ចំនួន​គត់

អនុគមន៍​ដូច​ខាង​ក្រោម បង្គត់​តម្លៃ​ទៅ​ជា​ចំនួន​គត់ ។

Fix Function

ត្រឡប់​តម្លៃ​គត់​នៃ​កន្សោម​លេខ ដោយ​យក​ផ្នែក​ទសភាគ​នៃ​លេខ​ចេញ ។

Int Function

ត្រឡប់​ភាគ​ចំនួន​គត់​នៃ​ចំនួន​មួយ ។