រង្វិល​ជុំ

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​ប្រតិបត្តិ​រង្វិល​ជុំ ។

Do...Loop Statement

ធ្វើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដែល​នៅ​ចន្លោះ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ Do និង Loop ឡើង​វិញ ខណៈ​ពេល​លក្ខខណ្ឌ​ពិត ឬ​រហូត​ដល់​លក្ខខណ្ឌ​ក្លាយ​ជា​ពិត ។

For...Next Statement

ធ្វើ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​នៅ​ចន្លោះ​បណ្តុំ For...Next ម្តង​ទៀត តាម​ចំនួន​ដង​ដែល​បាន​បញ្ជាក់ ។

While...Wend Statement

នៅ​ពេល​កម្មវិធី​ជួប​ប្រទះ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ While វាសាកល្បង​​លក្ខខណ្ឌ ។ ប្រសិន​បើ​លក្ខខណ្ឌ​មិន​ពិត កម្មវិធី​បន្ត​ដោយ​ផ្ទាល់​បន្ទាប់​ពី​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ Wend ។ បើ​លក្ខខណ្ឌ​ពិត រង្វិល​ជុំ​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​ទាល់​តែ​កម្មវិធី​ជួប​ Wend ហើយ​បន្ទាប់​មក​លោត​ត្រឡប់​ទៅ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍ While  ។ បើ​លក្ខខណ្ឌ​នៅ​តែ​ពិត នោះ​រង្វិល​ជុំ​ត្រូវ​បាន​ប្រតិបត្តិ​ម្តង​ទៀត ។