លើ

បំពេញ​ជួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដែល​មាន​ជួរ​ដេក​យ៉ាង​តិច​ពីរ នូវ​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​នៅ​ក្រោម​គេ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Sheet - Fill Cells - Up.


បើ​ជួរ​មួយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​មាន​ជួរ​ឈរ​​តែ​មួយ នោះ​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ក្រោម​បំផុត ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ បើ​មាន​ជួរ​ដេក​​​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស នោះ​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ក្រោម​បំផុត ត្រូវ​បាន​ចម្លង​ទៅ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​លើ ។