សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ប្រៀបធៀប

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ប្រៀបធៀប​ដែល​មាន ​ត្រូវ​បាន​ពណ៌នា​នៅ​ទី​នេះ ។

Comparison Operators

សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​ប្រៀបធៀប ប្រៀបធៀប​កន្សោម​ពីរ ។ លទ្ធផល​ត្រូវ​បាន​ត្រឡប់​ជា​កន្សោម "ប៊ូលីន" ដែល​បញ្ជាក់​ថា​តើ​ការ​ប្រៀបធៀប ពិត(-1) ឬ​មិន​ពិត (0) ។