სათაური

დოკუმენტის თვისებებში მითითებულ სათაურს სვავს როგორც ველს. ეს ველი აჩვენებს სათაურის ველში შეყვანილ მონაცემს, რომელიც მდებარეობს მინიუში: ფაილი - თვისებები - აღწერილობა.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#feldbefehltitel not found).


თუ თქვენ გსურთ დოკუმენტის სხვა თვისების ველად ჩასმა, აირჩიეთ ჩასმა - ველები - სხვა და დააყენეთ სასურველი პარამეტრები ველების დიალოგში. დოკ.ინფორმაციის კატეგორია შეიცავს ყველა დოკუმენტის თვისებებში ნაჩვენებ კატეგორიას.