អនុគមន៍​​ពណ៌

ផ្នែក​នេះ​ពណ៌នា​អំពី​អនុគមន៍​ពេល​រត់​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កំណត់​ពណ៌ ។

Blue Function

ត្រឡប់​សមាសភាគ​ពណ៌​ខៀវ នៃ​លេខ​ពណ៌​បញ្ជាក់​ ។

Green Function

ត្រឡប់​សមាសភាគ​ពណ៌​បៃតង​​នៃ​លេខ​ពណ៌​ដែល​​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ ។

Red Function

ត្រឡប់​សមាសភាគ​ពណ៌​ក្រហម​​នៃ​លេខ​ពណ៌ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ ។

QBColor Function

ត្រឡប់​លេខ​ពណ៌ RGB នៃ​ពណ៌​ដែល​បាន​ហុច​ជា​តម្លៃ​ពណ៌​មួយ តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​សរសេរ​កម្មវិធី​ដែល​ផ្អែក​លើ MS-DOS មុន​ៗ ។

RGB Function

ត្រឡប់ តម្លៃ​ពណ៌​ចំនួន​គត់​ធំ ដែល​មាន​សមាសភាគ​ពណ៌​ក្រហម បៃតង និង​ខៀវ ។​