បឋម​​កថា/បាត​កថា

អនុញ្ញាត​ឲ្យអ្នក​កំណត់ នឹង​ ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ បឋមកថា និង​បាតកថា ។

ប្រអប់ បឋម​កថា​/​បាត​កថា មាន​ផ្ទាំង​សម្រាប់​កំណត់​បឋម​កថា និង​បាត​កថា ។ នឹង​មាន​ផ្ទាំង​ផ្សេង​ៗ​គ្នា​សម្រាប់​បឋម​កថា និង​បាត​កថា​ទំព័រ​ឆ្វេង និង​ស្តាំ​បើ​ជម្រើស មាតិកា​ឆ្វេង​/​ស្តាំ ដូច​គ្នា ត្រូវ​បាន​សម្គាល់​ក្នុង​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Headers and Footers.


បឋម​​កថា/បាត​កថា

កំណត់ ឬ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​បឋម​កថា ឬ​បាត​កថា សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​មួយ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.