თემა

ველის სახით ჩასვავს დოკუმენტის თემის სახელს. ველში გამოჩნდება თემის ველის მნიშვნელობა შეყვანილი მენიუდან: ფაილი - თვისებები - აღწერილობა.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#feldbefehlthema not found).


თუ თქვენ გსურთ დოკუმენტის სხვა თვისების ველად ჩასმა, აირჩიეთ ჩასმა - ველები - სხვა და დააყენეთ სასურველი პარამეტრები ველების დიალოგში. დოკ.ინფორმაციის კატეგორია შეიცავს ყველა დოკუმენტის თვისებებში ნაჩვენებ კატეგორიას.