អនុគមន៍​បង្ហាញ

ផ្នែក​នេះ​ពណ៌នា​អំពី​​អនុគមន៍​ពេល​រត់​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​​បង្ហាញ​​ព័ត៌មាន​​លើ​​អេក្រង់ ។

MsgBox Statement

បង្ហាញ​​​ប្រអប់​​​មួយ​​​ដែល​​​មាន​​សារ ។

MsgBox Function

បង្ហាញ​ប្រអប់​មួយ​ដែល​​មាន​សារ និង​ត្រឡប់​តម្លៃ​មួយ ។

Print Statement

បញ្ចេញ​ខ្សែអក្សរ​ដែលបាន​បញ្ជាក់ ឬ​កន្សោម​ជាលេខ​ទៅ​ប្រអប់ ឬ​ឯកសារ ។