ឧទាហរណ៍​កម្មវិធីសម្រាប់​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​​ប្រអប់

ឧទាហរណ៍​ដូច​ខាង​ក្រោម​គឺ​សម្រាប់ ប្រអប់ ថ្មី​មួយ​ ហៅ​ថា "Dialog1" ។ ប្រើ​ឧបករណ៍​លើ​របារ ប្រអប់​ឧបករណ៍​ក្នុង​កម្មវិធី​និពន្ធ​ប្រអប់ ដើម្បី​បង្កើត​ប្រអប់ និង​បន្ថែម​វត្ថុ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖ ប្រអប់​ធីក មួយ​ ហៅ​ថា "CheckBox1" វាល​​ស្លាក មួយ​ ហៅ​ថា "Label1" ប៊ូតុង មួយ​ ហៅ​ថា "CommandButton1" និងប្រអប់​បញ្ជី មួយ​ ហៅ​ថា "ListBox1" ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ជាមួយ​អក្សរ​ធំ និង​អក្សរ​តូច ​ពេល​អ្នក​ភ្ជាប់​វត្ថុ​បញ្ជា​មួយ​ទៅ​អថេរ​វត្ថុ​មួយ ។


អនុគមន៍​សកល សម្រាប់​ផ្ទុក​ប្រអប់

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

ការ​បង្ហាញ​ប្រអប់​មួយ

rem global definition of variables

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

អាន ឬ​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា​ក្នុង​កម្មវិធី

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM get dialog model

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM display text of Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM កំណត់​អត្ថបទ​ថ្មី​សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ​ Label1

  oLabel1.Text = "ឯកសារ​ថ្មី"

  REM បង្ហាញ​លក្ខណសម្បត្តិ​ម៉ូដែល​សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM កំណត់សភាពថ្មី​សម្រាប់ CheckBox1 សម្រាប់​ម៉ូដែល​នៃ​វត្ថុបញ្ជា

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM បង្ហាញ​លក្ខណសម្បត្តិ​ម៉ូដែល​សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM បង្ហាញ​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM ប្រអប់​ប្រតិបត្តិ

  oDialog1.Execute()

End Sub

បន្ថែម​ធាតុ​មួយ​ទៅ​ប្រអប់​បញ្ជី​មួយ

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM បន្ថែម​ធាតុ​ថ្មីទៅ​ប្រអប់​បញ្ជី

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

យក​ធាតុ​មួយ​ចេញ​ពី​ប្រអប់​បញ្ជី​មួយ

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM យកធាតុ​ទី​មួយចេញពី ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub