ფორმატირების ზოლი

ფორმატირების ზოლი შეიცავს რამოდენიმე ტექსტის ფორმატირების ფუნქციას.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

Icon

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

წერტილები

Allows you to select a font name from the list or enter a font name directly.

You can enter several fonts, separated by semicolons. LibreOffice uses each named font in succession if the previous fonts are not available.

Icon

Font Name

წერტილები

Allows you to choose between different font sizes from the list, or to enter a size manually.

შრიფტი

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

ხატულა

მუქი

რედაქტირება

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

ხატულა

დახრილი

მოქმედების დაბრუნება

Underlines or removes underlining from the selected text.

ხატულა

ხაზგასმული

ტექსტი

Aligns the selected paragraph(s) to the left page margin.

ხატულა

სწორება მარცხნივ

შრიფტი

Centers the selected paragraph(s) on the page.

ხატულა

შრიფტი

Aligns the selected paragraph(s) to the right page margin.

ხატულა

სწორება მარჯვნივ

ამოჭრა

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right page margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

ხატულა

Justified

დანომრვის ჩართვა/გამორთვა

არჩეულ აბზაცებს მიანიჭებს ან მოხსნის დანომრვას. დანომრვის ფორმატის განსასაზღვრად აირჩიეთ ფორმატი - ბურთულები და დანომრვა . იმისათვის, რომ გამოაჩინოთ ბურთულების და დანომრვის სვეტი, აირჩიეთ ხედი - ხელსაწყოთა ზოლი - ბურთულები და დანომრვა.

ხატულა

დანომრვის ჩართვა/გამორთვა

Bullets On/Off

Assigns bullet points to the selected paragraphs, or removes them from bulleted paragraphs.

Icon

ბულეტები ჩართულია/გამორთულია

ზოგადი

Click the Decrease Indent icon to reduce the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the previous default tab position.

Icon

Decrease Indent

ზოგადი

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Increase Indent

ფონტის ფერი

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

ხატულა

Font Color

წერტილები

Applies the current highlight color to the background of a text selection. If no text is selected, click the Highlight Color icon, select the text that you want to highlight, and then click the Highlight Color icon again. To change the highlight color, click the arrow next to the Highlight Color icon, and then click the color that you want.

Icon

Highlight Color

ფონის ფერი

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon

ფონის ფერი

დამატებითი ხატულები

Increase Font

Increases the font size of the selected text.

Reduce Font

Reduces the font size of the selected text.

თუ CTLმხარდაჭერა გააქტიურებულია, 2 დამატებითი ხატულა გამოჩნდება.

მარცხნიდან მარჯვნივ

ხატულა მარცხნიდან მარჯვნივ

ტექსტი შეყვანილია მარცხნიდან მარჯვნივ

მარჯვნიდან მარცხნივ

ხატულა მარჯვნიდან მარცხნივ

რთული ტექსტის განლაგების ენაზე დაფორმატებული ტექსტი შეყვანილია მარჯვნიდან მარცხნივ.