ცხრილი

Shows commands to insert, edit, and delete a table and its elements inside a text document.

Insert Table

ახალი ცხრილის ჩასმა

ჩასმა

სვეტი

სვეტების ჩასმა

რიგი

რიგების ჩასმა

წაშლა

ცხრილი

Deletes the current table.

სვეტი

არჩეული სვეტების წაშლა

რიგი

არჩეული რიგების წაშლა

არჩევა

ცხრილი

ირჩევს მიმდინარე ცხრილს

სვეტი

ირჩევს მიმდინარე სვეტს

რიგი

ირჩევს მიმდინარე რიგს

უჯრედი

Selects the current cell.

ხაზის ფერი

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

ხაზის ფერი

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

შერწყმის ცხრილები

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

ცხრილის დაყოფა

ჰყოფს მიმდინარე ცხრილს ორ ცალკე ცხრილად კურსორის პოზიციაზე. შეგიძლიათ ამ ბრძანების წვდომა ასევე მარჯვენა წკაპით ცხრილის უჯრედში.

ცხრილის ავტოფორმატირება

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

ავტომორგება

ვეტის სიგანე

ხსნის სვეტის სიგანის დიალოგს სადაც შეგიძლიათ სვეტის სიგანის შეცვლა.

ოფტიმალური სვეტის სიგანე

ავტომატურად მოარგებს სვეტების სიგანეებს უჯრედების შიგთავსის მოსარგებად. სვეტის სგიგანის ცვლა არ ახდენს გავლენას ცხრილის სხვა სვეტების სიგანეზე. ცხრილის სიგანე არ უნდა აღემატებოდეს გვერდის სიგანეს.

Distribute Columns Evenly

Adjusts the width of the selected columns to match the width of the widest column in the selection. The total width of the table cannot exceed the width of the page.

რიგის სიმაღლე

ხსნის რიგის სიმაღლის დიალოგს სადაც შეგიძლიათ რიგის სიმაღლის შეცვლა

ოფტიმალური რიგის სიმაღლე

ავტომატურად მოარგებს რიგების სიმაღლეებს უჯრედების შიგთავსის შესათავსებლად. ეს არის ნაგულისხმევი პარამეტრი ახალი ცხრილებისთვის.

Distribute Rows Evenly

Adjusts the height of the selected rows to match the height of the tallest row in the selection.

Break Across Pages

Allows a page break within the current row.

Repeat Heading Rows

Repeats the table headers on subsequent pages if the table spans one or more pages.

კონვერტირება

ტექსტი ცხრილად

ხსნისდიალოგსსადაც შეგიძლიათ გარდაქმნათ არჩეული ტექსტი ცხრილად.

ცხრილი ტექსტად

ხსნის დიალოგსსადაც შეგიძლიათ გარდაქმნათ მიმიდნარე ცხრილი ტექსტად.

სორტირება

ახარისხებს მონიშნულ პარაგრაფებს ან ცხრილების რიგებს ანბანური ან რიცხობრივი რიგით. შეგიძლიათ განსაზღვროთ დახარისხების სამ გასაღებამდე ისევე როგორც ალფანუმერული და ნუმერული დახარისხების გასაღებამდე შეადგინოთ.

ფორმულა

ხსნის ფორმულის ზოლს ფორმულის შესაყვანად ან შესაცვლელად.

რიცხვითი ფორმატი

Opens a dialog where you can specify the format of numbers in the table.

ცხრილის პარამეტრები

განსაზღვრავს მონიშნული ცხრილის, მაგ., სახელს, სწორებას, დაშორებას, სვეტის სიგანეს, საზღვრების და ფონის პარამეტრებს.