាក់​នាមករណ៍​គឺ 8% ។ ចំណូល​គឺ 9.0% ។ ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​បង់​កន្លះ​ឆ្នាំ​ម្តង (ប្រេកង់​ស្មើ 2) ។ ដោយ​ប្រើ​ការ​គណនា​ការ​ប្រាក់​សមតុល្យ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ (មូលដ្ឋាន 3) តើ​ថិរវេលា​ដែល​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ​មាន​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន ?

=DURATION_ADD("2001-01-01";"2006-01-01";0.08;0.09;2;3)

EFFECTIVE

គណនា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​សុទ្ធ សម្រាប់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​នាម​ករណ៍​មួយ ។

​ការ​ប្រាក់​នាម​ករណ៍ សំដៅ​លើ​ចំនួន​ការ​ប្រាក់​ដែល​បង់​នៅ​បំណាច់​អំឡុងពេល​គណនា ។ ការ​ប្រាក់​ជាក់​ស្តែង​កើន​ឡើង​តាម​ចំនួន​ការ​បង់​ប្រាក់​ដែល​បាន​ធ្វើ ។ ម៉្យាង​វិញ​ទៀត ការ​ប្រាក់​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​បង់​បណ្តាក់ (ឧទាហរណ៍ ប្រចាំ​ខែ ឬ​ប្រចាំ​ត្រីមាស) មុន​បំណាច់​អំឡុងពេល​គណនា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

EFFECTIVE(Nom; P)

មធ្យម​​ ជា​ការ​ប្រាក់​មធ្យម​ ។

P ជា​ចំនួន​នៃ​ការ​បង់​ការ​ប្រាក់អំឡុងពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ ។

ឧទាហរណ៍

បើ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​នាម​ករណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​គឺ 9.75% និង​អំឡុងពេល​គណនា​ការ​ប្រាក់​បួន​ត្រូវ​បាន​កំណត់ តើ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ពិត​ប្រាកដ (អត្រា​ជាក់​ស្តែង) មាន​ប៉ុន្មាន?

=EFFECTIVE(9.75%;4) = 10.11% អត្រា​​ការ​ប្រាក់​ជាក់​ស្តែង​​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ 10.11% ។

EFFECT_ADD

គណនា​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ជាក់ស្តែង ដោយ​ផ្អែក​លើ​អត្រា​ការ​ប្រាក់​នាមករណ៍ និង​ចំនួន​ការ​បង់​ការ​ប្រាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

EFFECT_ADD(NominalRate; NPerY)

អត្រា​មធ្យម​​ ​ជា​អត្រា​មធ្បម​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ប្រាក់​ ។​

NPerY ​ជា​​ចំនួន​នៃ​ការ​បង់​ការ​ប្រាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ ។​

ឧទាហរណ៍

រក​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​​ជាក់​ស្តែង សម្រាប់​អត្រា​នាម​ករណ៍ 5.25%​ និង​ការ​បង់​ប្រាក់​ប្រចាំ​ត្រីមាស ។

=EFFECT_ADD(0.0525;4) ត្រឡប់ 0.053543 or 5.3543% ។

IRR

គណនា​អត្រា​ខាង​ក្នុង​នៃ​ការ​ត្រឡប់​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​មួយ ។ តម្លៃ​តំណាង​ឲ្យ​តម្លៃ​លំហូរ​សាច់​ប្រាក់​នៅ​ចន្លោះ​ពេល​ទៀងទាត់ យ៉ាង​ហោច​ណាស់​តម្លៃ​មួយ​ត្រូវ​តែ​អវិជ្ជមាន (ប្រាក់​ត្រូវ​បង់) និង​​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​តម្លៃ​មួយ​ត្រូវ​តែ​វិជ្ជមាន (ចំណូល) ។

If the payments take place at irregular intervals, use the XIRR function.

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

IRR(តម្លៃ; ស្មាន)

តម្លៃ​​ ការ​បង្ហាញ​​អារេឡើងវិញ​មាន​តម្លៃ​ ។

ប៉ាន​ស្មាន​​ (​ជា​ជម្រើស​​) ​ជា​តម្លៃ​ដែលប៉ាន​ស្មាន​ ។​ វិធី​សាស្ត្រ​​ផ្ទួនត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​គណនាត្រឡប់​​អត្រា​ការ​ប្រាក់​​ ។ ប្រ​សិន​បើ​ អ្នក​អាច​ផ្តល់​តម្លៃមួយ​ចំនួន​ ​អ្នក​គួរ​តែ​​ធ្វើ​ការ​ប៉ាន​ស្មា​ន​ដំបូង​​ដើម្បីបើក​ការ​ធ្វើ​ឡើង​វិញ​ ។

ឧទាហរណ៍

ក្នុង​ការ​សន្មត់​ដែល​មាតិកា​​ក្រឡា​គឺ A1=-10000, A2=3500, A3=7600 and A4=1000, រូប​មន្ត​​ =IRR(A1:A4) ផ្តល់​លទ្ធផល​​ 11,33% ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

Because of the iterative method used, it is possible for IRR to fail and return Error 523, with "Error: Calculation does not converge" in the status bar. In that case, try another value for Guess.


ISPMT

គណនា​កម្រិត​ការ​ប្រាក់ សម្រាប់​ការ​សង​បំណុល​បណ្តាក់​ដែល​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

ISPMT(អត្រា; អំឡុងពេល; អំឡុងពេល​សរុប; វិនិយោគ)

អត្រា​​ កំណត់​អត្រា​ការប្រាក់តាម​អំឡុងពេល​ ។

អំឡុងពេល​​ ​ជា​ចំនួន​នៃ​​ការ​បង់​បណ្តាក់​សម្រាប់​​គណនា​នៃ​ការ​ប្រាក់​ ។​

អំឡុងពេល​សរុប​​ ជា​ចំនួន​សរុប​នៃ​អំឡុងពេល​ការ​បង់​បណ្តាក់​ ។​

វិនិយោគ​​ ជា​ចំនួន​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ ។

ឧទាហរណ៍

សម្រាប់​​ឥណទាន​ដែល​មាន​ចំនួន 120,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ដែល​​មាន​រយៈ​ពេល​ពីរ​ឆ្នាំ និង​បង់​បណ្តាក់​​ប្រចាំ​ខែ ​ដែល​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​គឺ 12%​ កម្រិត​ការ​ប្រាក់​ក្រោយ 1.5 ឆ្នាំ​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ ។

=ISPMT(1%;18;24;120000) = -300 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ ។​ ការ​ប្រាក់​រាល់​ខែ​ក្រោយ​ពេល​​ចំនួន​​ 1.5 ឆ្នាំ​​ទៅ​ 300 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ ។

PV

ត្រឡប់​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ការ​វិនិយោគ​មួយ ដែល​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ពី​ស៊េរី​នៃ​ការ​បង់​ប្រាក់​ទៀងទាត់​មួយ ។

ប្រើ​អនុគមន៍​នេះ​ដើម្បី​គណនា​ចំនួន​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ការ​វិនិយោគ​នៅ​អត្រា​ថេរ​បច្ចុប្បន្ន និង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ចំនួន​ជាក់លាក់​ដែល​ជា​ធនលាភ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ជាក់លាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​កំណត់​ចំនួន​ប្រាក់​ដែល​នៅ​សល់​ក្រោយ​អំឡុងពេល​កន្លង​ទៅ ។ បញ្ជាក់​លម្អិត​ផង​ដែរ បើ​ចំនួន​ប្រាក់​ត្រូវ​បង់​នៅ​ដើម ឬ​បំណាច់​អំឡុងពេល ។

បញ្ចូល​តម្លៃ​ទាំង​នេះ​ទាំង​ជា​លេខ កន្សោម ឬ​ជា​សេចក្តី​យោង ។ ឧទាហរណ៍ បើ​ការ​ប្រាក់​ត្រូវ​បង់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ 8% ប៉ុន្តែ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ខែ​ធ្វើ​ជា​អំឡុងពេល​របស់​អ្នក សូម​បញ្ចួល 8%/12 ក្រោម អត្រា ហើយ LibreOffice Calc នឹង​គណនា​កត្តា​ត្រឹមត្រូវ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

PV(អត្រា; NPer; Pmt; FV; ប្រភេទ)

​អត្រា​​ កំណត់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ក្នុង​អំឡុងពេល​ ។

NPer ជា​ចំនួន​សរុប​នៃ​អំឡុងពេល​​ (អំឡុងពេល​ការ​បង់​ប្រាក់​​) ។

Pmt ​ជា​ការ​បង់​ប្រាក់​ធម្ម​តា​ធ្វើ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ ។​

FV (ជា​ជម្រើស​​) កំណត់​តម្លៃ​​អនាគត​នៅ​សល់​ក្រោយ​ពេល​​ការ​បង់​បណ្តាក់​ចុង​ក្រោយ​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ ។

ប្រភេទ​​ (ជា​ជម្រើស​​) បង្ហាញ​​ថ្ងៃ​ត្រូវ​សង​​​សម្រាប់​ការ​បង់​ប្រាក់​​ ប្រភេទ​​ = ១ មាន​ន័យថា​ ដល់​ពេល​បង់​​ចាប់​ផ្តើម​នៃ​អំឡុងពេល​​ និង​​ ប្រភេទ​​ = 0 (លំនាំ​ដើម​​​​) មាន​ន័យថា​​ ដល់​ពេល​បង់​នៅ​ចុង​នៃ​អំឡុងពេល​ ។

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

ឧទាហរណ៍

រក​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​ការ​វិនិយោគ​មួយ បើ 500 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ត្រូវ​បាន​បង់​ប្រចាំ​ខែ និង​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​គឺ 8%? អំឡុងពេល​បង់​ប្រាក់​គឺ 12 ខែ និង 20,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​នឹង​ត្រូវ​នៅសល់​នៅ​បំណាច់​អំឡុងពេល​បង់​ប្រាក់ ។

=PV(8%/12;48;500;20000) = -35,019.37 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ ។ ក្រោម​មូល​ដ្ឋានដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​បញ្ញើ​​ 35,019.37 ឯកតារូបិយប័ណ្ណថ្ងៃនេះ​​ ប្រសិនបើ​ អ្នកចង់​ទទួល​បាន​ 500 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ក្នុង​មួយ​ខែ​សម្រាប់ 48 ខែ​ និង​ 20,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ដែលនៅសល់​នៅ​​ខាង​ចុង​ ។ ​ឆ្លងកាត់​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​បង្ហាញ​ថា​​ 48 x 500 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ + 20,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​ = 44,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ ។​ មានភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ចំនួន​នេះ​ និង​ចំនួន​ 35,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​បញ្ញើ​បាន​បង្ហាញ​ឡើងវិញ​នៅ​ការប្រាក់​ដែល​បាន​បង់​ ។​

បើ​អ្នក​បញ្ចូល​សេចក្តី​យោង​ជំនួស​ឲ្យ​តម្លៃ​ទាំង​នេះ​ក្នុង​រូបមន្ត អ្នក​​អាច​គណនា​តម្លៃ​ណា​មួយ​នៃ​ឆាក "បើ-នោះ" ។ សូម​ចំណាំ​ថា ៖ សេចក្តី​យោង​ទៅ​ចំនួនថេរ​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា​សេចក្តី​យោង​ដាច់ខាត ។ ឧទាហរណ៍​នៃ​កម្មវិធី​ប្រភេទ​នេះ​មាន​ក្រោម​អនុគមន៍​រំលោះ ។

RECEIVED

គណនា​ចំនួន​ប្រាក់​បាន​ទទួល ដែល​ត្រូវ​បាន​បង់​សម្រាប់​មូលប័ត្រ​ការ​ប្រាក់​ថេរ​មួយ នៅ​ចំណុច​ដែល​បាន​ផ្តល់​ក្នុង​ពេល​វេលា ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

RECEIVED("ទូទាត់​"; "ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់"; វិនិយោគ​; អប្បហារ; វិនិយោគ​)

អំឡុង​ពេល​​ ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​ទិញ​នៃ​មូល​​ប័ត្រ​ ។​​

​ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់​​ ​ជា​កាល​បរិច្ឆេទ​លើ​​មូល​ប័ត្រ​ដែល​ដល់​កំណត់​​ (ផុត​កំណត់​​) ។​

​ការ​វិនិយោគ​ ​ជា​ផល​បូក​​ការ​ទិញ​ ។

អប្បហារ​​ ជាអប្បហារ​ភាគរយ​លើ​ការ​ទទួល​យក​នៃ​មូល​ប័ត្រ​ ។​

មូលដ្ឋាន ៖ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​ជម្រើស និង​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​របៀប​ដែល​ឆ្នាំ​ត្រូវ​គណនា ។

មូលដ្ឋាន

ការ​គណនា

0 ឬ​បាត់

វិធីសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក (NASD)១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ឆ្នាំ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦០ ថ្ងៃ

ចំនួន​ថ្ងៃ​ពិត​ប្រាកដ​ក្នុង​ខែ មួយ​ឆ្នាំ​មាន៣៦៥​ ថ្ងៃ

វិធីសាស្ត្រ​អឺរ៉ុប១២ ខែ​ដែល​ខែ​នីមួយ​ៗ​មាន៣០ ថ្ងៃ


ឧទាហរណ៍

កាល​បរិច្ឆេទ​ទូទាត់ ៖ កុម្ភៈ១៥១៩៩៩ ថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់ ៖ មេសា១៥១៩៩៩ ផលបូក​វិនិយោគ ៖ 1000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ អប្បហារ ៖ 5.75 ភាគរយ មូលដ្ឋាន ៖ សមតុល្យ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ/360 = 2 ។

ចំនួន​បាន​ទទួល​នៅថ្ងៃ​ដល់​កំណត់​បង់ ត្រូវ​បាន​គណនា​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

=RECEIVED("1999-02-15";"1999-05-15";1000;0.0575;2) ត្រឡប់ 1014.420266 ។

SYD

ត្រឡប់​អត្រា​រំលោះ​ដែល​ធ្លាក់​ចុះ​តាម​លេខ​នព្វន្ត ។

ប្រើ​អនុគមន៍​នេះ​ដើម្បី​គណនា​ចំនួន​ប្រាក់​​រំលោះ សម្រាប់​អំឡុងពេល​មួយ​នៃ​​វិសាលភាព​រំលោះ​សរុប​របស់​​វត្ថុ​មួយ ។ រំលោះ​ថយ​ចុះ​​នព្វន្ត​នឹង​បន្ថយ​ចំនួន​បា្រក់​​រំលោះ​ពី​អំឡុងពេល​មួយ​ទៅ​អំឡុងពេល​មួយ ដោយ​ផល​បូក​ថេរ​មួយ ។

វាក្យ​សម្ពន្ធ​​

SYD(ថ្លៃ​ដើម; សង្គ្រោះ; អាយុកាល; អំឡុងពេល)

តម្លៃ​​ ជា​តម្លៃ​ដំបូង​នៃទ្រព្យ​សកម្ម​ ។

សង្គ្រោះ​​ ជា​តម្លៃ​នៃ​​ទ្រព្យ​សកម្ម​ក្រោយ​ពេល​ការ​រំលោះ​ ។​

អាយុកាល​​ ជា​អំឡុងពេល​កែ​វិសាលភាព​ពេលវាលា​លើ​ទ្រព្យ​សកម្ម​ដែល​ត្រូវ​​បាន​រំលោះ​ ។​

អំឡុងពេល​​ កំណត់​​អំឡុងពេល​សម្រាប់​​ការ​រំលោះ​ណាមួយ​ត្រូវបាន​​គណនា​ ។​

ឧទាហរណ៍

​ប្រព័ន្ធ​វីដេអូ​មួយ​មាន​ថ្លៃ​ដើម 50,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​នឹង​ត្រូវ​បាន​រំលោះ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​សម្រាប់ 5 ឆ្នាំ​ក្រោយ ។ តម្លៃ​សង្គ្រោះ​នឹង​ជា 10,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ។ អ្នក​ចង់​គណនា​រំលោះ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ដំបូង ។

=SYD(50000;10000;5;1)=13,333.33 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ ។ ចំនួន​នៃ​ការរំលោះ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ដំបូង​គឺ​​ 13,333.33 ​ ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​ ។

ដើម្បី​ទទួល​បាន​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​អត្រា​រំលោះ​ក្នុង​មួយ​អំឡុងពេល យក​ល្អ​គួរ​តែ​កំណត់​តារាង​រំលោះ​មួយ ។ ដោយ​បញ្ចូល​រូបមន្ត​រំលោះ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​ដែល​មាន​ក្នុង LibreOffice Calc នៅ​ក្បែរ​គ្នា អ្នក​អាច​ឃើញ​ទម្រង់​រំលោះ​ណា​មួយ​ដែល​សមស្រប​បំផុត ។ បញ្ចូល​តារាង​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

A

B

C

D

E

តម្លៃ​ដំបូង​​

តម្លៃ​សង្គ្រោះ​​

អាយុកាល​ដែល​មាន​ប្រយោជន៍​​

អំឡុងពេល​​

Deprec. SYD

50,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​

10,000 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​

5

1

13,333.33 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​

2

10,666.67 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ

3

8,000.00 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​

4

5,333.33 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​

5

2,666.67 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​

6

0.00 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​

7

8

10

9

11

10

12

13

>0

សរុប​​

40,000.00 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ​​


រូបមន្ត​ក្នុង E2 គឺ​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

=SYD($A$2;$B$2;$C$2;D2)

រូបមន្ត​ត្រូវ​បាន​ចម្លង​​ក្នុង​ជួរ​ឈរ E ចុះ​ទៅ​ដល់ E11 (ជ្រើស E2 បន្ទាប់​មក​អូស​ជ្រុង​ខាង​ក្រោម​ស្តាំ​ចុះ​ក្រោម ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ) ។

ក្រឡា E13 មាន​រូបមន្ត​ដែល​ប្រើ​ដើម្បី​ពិនិត្យ​ចំនួន​រំលោះ​សរុប ។​ វា​ប្រើ​អនុគមន៍ SUMIF ដោយ​សារ​តម្លៃ​អវិជ្ជមាន​ក្នុង E8:E11 ត្រូវ​តែ​មិន​ត្រូវ​បាន​ពិចារណា ។ លក្ខខណ្ឌ >0 ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ក្នុង​ក្រឡា A13 ។ រូបមន្ត​ក្នុង E13 មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

=SUMIF(E2:E11;A13)

ឥឡូវ ចូរ​មើល​រំលោះ​សម្រាប់​រយៈ​ពេល១០​ ឆ្នាំ ឬ​នៅ​តម្លៃ​សង្គ្រោះ​នៃ 1 ឯកតា​រូបិយប័ណ្ណ ឬ​បញ្ចូល​ថ្លៃ​ដើម​ផ្សេង​ទៀត ។ល ។

អនុគមន៍​ហិរញ្ញវត្ថុផ្នែក​ទី​ពីរ

អនុគមន៍​ហិរញ្ញវត្ថុផ្នែក​ទី​បី

Functions by Category