მალსახმობი კლავიშები LibreOffice Writer

შეგიძლიათ გამოიყენოთ მალსახმობი კლავიშები ზიარი დავალებების სწრაფად შესასრულებლად LibreOffice. ეს სექცია შეიცავს ნაგულისხმევი მალსახმობების სიას LibreOffice Writer-ში.

შენიშვნის ხატულა

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


აგრეთვე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ზოგადი მალსახმობი კლავiშები LibreOffice-ში.

ფუნქციონალური კლავიშები LibreOffice Writer-თვის

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

F2

ფორმულების ზოლი

+F2

ველების ჩამატება

F3

ავტოტექსტის დასრულება

+F3

ავტოტექსტის რედაქტირება

Shift+F4

შემდეგი ჩარჩოს მონიშვნა

Ctrl+Shift+F4

მონაცემთა წყაროს ხედის გახსნა

F5

ნავიგატორის ჩართვა/გამორთვა

+Shift+F5

ნავიგატორი ჩართულია, გადადით გვერდზე ნომრით

F7

მართლწერის შემოწმება

+F7

თეზაურუსი

F8

გაფართოებული რეჟიმი

+F8

ველების გამუქება ჩართულია / გამორთულია

Shift+F8

დამატებითი მონიშვნა

Ctrl+Shift+F8

Block selection mode

F9

ველების განახლება

+F9

ველების ჩვენება

Shift+F9

ცხრილის დაანაგარიშება

+F9

შეტანის ველების და სიების განახლება

+F10

არაბეჭდვადი სიმბოლო ჩართულია/გამორთულია

+J

Styles window on/off

Shift+F11

სტილის შექმნა

+F10

Sets focus to Apply Style box

+Shift+F11

სტილის განახლება

F12

ნუმერაცია ჩართულია

+F12

ცხრილის დამატება ან რედაქტირება

Shift+F12

ბულეტები ჩართულია

+Shift+F12

ნუმერაცია / ბულეტები გამორთულია


მალსახმობი კლავიში LibreOffice Writer-თვის

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

+F

ყველაფრის მონიშვნა

+J

გასწორება

+D

ორმაგი ხაზგასმა

+E

ცენტრირება

+F

ძებნა და ჩანაცვლება

+Shift+P

ზედა რეგისტრი

+L

სწორება მარცხნივ

+R

სწორება მარჯვნივ

+Shift+B

ქვედა რეგისტრი

+J

ბოლო ქმედების გამეორება

+0 (ნული)

Apply Text Body paragraph style

+1

სათაური 1-ის პარაგრაფის სტილის მისადაგება

+2

სათაური 2-ის პარაგრაფის სტილის მისადაგება

+3

სათაური 3-ის პარაგრაფის სტილის მისადაგება

+F

სათაური 1-ის პარაგრაფის სტილის მისადაგება

+5

სათაური 1-ის პარაგრაფის სტილის მისადაგება

+Hyphen(-)

ანგარიშობს მონიშნულ ტექსტს და აკოპირებს შედეგს გაცვლის ბუფერში.

+Hyphen(-)

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shift+minus sign (-)

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+multiplication sign * (only on number pad)

მაკრო ველის გაშვება

+Shift+Tab

უწყვეტი ჰარი. უწყვეტი ჰარი არ გამოიყენება სიტყვის გადატანისას და არ არის გაშლილი, როდესაც ტექსტი ორმხრივად გასწორებულია.

Shift+Enter

ხაზის წყვეტა აბზაცის ცვლილების გარეშე

++

გვედის ხელით გაწყვეტა

+Shift+Enter

ტექსტის გაწყვეტა მრავალსვეტიან ტექსტში

+Insert

Inserting a new paragraph without numbering inside a list. Does not work when the cursor is at the end of the list.

+Insert

Inserting a new paragraph directly before or after a section, or before a table.

ისარი მარცხნივ

კურსორის გადატანა მარცხნივ

Shift+ისარი მარცხნივ

გადაადგილეთ კურსორი მონიშვნით მარცხნივ

+Shift+Arrow Keys

გადასვლა სიტყვის დასაწყისში

+Shift+Arrow Keys

მონიშვნა მარცხნივ სიტყვა სიტყვით

ისარი მარჯვნივ

კურსორის გადატანა მარჯვნივ

Shift+ისარი მარჯვნივ

გადაადგილეთ კურსორი მონიშვნით მარჯვნივ

+Shift+Arrow Keys

Go to start of next word

+Shift+Arrow Keys

მონიშვნა მარჯვნივ სიტყვა სიტყვით

ისარი ზეევით

კურსორის გადაადგილება ქვემოთ ერთი ხაზით

Shift+ისარი ზემოთ

ხაზების მონიშვნა ზევით მიმართულებით

Ctrl+Arrow Up

Move cursor to beginning of the previous paragraph

+Shift+Arrow Keys

Select to beginning of paragraph. Next keystroke extends selection to beginning of previous paragraph

ისარი ქვევით

კურსორის გადაადგილება ქვემოთ ერთი ხაზით

Shift+ისარი ქვევით

ხაზების მონიშვნა ქვევით მიმართულებით

+Shift+Arrow Keys

Move cursor to beginning of next paragraph.

+Shift+Arrow Keys

Select to end of paragraph. Next keystroke extends selection to end of next paragraph

+J

ხაზის დასაწყისში გადასვლა

+Shift+P

გადასვლა და მონიშვნა ხაზის დასაწყისში

+J

ხაზის ბოლოში გადასვლა

+Shift+P

გადასვლა და მონიშვნა ხაზის ბოლოში

+J

დოკუმენტის დასაწყისში გადასვლა

+Shift+F

გადასვლა და მონიშვნა დოკუმენტის დასაწყისში

+J

დოკუმენტის ბოლოში გადასვლა

+Shift+F

გადასვლა და მონიშვნა დოკუმენტის ბოლოში

+PageUp

კურსორის გადართვა ტექსტსა და ზედა კოლონტიტულს შორის

+PageDown

კურსორის გადართვა ტექსტსა და ქვედა კოლონტიტულს შორის

ჩასმა

ჩასმის რეჯიმი ჩართულია/გამორთულია

PageUp

Screen page up

Shift+PageUp

გადაადგილეთ ზევით ეკრანული გვერდი მონიშვნით

PageDown

გადაადგილეთ ეკრანული გვერდი ქვევით

Shift+PageDown

გადაადგილეთ ქვევით ეკრანული გვერდი მონიშვნით

+J

წაშალეთ ტექსტი სიტყვის ბოლოსკენ

+Shift+Backspace

წაშალეთ ტექსტი სიტყვის დასაწყისისკენ

In a list: delete an empty paragraph in front of the current paragraph

+Shift+F

წაშალეთ ტექსტი წინადადების ბოლოსკენ

+Shift+Backspace

წაშალეთ ტექსტი წინადადების დასაწყისისკენ

+ Tab

Next suggestion with სიტყვების ავტომატური დასრულება

+Shift+Tab

Use previous suggestion with სიტყვების ავტომატური დასრულება

+Shift+F

გაცვლითი ბუფერის შიგთავსის ჩასმა

+ double-click or + Shift + F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


მალსახმობი კლავიშები აბზაცებისა და სათაურების დონეებისათვის

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

+0 (ნული)

გადაადგილეთ აქტიური აბზაცი ან მონიშნული აბზაცები ერთი აბზაცით ზემოთ.

+Enter

გადაადგილეთ აქტიური აბზაცი ან მონიშნული აბზაცები ერთი აბზაცით ქვემოთ.

Tab

სათაური ფორმატით "Heading X" (X = 1-9) სქემაში გადანაცვლებულია ერთი დონით ქვევით.

Shift+Tab

სათაური ფორმატით "Heading X" (X = 1-9) სქემაში გადანაცვლებულია ერთი დონით ზევით.

+ Tab

ცვლილებების გაკეთების შემდეგ დააჭირეთ +Shift+Enter.

კლავიატურის საშუალებით სათაურის დონის შესაცვლელად, ჯერ დააყენეთ კურსორი სათაურის დასაწყისში.


მალსახმობი კლავიშები ცხრილისათვის LibreOffice Writer-ში

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

+F

თუ აქტიური უჯრა ცარიელია: მოინიშნება მთელი ცხრილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში: მონიშნება აქტიური უჯრის შიგთავსი. ხელახალი დაჭერა მონიშნავს მთელ ცხრილს.

+Home

თუ აქტიური უჯრა ცარიელია: გადადით ცხრილის დასაწყისში. წინააღმდეგ შემთხვევაში: ჯერ დააჭირეთ, რათა გადახვიდეთ უჯრედის დასაწყისში, შემდგომ დააჭირეთ მიმდინარე ცხრილის დასაწყისში გადასასვლელად, შემდეგ დააჭირეთ დოკუმენტის დასაწყისში გადასასვლელად.

+End

თუ აქტიური უჯრა ცარიელია: გადადით ცხრილის ბოლოში. წინააღმდეგ შემთხვევაში: ჯერ დააჭირეთ, რათა გადახვიდეთ უჯრედის ბოლოში, შემდგომ დააჭირეთ მიმდინარე ცხრილის ბოლოში გადასასვლელად, შემდეგ დააჭირეთ დოკუმენტის ბოლოში გადასასვლელად.

+ Tab

უჯრაში ხელოვნური დაშორების ჩასასმელად დაწკაპეთ უჯრაში და შემდეგ დააჭირეთ+Enter.

+Shift+Arrow Keys

სვეტის/სტრიქონის ზომის გადიდება/შემცირება უჯრის მარჯვენა/ქვედა კუთხეში

+Shift+Arrow Keys

სვეტის/სტრიქონის ზომის გადიდება/შემცირება უჯრის მარცხენა/ზედა კუთხეში

+Shift+Arrow Keys

+Shift+Arrow Keys

+Shift+Arrow Keys

+Shift+Arrow Keys

+Shift+T

გათიშავს უჯრების დაცვის მექნიზმს ყველა მონიშნული ცხრილიდან. თუ არცერთი ცხრილი არაა მონიშნული, მაშინ უჯრების დაცვა გაითიშება დოკუმენტში არსებული ყველა ცხრილიდან.

Shift++Del

If no whole cell is selected, the text from the cursor to the end of the current sentence is deleted. If the cursor is at the end of a cell, and no whole cell is selected, the contents of the next cell are deleted.

If no whole cell is selected and the cursor is at the end of the table, the paragraph following the table will be deleted, unless it is the last paragraph in the document.

If one or more cells are selected, the whole rows containing the selection will be deleted. If all rows are selected completely or partially, the entire table will be deleted.


მალსახმობი კლავიშები ჩარჩოების, ნახატების და ობიექტების გადაადგილებისა და ზომების შეცვლისათვის

მალსახმობი კლავიში

ეფექტი

Esc

კურსორი მოთავსებულია ტექსტის ჩარჩოში და ტექსტი არ არის მონიშნული: Escape კლავიში მონიშნავს ტექსტურ ჩარჩოს.

ტექსტის ჩარჩო მონიშნულია: Escape კლავიშს გამოყავს კურსორი ტექსტის ჩარჩოდან.

F2 ან Enter ან ნებისმიერი კლავიში, რომელიც გამოსახავს სიმბოლოს ეკრანზე

თუ ტექსტის ჩარჩო მონიშნულია: მოათავსეთ კურსორი ტექსტის ჩარჩოში ტექსტის ბოლოში. თუ დააჭერთ ნებისმიერ კლავიშს, რომელიც გამოსახავს სიმბოლოს ეკრანზე, და თუ დოკუმენტი რედაქტირების რეჟიმშია, სიმბოლო ჩაჯდება ტექსტში.

+Shift+Arrow Keys

ობიექტის გადაადგილება

+Shift+Arrow Keys

ზომების შეცვლა ქვედა მარცხენა კუთხის გადაადგიელბით.

+Shift+Arrow Keys

ზომების შეცვლა ზედა მარცხენა კუთხის გადაადგიელბით.

+ Tab

ობიექტის ღუზის მონიშვნა (პოინტების რედაქტირების რეჟიმში).