ჩატანა ქვეწერტილებით

აიტანს წინა აბზაცის თავზე ააქვს აბზაცი ქვეწერტილებით.ეს ფუნქცია ხილვადია კურსორის დანომრილ ან ბურთულებიან ტექსტზე ყოფნის დროს.

ხატულა

ჩატანა ქვეწერტილებით