សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ Further

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

ផ្ទេរ​វត្ថុ​បញ្ជា​នៃ​កម្មវិធី​ទៅ​ទម្រង់​ការ​រង​មួយ អនុគមន៍​មួយ ឬ​បែបបទ DLL មួយ ។

Choose Function

ត្រឡប់​តម្លៃ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​បញ្ជី​នៃ​អាគុយម៉ង់ ។

Declare Statement

ប្រកាស និង​កំណត់​ទម្រង់ការ​រង​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ DLL មួយ​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រតិបត្តិ​ពី LibreOffice Basic ។

End Statement

បញ្ចប់​បែបបទ ឬ​បណ្តុំ​មួយ ។

Exit Statement

ចាកចេញ​ពី Do...Loop, For...Next អនុគមន៍​មួយ ឬ​ទម្រង់​ការ​រង​មួយ ។

FreeLibrary Function

លែង DLLs ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ដោយ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ Declare ។ DLL ដែល​បាន​លែង​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ បើ​អនុគមន៍​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​អនុគមន៍​ទាំងអស់​របស់​វា ត្រូវ​បាន​ហៅ ។ មើល​ផង​ដែរ ៖ Declare

Function Statement

កំណត់​ទម្រង់​ការ​រង ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​កន្សោម​ដើម្បី​កំណត់​ប្រភេទ​ត្រឡប់ ។

Rem Statement

បញ្ជាក់​ថា​ជួរ​កម្មវិធី​គឺ​ជាមតិយោបល់​​មួយ​ ។

Stop Statement

បញ្ឈប់​ដំណើរការ​ប្រតិបត្តិ​នៃ​កម្មវិធី Basic ។

Sub Statement

កំណត់​ទម្រង់​ការ​រង​មួយ ។

Switch Function

វាយ​តម្លៃ​បញ្ជី​នៃ​អាគុយម៉ង់ រួម​មាន​កន្សោម​ដែល​បន្ត​ដោយ​តម្លៃ​មួយ​ ។ អនុគមន៍ Switch ត្រឡប់​តម្លៃ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​កន្សោម ដែល​ត្រូវ​បាន​ហុច​ដោយ​អនុគមន៍​នេះ ។

With Statement

កំណត់​វត្ថុ​មួយ​ជា​វត្ថុ​លំនាំដើម ។ លុះត្រា​តែ​ឈ្មោះ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ​លក្ខណសម្បត្តិ និង​វិធីសាស្ត្រ​ទាំងអស់​នឹង​យោង​ទៅ​វត្ថុ​លំនាំដើម រហូត​ទាល់​តែ​ជួប​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ End With ។