សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​លក្ខខណ្ឌ

សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​ពឹងផ្អែក​លើ​លក្ខខណ្ឌ ។

If...Then...Else Statement

កំណត់​បណ្តុំ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ ឬ​ច្រើន​ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រតិបត្តិ តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​ផ្តល់ឲ្យ​​ពិត ។

Select...Case Statement

កំណត់​បណ្តុំ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​មួយ ឬ​ច្រើន​ ដោយ​ផ្អែក​លើ​តម្លៃ​នៃ​កន្សោម​មួយ​ ។

IIf Statement

ត្រឡប់​​លទ្ធផល​​អនុគមន៍​​ដែល​អាច​ដែ​ល​អាច​កើត​ឡើង​​មួយ​នៃអនុគមន៍​​ពីរ អាស្រ័យ​លើ​តម្លៃ​តក្ក​វិជ្ជា​នៃ​កន្សោម​ដែល​បាន​វាយ​តម្លៃ ។