សរសេរ​កម្មវិធី​ជាមួយ LibreOffice Basic

នេះ​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​រក​ព័ត៌មាន​ទូទៅ អំពី​ការ​ធ្វើការ​ជាមួយ​ម៉ាក្រូ និង LibreOffice Basic ។

​មូលដ្ឋាន​

ផ្នែក​នេះ​ផ្តល់​នូវ​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ សម្រាប់​ធ្វើការ​ជាមួយ LibreOffice Basic ។

វាក្យសម្ព័ន្ធ

ផ្នែក​នេះ​ពណ៌នា​អំពី​ធាតុ​វាក្យ​សម្ពន្ធ​មូលដ្ឋាន​នៃ LibreOffice Basic ។ សម្រាប់​សេចក្តី​ពណ៌នា​លម្អិត សូម​យោង​ទៅ​មគ្គុទ្ទេសក៍ LibreOffice Basic ដែល​មាន​ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា ។

Integrated Development Environment (IDE)

ផ្នែក​នេះ​ពណ៌នា​អំពី Integrated Development Environment សម្រាប់ LibreOffice Basic ។

ម៉ាក្រូ​ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បាន​ផ្តល់

ផ្នែក​នេះ​ពណ៌នា​ពី​របៀប​ផ្តល់​តម្លៃ​កម្មវិធី Basic ទៅ​ព្រឹត្តិការណ៍​កម្មវិធី ។