ჩამატება

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlink, comments, symbols, footnotes, and sections.

Page Break

Inserts a manual page break at the current cursor position and places the cursor at the beginning of the next page.

იძულებითი წყვეტა

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/04010000.xhp#manual_break_text not found).

გვერდი

Inserts an image into the current document .

გამეორება

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Chart

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

გამეორება

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Shape

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Textbox

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

ჩასმა

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Frame

This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.

სათაური

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

სანიშნე

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/04040000.xhp#bookmark_text not found).

მიმართვები

აქ უნდა ჩაურთოთ თქვენი მიმართვა ან მიმართული ველი მიმდინარე დოკუმენტში. მიმართვები მიმართვის ველებია იგივე დოკუმენტში ან ძირითადი დოკუმენტის ქვედოკუმენტში.

იარლიყები

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Horizontal Line

Inserts a horizontal line at the current cursor position.

Footnote and Endnote

The menu contains commands to insert a footnote or endnote with or without additional user interaction.

Table of Contents and Index

Opens a menu to insert an index or bibliography entry, as well as inserting a table of contents, index, and or bibliography.

გვერდის ნომრები

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

ველები

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Header and Footer

This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.

სექცია

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

კონვერტი

Creates an envelope. სამ ჩანართ გვერდზე შეგიძლიათ განსაზღვროთ ადრესატი და გამგზავნი, მდებარეობა და ფორმატი ორივე ადრესატისთვის, კონვერტის ზომა და ორიენტაცია.

ფაილი

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

სკრიპტი

ჩაურთავს სკრიპტს კურსორის მიმდინარე პოზიციაში HTML ან ტექსტურ დოკუმენტში.

Form Control

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.