დრო

Inserts the current time as a field. The time is taken directly from the system settings of your operating system. A fixed time format is applied, which cannot be updated by using the F9 function key.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#feldbefehluhrzeit not found).


განსხვავებული დროის ფორმატის მისანიჭებლად, ან არსებული დროითი მონეცემების ადაპტირებისთვის აირჩიეთ ჩასმა - მინდვრები - სხვა და შეიტანეთ სასურველი ცვლილებები ველების დიალოგში. დამატებით, თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩასმული დროის ველის ფორმატის შეცვლა, თუ ამოირჩევთ რედაქტირება - ველები.