ជំនួយ LibreOffice Basic

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org

This help section explains the most common functions of LibreOffice Basic. For more in-depth information please refer to the OpenOffice.org BASIC Programming Guide on the Wiki.

ធ្វើការ​ជាមួយ LibreOffice Basic

សរសេរ​កម្មវិធី​ជាមួយ LibreOffice Basic

អនុគមន៍​ពេល​រត់

Recording a Macro

ការ​បង្កើត​ប្រអប់ Basic មួយ

ការ​បង្កើត​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​ប្រអប់

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​របស់​​ប្រអប់

បើក​ប្រអប់មួយ​ជាមួយ​កូដ​កម្មវិធី

ឧទាហរណ៍​កម្មវិធីសម្រាប់​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​​ប្រអប់

Working with VBA Macros

Working with VBA Macros

Exclusive VBA functions

LibreOffice internal Basic macro libraries

LibreOffice installs a set of Basic macro libraries that can be accessed from your Basic macros.

The Tools Library

The Depot Library

The Euro Library

The FormWizard Library

The Gimmicks Library

The Schedule Library

The ScriptBindingLibrary Library

The Template Library

ជំនួយ​អំពី​ជំនួយ

ជំនួយ​យោង​តាម​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​របស់​កម្មវិធី​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ ដែល​ត្រូវបានកំណត់​ជា​លំនាំដើម ។ សេចក្ដី​ពិពណ៌នា​ពណ៌ សកម្មភាព​កណ្ដុរ ឬ​ធាតុ​ដែល​អាច​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​បាន​ផ្សេងៗ​ទៀត​ អាច​ខុសគ្នា​ចំពោះ​ប្រព័ន្ធ និង​កម្មវិធី​របស់​អ្នក ។

បង្អួច​ជំនួយ​របស់ LibreOffice

ព័ត៌មាន​ជំនួយ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

លិបិក្រម​ - ស្វែង​រក​ពាក្យ​​រក​ក្នុង​ជំនួយ​​

ស្វែង​រក​ - ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ពេញ​លេញ​​

​​ការ​គ្រប់​គ្រង​កន្លែង​ចំណាំ​

មាតិកា​ - ​ប្រធាន​បទ​ជំនួយ​ចម្បង​